20 minamato yenamato kutuka kutuka kwemadzitateguru

0
3507

Kutuka imhedzisiro yatinotambura nekuda kwezvivi zvemadzitateguru edu. Usanyengerwe, kutukwa uku ndekwechokwadi. Mhuri zhinji dzakanetswa nematambudziko ekuzvarwa uye vakatapwa nadhiyabhori. Asi ini ndine nhau dzakanaka, nhasi uno makumi maviri manamato ekupokana nekutuka kwemadzitateguru vachakununura. Ziva izvi, iwe uri chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvakapfuura uye zvinhu zvese zvava zvitsva. Iwe unoziva kwenguva refu kuti utambure nekuda kwezvivi uye nekumanikidza kwamadzibaba ako. MunaEzekieri 20: 18-1, Mwari akajekesa kuti hakuchazotambura vana Vake kubva kuzvitadzo zvemadzibaba ipapo. Akataura kuti mweya unotadza uchafa.

Naizvozvo hama dzangu munofanira kusimuka muminamato uye kuramba mitoro yemadzitateguru, shandisai minamato iyi kutuka kutuka kwemadzitateguru kuhondo yemweya. Dhiabhori mweya wakasindimara, anoramba achiuya pauri kusvika watanga kumuramba nechisimba. Unofanira kuramba nechisimba mumadhemoni mumunamato, uye munamato uyu unonongedza nzira huru yekutanga. Inamate nokutenda kwese kwauinako, ramba uchizivisa sununguko yako kubva kutembere dzose dzemadzitateguru uye nekutuka kukuru. Mira pasi rako mukutenda uye uone Mwari wako achikupa kukunda.

20 minamato yenamato kutuka kutuka kwemadzitateguru

1. Ini ndinozvisunungura kubva kumatuko ese emadzitateguru, muzita raJesu.

2. Ini ndinozvisunungura kubva kumatuko ese emadzitateguru anobva muchitendero chevabereki vangu, muzita raJesu.

3. Ini ndinozvisunungura kubva kunhumiro dzose dzemadzitateguru angu kubva mukuzvibata kwandakaita kare mune chero chitendero chechidhimoni, muzita raJesu.

4. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva kuzvifananidzo zvese nekunamata kunamatira mumba yemadzibaba angu, muzita raJesu.

5. Ini ndinozvisunungura kubva kumatuko ese emadzitateguru kubva pakurota, muzita raJesu.

6. Wese satanic akarwisa hupenyu hwangu muhope dzangu dzinokanganisa hupenyu hwangu zvisizvo aparadzwe izvozvi muzita raJesu.

7. Mauto ese emadzitateguru akadyarwa mumhuri yangu ngaasimudzwe ikozvino neruoko rune simba rwaMwari muzita raJesu.

8. Ini ndinoraira mhodzi yese yedhimoni muhupenyu hwangu kuti ibude muidzi midzi, muzita raJesu!

9. Vatorwa vese vakaipa mumuviri wangu, budai munzvimbo dzenyu dzekuvanda, muzita raJesu.

10.Ndinozviparadzanisa neyese yakaipa link yandinogovana nemadzitateguru angu, muzita raJesu.

11.Neropa raJesu, ndinoburitsa hurongwa hwangu kubva kunomweya hwepamweya nemuviri wezita raJesu.

12.Ndinobuda uye ndageza chero chikafu chakadyiwa kubva patafura yedhiabhori, muzita raJesu.

13.Rezvinhu zvese zvakashata zvinotenderedza muropa rangu, zviburitswe, muzita raJesu.

14.Ndinozvifukidza neropa raJesu, panotukwa madzitateguru ese muzita raJesu

15.Holy Ghost moto, pisa kubva kumusoro kwemusoro wangu kusvika kutsoka dzemakumbo angu, unondinunura kubva pakutukwa kwemadzitateguru ose muzita raJesu.

16.Ndakazvitongesa kubva kunomweya wehurombo kubva pamutsara wemadzitateguru angu muzita raJesu.

17.Ndakazvitongesa kubva kumweya yemadzinza nechituko, muzita raJesu.

18.Ndakazvitema kubva kunomweya yese nekutuka, muzita raJesu.

20. Ndinoti kusunungurwa kwangu kuzere kubva kumweya wekudzokera kumashure muzita raJesu.

Ndokutendai Jesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano