40 mfm munamato mapoinzi ekushomeka kwemari

1
8717

Kuda kwaMwari kuti ubudirire mubhizimusi rako. Mwari vanoda kuti tinzwe kunakidzwa munharaunda dzese dzehupenyu hwedu kusanganisira yedu yemari.This 40 mfm munamato mapoinzi e kubudirira kwemari, yakafuridzirwa naDr Olukoya wegomo remoto uye hushumiri hwezvishamiso huchakutungamira paunenge uchiisa mabhizinesi ako kuna Ishe. Nyika yatiri kurarama mairi izere nemasimba akaipa, mauto anogara achirwisa kufambira mberi kwevana veVamwari. Tinofanira kumira uye tinamate. Idzi mfm munamato mapoinzi chida chehondo yemweya yekubhuroka kwako kwemari.

Kune Vakristu vazhinji nhasi vari kunetsekana mune mabhizinesi, vane zvigadzirwa zvavasingakwanisi kutengesa. Izvi zvinodaro nekuti kune madhimoni masimba pakati pevamwe vakagara pazvigadzirwa izvozvo, isu tinofanirwa kunatsa mabhizinesi edu nemunamato, ndipo panopinda idzi minamato yeminamato yekubhuroka kwemari. Inamatei nekutenda, namata pamusoro pemabasa eruoko rwako. Namata uine tarisiro huru uye uchagovera zviga zvako muzita raJesu.

40 mfm munamato mapoinzi ekushomeka kwemari.

1. Baba, ndinopa uye ndinoisa zvitsva zvangu kuna Iwe, muzita raJesu.

2.Ishe, fambisa zvakanaka zvinoitwa zvevanhu vese vanotengesa vanobatanidzwa mukutengesa zvigadzirwa zvangu.

3. Ishe, ipai vamiriri vangu vekutengesa kufarirwa nevatengi.

4. Baba, batsirai vatengesi vangu kuti vanzwisise zvido zvevatengi vangu, muzita raJesu.

5. Ishe, batsirai mumiriri wangu wekutengesa kuti asatombozorora, asi kuti mugare makatendeka varume nevakadzi muzita raJesu.

6. Baba, kubudikidza nerubatsiro rweiyo Holy siprit, ndidzidzisei kudzidzisa kwekutengesa uye nzira dzekusimudzira kuitira kuti ndiwedzere kutengesa kwangu muzita raJesu.
7. Ishe, ndibatsirei kugara ndichigara pamberi kwete kumashure.

8. Ishe, ndibatsireiwo kupa zvigadzirwa zvangu kumusika chaiwo muzita raJesu

9. Ishe, ipai vatengesi vangu tsitsi kuti vaite mikana yekutengesa.

10.Baba Vemasimbaose, tangai nzara uye kudiwa kwezvinhu zvangu nemabasa mumusika, muzita raJesu.

11.Lord, vhura masuo matsva uye upe misika mitsva yezvinhu zvangu uye masevhisi.

12.Mambo, ndibatsireiwo kuwedzera mutengesi uye ndiwedzere misika mitsva zuva nezuva muzita raJesu

13. Ini ndinotora zvigadzirwa zvangu kubva kune wese pirate uye munyengeri, muzita raJesu.

14. Ini ndinotyora kutuka kese kwekukundikana pane kutengesa kwezvigadzirwa zvangu, muzita raJesu.

15.Ini ndinoraira dhiabhori kuti abvise maoko ake pazvinhu zvangu uye nemasevhisi, muzita raJesu.

16.Ati moto wemweya mutsvene upedze chero mari inoshamisira yakapihwa kwandiri, muzita raJesu.

17.I ndinoshandisa ropa raJesu Kristu kugeza maoko angu uye zvigadzirwa zvangu zvakachena nhasi, muzita raJesu.

18.Nguva yangu ngaive nemhedzisiro yangu mukutengesa kwangu kwese, muzita raJesu.

19.Haiwa, runako rwenyu uye tsitsi ngazvinditevere mune zvese zvangu bhizinesi rekutengesa muzita raJesu.

20.Ndinokumbira kuburitswa kwehunyanzvi hwemashura pazvinhu zvekutengesa zvigadzirwa zvangu, muzita raJesu.

21.Rega zvese zvemadhimoni zvekuvhiringidza kutengesa kwezvinhu zvangu zvigume zvirema, muzita raJesu.

22. Rega denderedzwa rega rega yekutengesa itadze pane zvigadzirwa zvangu uye masevhisi zviitike, muzita raJesu.

23.Zvigadzirwa zvangu ngazvichengetedzwe kubva kune vese vanoona zvakaipa, muzita raJesu.

24.Funga, vatumwa vako ngaasimudze zvigadzirwa zvangu pamaoko avo kuti iye akaipa asaisa ipapo maoko pamusoro pazvo muzita raJesu.

25.Ndinobvisa zvigadzirwa zvangu kubva mukuremekedzwa kwesimba rerima, muzita raJesu.

26.Zvigadzirwa zvangu ngazvive nzira yezvikomborero uye hwaro hwehupenyu kune mamwe mabhizinesi madiki uye makuru, muzita raJesu.

27. Ini ndinoraira kuti mari yangu ichengetwe nemuvengi kuti iburitswe zvakazara, muzita raJesu.

28.Mambo, ndipeiwo mashura ezviratidzo mune rangu rese bhizinesi mazano muzita raJesu.

29.Ndinotsiura mweya yega yega yekutya uye kusagadzikana yakamira munzira yangu yekufambira mberi mubhizinesi rangu muzita raJesu.

30.Rumbidzai, huchenjeri hwamwari, huve pamusoro pevaya vese vanonditsigira mukutengesa zvigadzirwa zvangu.

31. Ini ndinotyora musana wemweya chero yemweya wegodo negodo pamusoro pezvigadzirwa zvangu zvakabudirira, muzita raJesu.

32.Rumbidzai, ita kuti avo vanotengesa zvigadzirwa zvangu uye masevhisi vasatombotadza kutengesa, kuti vagare vachikurudzirwa kuramba vachitengesa zvigadzirwa zvangu Muzita raJesu.

33.Ndinoremedza maoko emaoko evavengi veimba nevose vane godo vanopokana nekutengesa kwangu zvigadzirwa, muzita raJesu.

34.Iwe dhiabhori, bvisa maoko ako kubva kumusoro kwemari yangu, muzita rakasimba raJesu.

35.Ati moto weMweya Mutsvene usuke mari dzangu kubva kune chero chiratidzo chakaipa, muzita raJesu.

36. Ungana, unditungamire uye unditungamire kuti ndigadzirise chero dambudziko randinaro nebhizinesi rangu, muzita raJesu

37.Ishe, ndikanganwirei pane chero zvisarudzo zvisirizvo zvekuita kana kufunga kuti ndakaita izvo zvinokanganisa mari yangu muzita raJesu.

38. Baba, ndibatsireiwo kuona zvikanganiso zvangu uye nezvandikanganisa uye ndibatsirei kuti ndiite zvese musimba rangu kuzvikunda nekuzvigadzirisa, muzita raJesu.

39 Ishe, ndipei ziso reZondo nemaziso aErisha kuti ndione mamiriro ezvinhu emusika nekuita sarudzo dzakangwara muzita raJesu.

40.Ishe, ndipeiwohungwaru kuti ndibve pane chero zvisina kunaka bhizinesi mamiriro muzita raJesu

Ndokutendai Jesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano