Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva 28 Gumiguru 2018

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Kuverenga kwedu kwemazuva ese bhaibheri kuri kutora kubva mubhuku re2Makorinte 19: 1-11 uye 2 Mbiri 20: 1-37. Kuverenga uye kukomborerwe.

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi.

2 Makoronike 19: 1-11:

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1 Zvino Jehoshafati mambo waJudha akadzokera norugare kumba kwake Jerusaremu. 2 Ipapo Jehu mwanakomana waHanani muoni akabuda kuzosangana naye, akati kuna mambo Jehoshafati, Unofanira kubatsira vasingadi Mwari, nokuda vanovenga Jehovha? Naizvozvo kutsamwa kuri pamusoro pako kunobva kuna She. 3 Kunyange zvakadaro zvinhu zvakanaka zvawanikwa mauri, kuti wakabvisa masango munyika, uye ukagadzirira moyo wako kutsvaga Mwari. 4 Zvino Jehoshafati akagara Jerusaremu, akabudazve pakati pavanhu kubva paBheerishebha kuenda kugomo raEfuremu, akadzoserawo kuna Mwari Mwari wamadzibaba avo. 5 Akagadza vatongi panyika pamaguta ose eJudha akakomberedzwa, rimwe neguta, 6 akati kuvatongi, Chenjerai zvamunoita, nekuti regai kutonga munhu, asi Jehovha, iye anemi. mutongo. 7 Naizvozvo ikozvino kutya Ishe ngakuve pamusoro pako; chenjera, uzviite, nekuti hakuna mhaka kuna Jehovha Mwari wedu, kana kutsaura vanhu, kana kutora zvipo. 8 Uyezve, muJerusarema Jehoshafati akaisa vamwe vavaRevhi, navaprista, navakuru vedzimba dzamadzibaba aIsiraeri, kuzotonga kuna Jehovha, uye negakava, pakudzokera kwavo Jerusaremu. 9 Akavaraira, achiti, Saizvozvo muite nekutya Ishe, nekutendeka uye nemoyo wakakwana. 10 Uye chikonzero chipi chinofanira kuuya kwauri chehama dzako dzinogara mumaguta avo, pakati peropa neropa, pakati pomurayiro nomurayiro, nemirau nezvakatongwa, unofanira kuvanyevera kuti varege kutadzira Jehovha, uye kuti kutsamwa kuitirwe saizvozvo. iwe, nehama dzako, izvi ngazviitwe, kuti murege kudarika. 11 Uye, tarira, Amariya muprista mukuru ari pamusoro pako pazvinhu zvese zvaIshe; naZebhadhia mwanakomana waIshmaeri, mubati weimba yaJudha, pautongi hwamambo, navaRevhi vanofanira kuva vatariri pamberi pako. Shingairira, uye Ishe achava pamwe neakanaka.


