Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 27th Gumiguru 2018

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Kuverenga kwedu kwemazuva ese bhaibheri kunotorwa kubva muna 2 Mak. 17: 1-19, 2 Mak. 18: 1-34. Verenga uve wakaropafadzwa.

Kuverenga Bhaibheri zuva nezuva

2 Makoronike 17: 1-19:

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1 Zvino Jehoshafati mwanakomana wake akamutevera paushe, akazvisimbisa pakurwa navaIsiraeri. 2 Akaisa varwi mumaguta ose akakomberedwa aJudha, akaisapo mapoka avarwi munyika yaJudha, napamaguta aEfuremu, akatorwa naAsa baba vake. 3 Zvino Jehovha akava naJehoshafati, nekuti akafamba munzira dzekutanga dzababa vake Dhavhidhi, uye haana kutsvaka vaBhaari; 4 asi akabvunza kuna Mwari wababa vake, akafamba nemirairo yake asingateveri mabasa aIsraeri. 5 Naizvozvo Ishe akasimbisa ushe paruoko rwake; vaJudha vese vakavigira zvipo kuna Jehoshafati; uye waiva nefuma nekukudzwa kwakawanda. 6 moyo wake ukashingairira nzira dzaIshe, uyezve akabvisawo matunhu akakwirira namatanda okunamata nawo pakati paJudha. 7 Uye pagore rechitatu rokubata kwake ushe, wakatuma machinda ake, iye Bheniari, naObhadhiya, naZekariya, naNetaneri, naMikaya, kuzodzidzisa mumaguta aJudha. 8 Akaenda navo vaRevhi, vana Shemaya, naNetania, naZebhadhia, naAshaheri, naShemiramoti, naJehonatani, naAdhonia, naTobhiya, naTobhi -adhonia, ivo vaRevhi. uye pamwechete navo Erishama naJehoramu, vapristi. 9 Vakandodzidzisa pakati paJudha, vane bhuku yomurayiro waJehovha, vakafamba vachipota namaguta ose aJudha, vachidzidzisa vanhu. 10 Kutya Jehovha kwakabata ushe hwese hwenyika dzakapoteredza Judha, vakasarwa naJehoshafati. 11 Vamwe vaFirisitia vakaisa Jehoshafati zvipo, nesirivha yomutero; vaArabhia vakamuvigira makwai, makondohwe ane zviuru zvinomwe namazana manomwe, nenhongo dzembudzi dzina mazana manomwe namazana manomwe. 12 Jehoshafati akazova mukuru kwazvo; akavaka pakati paJudha nhare, namaguta amatura. 13 Waiva namabasa mazhinji mumaguta aJudha; uye varume vehondo, varume vane simba noumhare, vakasvika muJerusarema. 14 Zvino ndiwo mazita avo nedzimba, dzamadzibaba avo: Pakati paJudha, vakuru vezviuru; Uye pamwechete naye varume vane simba noumhare vane zviuru zvina mazana matatu. 15 tevere Jehohanani mukuru, uye pamwechete naye varume vane zviuru zvina mazana maviri namakumi masere. 16 tevere Amasia mwanakomana waZikiri, wakazvipa kuna Jehovha nomoyo wake wose; uye pamwechete naye varume vane simba noumhare vane zviuru zvina mazana maviri. 17 wokwaBhenjamini; Uye Eriadha, murume ane simba noumhare, uye pamwechete naye varume vane zviuru zvina mazana maviri vakanga vakabata uta nenhovo; 18 tevere Jehozabhadhi, uye pamwechete naye varume vane zviuru zvine zana namakumi masere, vakagadzirira kurwa. 19 Ivo vaimira mambo, vasingaverengi ivo vakaiswa namambo mumaguta akakomberedzwa pakati paJudha kose.


