Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva 29th Gumiguru 2018.

0
3653

Kuverenga kwedu kwemazuva ese bhaibheri kuri kutora kubva mubhuku ra2Makronike 21: 1-20 uye 2 Mbiri 22: 1-9. Kuverenga uye kukomborerwe.

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi.

2 Makoronike 21: 1-20:

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1 Zvino Jehoshafati akavata namadzibaba ake, akavigwa kuna madzibaba ake muguta raDhavhidhi. Jehoramu mwanakomana wake akamutevera paushe. Iye akanga ana vanababa vavanakomana vaJehoshafati, Azaria, naJehieri, naZekaria, naAzaria, naMikaeri, naShefatia; ava vese vakanga vari vana vaJehoshafati mambo waIsiraeri. 3 baba vavo vakavapa zvipo zvikuru zvesirivha, nendarama, nezvinhu zvinokosha, pamwechete namaguta akakombwa paJudha, asi ushe akamupa kuna Joramu; nekuti ndiye dangwe. 4 Zvino Jehoramu akati achisimukira paushe hwababa vake, akazvisimbisa, akauraya vamwe vana vababa vake nomunondo, nevamwe vamachinda aIsiraeri. 5 Jehoramu akanga asvika makore makumi matatu namaviri pakutanga kwake kubata ushe, akabata ushe makore masere paJerusaremu. 6 Iye akafamba nenzira yamadzimambo aIsraeri, sezvakaita imba yaAhabhi; nekuti akanga ano mukunda waAhabhi, akawana mukadzi, akaita zvakaipa pamberi paJehovha. 7 Asi Jehovha haana kuda kuparadza imba yaDhavhidhi, nekuda kwesungano yaakaita naDhavhidhi, uye sezvaakavimbisa kumupa mwenje iye nevanakomana vake nekusingaperi. 8 Namazuva ake vaEdhomu vakamukira, vaibata ushe hwaJudha, vakazvigadzira mambo. 9 Ipapo Jehoramu akaenda namachinda ake, ane ngoro dzake dzose, akamuka usiku, akaparadza vaEdhomu vakanga vakamukomba navakuru vengoro. 10 Naizvozvo vaEdhomu vakamukira vaJudha, kusvikira nhasi. Ribna panguva imwe chete iyoyo, Ribna vakamukira mambo pasi poruoko rwake. nekuti akasiya Ishe Mwari wamadzibaba ake. 11 Akaitawo matunhu akakwirira pamakomo aJudha, akapatisa vagere Jerusaremu, nokumanikidza Judha. 12 Ikasvika yakanyorwa kwaari kubva kumuporofita Eria, achiti, "Zvanzi naIshe Mwari wababa vako Dhavhidhi," Hauna kufamba munzira yababa vako Jehoshafati, kana nzira yaAsa mambo waJudha. Iwe wakafamba nenzira yamadzimambo aIsraeri, ukaita kuti Judha navagere Jerusaremu vaite chifeve, soufeve hweimba yaAhabhi, uye wauraya hama dzako dzeimba yababa vako, ivo vaipfuura nokunaka. 13 Zvino tarira, Ishe acharova vanhu vako, nevana vako, nevakadzi vako, nenhumbi dzako dzese nenhumbi dzako dzose nehosha yakaipa. 14 Uye uchave nechirwere chikuru chehosha dzemukati mako, kusvikira ura hwako hwabuda nekuda kweizvozvo. kurwara zuva nezuva. 16 Uyezve, Jehovha akamutsa mweya yavaFirisitia neyavaArabhia, yakanga iri pedyo navaItiopia, kuzorwa naJehoramu, 17 ivo vakati vachisvika kuna Judha, vakapinda mukati mayo, ndokutora nhumbi dzose dzaakawana kuna mambo. imba, navanakomana vake, navakadzi vake; saka haana kuzosarirwa nemwanakomana kunze kwaJehoahazi, gotwe wavanakomana vake. Shure kweizvozvo zvese, Ishe vakamurova muura hwake nechirwere chisingarapike. 19 Zvino zvakaitika pakupera kwemakore maviri, moyo wake ukabuda kunze nekuda kwekurwara kwake, saka akafa neshungu. Asi vanhu vake havana kumuitira chinhu chinopisa, senge kupiswa kwamadzibaba ake. Iye akatanga kubata ushe ava namakore makumi matatu namaviri, akabata ushe paJerusaremu makore masere;

2 Makoronike 22: 1-9:

1 Zvino vagere Jerusaremu vakagadza Ahaziya, mwanakomana wake worugotwe, mambo panzvimbo yake, nekuti boka ravanhu vaiuya navaArabhia pamisasa vakanga vauraya vakuru vose. Naizvozvo Ahaziya mwanakomana waJehoramu mambo waJudha, akatanga kubata ushe. 2 Ahaziya akanga asvika makore makumi mana namaviri pakutanga kwake kubata ushe, akabata ushe paJerusaremu gore rimwe. Zita ramai vake rakanga riri Ataria, mukunda waOmiri. 3 Naiye akafamba nenzira dzeimba yaAhabhi, nekuti mai vake vaive murairi wake pakuita zvakaipa. 4 Naizvozvo wakaita zvakaipa pamberi paJehovha sezvakaita imba yaAhabhi; nekuti ivo vaiva varairi vake, baba vake vafa. Akafambawo sezvavakarairwa, akaenda naJehoramu mwanakomana waAhabhi mambo waIsiraeri, kundorwa naHazaeri mambo weSiria paRamotiGiriyadhi, ivo vaSiria vakauraya Joramu. Ipapo akadzoka kuzoporeswa muJezereeri nekuda kwamaronda ake aakapihwa paRama, nguva yaakarwa naHazaeri mambo weSiria. Ipapo Azaria mwanakomana waJehoramu mambo waJudha, akaenda kundoona Jehoramu mwanakomana waAhabhi paJezereeri, nekuti airwara. 5 Zvino kuparadzwa kwaAhazia kwakabva kuna Mwari, nokuuya kuna Joramu, nekuti akati achisvika, akabuda naJehoramu kundorwa naJehu mwanakomana waNimishi, akanga azodzwa naJehovha kuti aparadze imba yaAhabhi. 6 Zvino zvakaitika kuti Jehu wakati achitonga pamusoro peimba yaAhabhi, ndokuwana machinda aJudha, nevanakomana vehama dzaAhazia, vaishumira Ahaziya, iye ndokuvauraya. 7 Akatsvaka Ahaziya, vakamubata, nekuti akavanda paSamaria, vakamuisa kuna Jehu, vakati vamuuraya, vakamuviga, nekuti vakati, ndiye mwanakomana waJehoshafati, akatsvaga Ishe nemoyo wake wese. Saka imba yaAhazia yakange isisina simba rekunetesa humambo.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.