2 Makoronike 20: 1-37:

1 Shure kwaizvozvo zvakare, vana vaMoabhu, navana vaAmoni, nevamwe vavana vaAmoni, kuzorwa naJehoshafati. 2 Zvino kwakauya vamwe vakaudza Jehoshafati, vachiti, Vanhu vazhinji vanouya, vachibva Siria mhiri kwegungwa, kuzokuchingamidza. zvino tarira, iwo ndiHazazoni-tamari (unova Enigedhi). 3 Ipapo Jehoshafati akatya, akashinga kutsvaka Jehovha, akatara zuva pakati paJudha mose. 4 Ipapo Judha akaungana kuzokumbira rubatsiro kuna Jehovha, kubva kumaguta ose aJudha, kuzosangana naIshe. 5 Ipapo Jehoshafati akamira paungano yaJudha neveJerusaremu, mumba maJehovha, pamberi poruvazhe rutsva, 6 akati, Haiwa, Mwari wamadzibaba edu, hausi Mwari kudenga here? Imwi hamuzi pamusoro poushe bwese bwendudzi here? Paruoko rune simba nesimba, izvo kuti hakuna angakudzivisa. 7 Hausi Mwari wedu here, iwe wakadzinga vanhu venyika ino pamberi pevanhu vako Israeri, uye wakapa kune vana vaAbhurahama shamwari yako nekusingaperi? 8 Ivo vakagara mukati mayo, vakakuvakira nzvimbo dzvene, zita rako, vachiti, "9 Kana zvakaipa zvikatiwira, sebakatwa, kana hosha, kana hosha, kana nzara, tikamira pamberi peimba ino, nepamberi pacho, , (nekuti zita rako riri mumba ino), uye ndichadana kwauri pakutambudzika kwedu, iwe uchanzwika, ugobatsira. 10 Zvino tarira, vana vaAmoni, navaMoabhu, negomo reSeiri, vausina kutendera vaIsiraeri kuti vapinde, pakubuda kwavo panyika yeEgipita, asi vakafuratira, vakasaparadza; 11 Tarira, ndinoti, Maitiro avo epa mubayiro, kuti vauye kuzotidzinga isu kubva kunhaka yenyu, yamakatipa kuti ive nhaka yedu. 12 Mwari wedu, hamungavatonga? nekuti isu hatine simba pamusoro peiyi boka guru rinouya kuzorwa nesu; hatizivewo chekuita, asi meso edu akatarira kwamuri. 13 VaJudha vese vakamira pamberi paIshe, nevana vavo, nevakadzi vavo nevana vavo. 14 Ipapo Jahazieri, mwanakomana waZekaria, mwanakomana waBhenaya, mwanakomana waJieri, mwanakomana waMatania, muRevhi wevanakomana vaAsafi, wakauya mweya waIshe mukati meungano. 15 Iye akati, Inzwai, imwi Judha mose, navagere Jerusaremu, nemwi mambo Jehoshafati, zvanzi nalshe kwauri, Usatya kana kuvhunduswa nokuda kwavanhu vazhinji ava. nekuti kurwa hakuzi kwako, asi ndokwaMwari. 16 Buruka mangwana kuzorwa navo; tarira, vanokwira padutu reZizi; uye muchavawana pamagumo erukova, pamberi pegwenga reJerueri. Hamufanire kurwa pakurwa uku. Zvimirei, murambe mumire, muone kuponeswa kwaJehovha nemi, imi Judha neJerusaremu; musatya kana kuvhunduswa; Mangwana, budai murwe navo, nekuti Jehovha anemi. 18 Ipapo Jehoshafati akakotamisa musoro wake, chiso chake chakatarira pasi, navaJudha vese navaigara Jerusaremu vakawira pasi pamberi paJehovha, vakanamata Jehovha. 19 Zvino vaRevhi, vavana vavaKohati, vavana vavaKora, vakasimuka vakarumbidza Mwari waIsraeri nenzwi guru kwazvo. 20 Vakamuka mangwanani, ndokuenda kurenje reTekoa; zvino vakati vachibuda, Jehoshafati akamira, akati, Ndinzwei, imwi Judha, nemwi mugere Jerusaremu; Tenda kuna She Mwari wako, uye uchasimbiswa. tenda vaporofita vake, saizvozvo uchafambiswa zvakanaka. 21 Zvino wakati arangana navanhu, akagadza vaimbi kuna Jehovha, uye kuti vaifanira kurumbidza kunaka kwokunaka, panguva yaibuda pamberi pehondo, vachiti, "Rumbidzai Jehovha!" nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. Zvino vakati vachitanga kuimba nekurumbidza, Jehovha akaisa vavandiri kuti varwe neAmoni, neMoabhu, negomo reSeiri, ivo vaiuya kuzorwa neJudha; uye ivo vakarohwa. 23 nekuti vana vaAmoni navaMoabhu vakamukira vakanga vagere pagomo reSeiri, kuti vavauraya nokuvaparadza chose, vakati vapedza vanhu veSeiri, mumwe neumwe akabatsira kuparadza mumwe. 24 Zvino Judha vakati vachisvika pashongwe yegwenga murenje, vakatarisa vanhu vazhinji, vakaona zvitunha zvawira pasi, hakuna akapukunyuka. 25 Zvino Jehoshafati navanhu vake vakati vachisvika kuzotora zvavakapamba ivo, vakawana pakati pavo zvakawanda pfuma nezvitunha, nezvishongo zvinokosha, zvavakazvitorera ivo, zvavakatakura kupfuura zvavaigona kutora. mazuva matatu ekuunganidza zvakapambwa, izvo zvaive zvakawanda. Zvino pazuva rechina vakaungana pamupata weBheraka; nekuti ipapo vakarumbidza Jehovha, saka nzvimbo iyo ikanzi: Mupata weBheraka kusvikira nhasi. 27 Ipapo vakadzoka, mumwe nomumwe waJudha neveJerusaremu, naJehoshafati ari pamberi pavo, kuti vadzokere Jerusaremu nomufaro; nekuti Jehovha akanga avafadza pamusoro pavavengi vavo. 28 Vakasvika Jerusarema nemitengeramwa, nembira, nehwamanda kuimba yaIshe. 29 Kutya Mwari kukavapo paushe hwese hwenyika idzo, vakati vachinzwa kuti Jehovha akarwa navavengi vavaIsiraeri. 30 Naizvozvo ushe hwaJehoshafati hwakava norugare, nekuti Mwari wake akamuzorodza pamativi. 31 Jehoshafati akabata ushe hwaJudha; akanga asvika makore makumi matatu namashanu pakutanga kwake kubata ushe, akabata ushe makore makumi maviri namashanu paJerusaremu. Zita ramai vake rakanga riri Azubha, mukunda waShirihi. 32 Akafamba nenzira yababa vake Asa, haana kutsauka pairi, akaramba akaita zvakanaka pamberi paJehovha. Kunyange zvakadaro matunhu akakwirira haana kubviswa, nekuti vanhu vakanga vasati vagadzirira moyo yavo kuna Mwari wamadzibaba avo. 34 Zvino mamwe mabasa aJehoshafati, okutanga nookupedzisira, akanyorwa mubhuku yaJehu, mwanakomana waHanani, wakanyorwa mubhuku yamadzimambo aIsiraeri. 35 Shure kwaizvozvo Jehoshafati mambo waJudha akabatana naAhazia mambo waIsiraeri, iye ainyanya kuita zvisakafanira. 36 Akabatana naye pakugadzira zvikepe zvaienda Tarishishi, vakavaka zvikepe paEZiyonigebheri. 37 Ipapo Eriezeri mwanakomana waDhodhavha weMasaha akaporofita pamusoro paJehoshafati, akati, "Sezvo iwe wakazvibatanidza naAhazia, Ishe aputsa mabasa ako."

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedumhttps://everydayprayerguide.com
Ini ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Murume waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...