2 Makoronike 18: 1-34:

1 Zvino Jehoshafati akanga ane pfuma nokukudzwa zvizhinji, akazvibatanidza naAhabhu. 2 Zvino mamwe makore akati apfuura, akaburukira kuna Samaria kuna Ahabhi. Zvino Ahabhu akauraya makwai mazhinji nenzombe, zvaakakunda, iye navanhu vaainavo, vakamugombedzera kuti aende naye RamotiGiriyadhi. 3 Ipapo Ahabhi mambo waIsiraeri akati kuna Jehoshafati mambo waJudha, Uchaenda neni RamotiGiriyadhi here? Iye akamupindura, akati, Ini ndakaita sewe, navanhu vangu savanhu vako; uye isu tichava newe muhondo. 4 Ipapo Jehoshafati akati kuna mambo waIsiraeri, "Ndibvunzei nhasi, kana neshoko raJehovha." 5 Naizvozvo mambo waIsiraeri akaunganidza vaporofita varume vana mazana mana, akati kwavari, "Tiende kundorwa neRamotiGiriyadhi here, kana tirege? Ivo vakati, Endai; nekuti Mwari achariisa mumaoko amambo. 6 Asi Jehoshafati akati, Hakuchina mumwe muporofita waJehovha pano here, timubvunze? 7 Ipapo mambo waIsraeri akati kuna Jehoshafati, "Mumwe murume achiri pano, watingabvunza pamusoro pake kuna Jehovha, asi ini ndinomuvenga; nekuti haana kumboporofita nezvakanaka kwandiri, asi nguva dzose zvakashata: ndiye Mikaya mwanakomana waImira. Ipapo Jehoshafati akati, Mambo ngaarege kudaro. 8 Ipapo mambo waIsraeri akadana mumwe wavaranda vake, akati, Kurumidza undotora Mikaya mwanakomana waImira. 9 Zvino mambo waIsraeri naJehoshafati mambo waJudha vakagara mumwe wavo pachigaro chake, vakafuka nguvo dzavo, vakagara pakushaikwa pavanopinda pasuwo reSamaria; nevaporofita vese vakaporofita pamberi pavo. 10 Ipapo Zedhekia mwanakomana waKenaana akange azviitira nyanga dzamatare, akati, "Zvanzi naIshe Jehovha, Neizvi uchasundira Siria kusvikira vapera. 11 Navamwe vaporofita vese vakaporofita saizvozvo, vachiti, Endai RamotiGiriyadhi, muchakunda, nekuti Jehovha achariisa mumaoko amambo. 12 Zvino nhume yakanga yandodana Mikaya yakataura kwaari, ikati, "Tarira, mashoko avaporofita anozivisa mambo zvakanaka, ndinokumbira kuti inzwi rako riite senge ravo, uye utaure zvakanaka. Ipapo Mikaya akati, NaJehovha mupenyu, izvo zvinotaurwa naMwari wangu, ndizvo zvandichataura. 14 Zvino wakati achisvika kuna mambo, mambo akati kwaari, Mikaya, tiende kundorwa neRamotiGiriyadhi here, kana tirege? Iye akati, Endai, mugobudirira, vachaiswa mumaoko enyu. 15 Ipapo mambo akati kwaari, "Ndinofanira kupikisa kangani kuti iwe undiudze chokwadi yoga muzita raIshe?" Ipapo akati, "Ndakaona vaIsiraeri vese vakapararira pamakomo samakwai asina mufudzi;" Jehovha akati, "Ivo havana tenzi." Naizvozvo umwe neumwe ngaadzokere kumba kwake nerugare. 17 Ipapo mambo waIsiraeri akati kuna Jehoshafati, Handina kukuudza here, kuti haangandiporofitira zvakanaka, asi zvakaipa? 18 Uyezve akati, Naizvozvo chinzwai shoko raIshe, Zvino ndakaona Ishe agere pachigaro chake cheushe, nehondo dzese dzedenga dzimire kurudyi rwake kuruboshwe rwake. 19 Ipapo Jehovha akati, Ndianiko achandonyengera Ahabhu, mambo waIsiraeri, kuti akwire, andourawa paRamotiGiriyadhi? Zvino mumwe akataura achiti, "Mumwezve akati zvokuti." 20 Ipapo pakabuda mumwe mweya, akamira pamberi paIshe, akati, Ini ndichamunyengera. Ishe ndokuti kwaari: Neiko? 21 Iye ndokuti: Ndichaenda, ndichava mweya wenhema mumiromo yevaporofita vake vese. Ipapo Jehovha akati, Iwe uchamunyengera, iwewo uchakunda. Buda, undoita saizvozvo. Naizvozvo zvino, tarira, Jehovha akaisa mweya wenhema mumiromo yevaporofita vako ava, uye Jehovha akataura zvakaipa pamusoro pako. 23 Ipapo Zedhekia mwanakomana waKenaana akaswedera, akarova Mikaya padama, akati, "Inzwi ripi raMweya waIshe wakabva kwandiri kundotaura newe?" Ipapo Mikaya akati, "Tarira, uchaona zuva iro raunoenda mukamuri yomukati kundovanda. 25 Ipapo mambo waIsraeri akati, Tora Mikaya, uende naye kuna Amoni mubati weguta, nokuna Joashi mwanakomana wamambo; Uti, zvanzi namambo, Endesai munhu uyu mutirongo, mupe chikafu nechinhamo uye nemvura yekutambudzika, kusvikira ndichidzoka nerugare. Ipapo Mikaya akati, Kana mukatongodzoka norugare, ipapo Jehovha haana kutaura neni. Iye akati, Teererai, vanhu vese. 28 Naizvozvo mambo waIsraeri naJehoshafati mambo waJudha vakaenda RamotiGiriyadhi. 29 Ipapo mambo waIsiraeri akati kuna Jehoshafati, Ini ndichazvishandura, ndiende kuhondo; asi ufuke nguo dzako. Naizvozvo mambo waIsiraeri akazvishandura, ivo vakaenda kuhondo. 30 Zvino mambo weSiria wakange araira vatariri vengoro idzo kwaari, akati, "Musarwa mudiki kana mudiki, asi namambo waIsraeri chete. 31 Zvino vatariri vengoro vakati vachiona Jehoshafati, vakati, Ndiye mambo waIsiraeri. Naizvozvo vakamupoteredza kuti varwe, asi Jehoshafati akadana, Jehovha akamubatsira; uye Mwari akavatamisa kubva kwaari. 32 Zvino zvakaitika kuti, vatariri vengoro vakati vachiona kuti haazi mambo waIsraeri, vakadzoka pakumutevera. Zvino mumwe murume akavhomora uta, asina kusimba, akabaya mambo waIsiraeri pakati pezvisungo zvenguvo. Naizvozvo akati kumurume wake wengoro, "Tendeudza ruoko rwako, kuti undibvise kunze kwehondo, nekuti ndinosimudzira ruoko rwangu. ' nekuti ndakuvadzwa.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedumhttps://everydayprayerguide.com
Ini ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Murume waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...