Maminitsi 50 Emunamato Pokana Kutuka Uye Kunyara

1
12029

Pisarema 34:5:
Vakatarira kwaari, akavhenekerwa, uye zviso zvavo zvakange zvisina kunyara.

Tuka uye nyadzi haiziyo chikamu chemumwe mwana waMwari. Uyu munamato makumi mashanu unonongedzera kushorwa nekuzvidzwa uye kunyadziswa ndiko kukupa simba rekudzivisa mweya yetsvina yese yekunyadziswa muhupenyu hwako. Dhiabhori anoda kuti isu tinyare, anoda kuti isu titambure kushorwa, kunyadziswa uye marudzi ese emisana yakagadzirirwa. Asi isu tinofanirwa kumuramba takatsiga uye isu tinoita izvozvo pane imwe minamato yeminamato.

Munamato uyu unonongedza kushora uye kunyara kuchakupa simba kuti uise muvengi kwaanenge ari, zvichakupa simba rekuramba Dhiyabhorosi zvakatsiga uye unomutarisa achitiza kubva kuhupenyu hwako zvachose munaJesu zita. Kunyara kwese muhupenyu hwako nhasi kuchashandurwa kuve kukudzwa kwakapetwa. Sezvo iwe uchinamata idzi minamato yemunamato, kushora kwese muhupenyu hwako kunodzoka kanomwe kumashure kune watumira muzita raJesu. Namata uyu minamato nekutenda mangwanani ano uye utarisire zvirevo zvako ipapo.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Maminitsi 50 Emunamato Pokana Kutuka Uye Kunyara

1). Vose avo vanondiseka mumba mababa vangu uye mumba mamai vangu vachaiswa pasi petsoka dzangu muzita raJesu.

2) .Oh Ishe, regai avo vese vandizvidza nhasi vadzokere kuzondishandira sevakoma vaJoseph vakamushandira muzita raJesu.

3). O Ishe, bvisa kuzvidza kwese uye kwemweya muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.

4). Ah Lord! Mwari weChishamiso !!! Ndinunurei nesimba renyu guru kubva mukuzvidzwa uku (zita iro) muzita raJesu.

5). Baba ndinokuzivisai kuti pamusoro penyadzi dzose uye nekushorwa kwandatambura, ndicharemekedzwa zvakapetwa muzita raJesu.

6). Ah Lord! Nyadzisa munhu wese aipa zano muhupenyu hwangu nemuzita raJesu.

7). Aiwa, Ishe bvisai zvese kutukwa kwekunyomba nekunyadziswa muhupenyu hwangu munaJesu.

8). Aiwa, Ishe, musatendera munhu kuti andishore kana kundishungurudza muzita raJesu.

9). Wese mweya wekusapindirana wakaoma muhupenyu hwangu, sunungura grip yako muzita raJesu.

10). O Ishe, shandura kushungurudzwa kese, kusekwa nekutambudzwa kwevakambova padyo neni kuneuchapupu hwangu zvese kurumbidzo yako muzita raJesu.

11). O Ishe, itai kuti zviitiko zvese zvevakaipa muhupenyu hwangu zvisiye zvachose muzita raJesu.

12). Ah Lord, kusekwa kusingagumi kuve chikamu cheavo vese vakaita kuseka kwehupenyu hwangu muzita raJesu.

13). Ini ndinoparidza kuti muzita raJesu, nyadzi dzese dzehupenyu hwangu dzakapera muna zita raJesu.

14). Ah Ishe, regai miseve yese yekunyomba yakatarisana neni itidzirwe kudzoserwa kumutumidze zita raJesu.

15). O Ishe, ndipe kukunda kwakakwana kubva kune avo vanonditambudza munzvimbo yangu yebasa, mumba mandinogara, munharaunda yangu yepedyo nemhuri yangu muzita raJesu.
16). Ah Ishe musandikanganwa. Vhura bhuku rekuyeuka kwemufaro nhasi uye undirangarira nezvakanaka muzita raJesu.

17). Ah Lord, dzora idzi kusuwa pamwe nemweya wekushungurudzika nemafuta eJoy nemweya wekuseka muzita raJesu.

18). Aiwa, Ishe, vavengi vangu ngavarege kundiseka. Ndiropafadze pamberi pameso chaiwo kuti ndivaratidze kwavari kuti ndimi Mwari uye hakuna mumwe muzita raJesu.
19). Aiwa, Ishe, nyararai avo vanondinyomba uye vanounza mabasa avo kuvhure zvachose muhupenyu hwangu muzita raJesu.

20). Ah ishe, zvinhu zvese zvinowonekwa nevanhu muhupenyu hwangu uye nekuseka zvinoshandurwa kuti zvive uchapupu hwangu muzita raJesu.

21). Ah Lord, ndiburitse kubva muwebhu yekudzokera kumashure nekuseka muzita raJesu

22). Zvese zvinosekwa muhupenyu hwangu zvinopedzwa nemoto weMweya Mutsvene muzita raJesu Kristu.

23). Vese vacheri uye vaseki vehupenyu hwangu vachanyadziswa nekusingaperi muzita raJesu.

24). Miromo yese inopesana nehupenyu hwangu ichatongwa nhasi uye ipapo mazwi akaipa anodzokera kwavari kanomwe muna Jesu zita.

25). Ini ndinotaura kuti vese vanoshandisa muromo wavo kundidhonza vachanyarara zvachose muzita raJesu.

26). Ini ndinodzosera nyadzi dzese, kusekwa, kushungurudzwa uye kuvengwa kwandatambura kudzoka kune iye anotumira muzita raJesu.

27). Ini ndinokuzivisai kuti kubva nhasi, handichakunamatai nemisodzi muzita raJesu.

28). Ini ndinotema nhasi chapupu changu chichava kutaura kweguta muzita raJesu.

29). Vanorumbidza vachatsiva kuchema muhupenyu hwangu uye zvakataurwa naMwari nezvangu zvichatsiva izvo vanhu vanoona mandiri muzita raJesu.

30). Oh Lord, nyarai vese vanondivenga nezita raJesu.

31). Ini ndinoporofita kune yangu mafambiro ekuti ndichasimudzwa pamusoro uye kure nekunyadziswa nokunyadziswa nemuzita raJesu.

32). Ndimi dzese dzinoshandisa kuparadza pamusoro pehupenyu hwangu zvinotongwa neruoko rune simba rwaMwari, zvese zvinoparadza zvichadzokera mumusoro imomo mune misoro muzita raJesu

33). Ini ndinoporofita kuti avo vari pedyo neni asi vachindizvidza vachasunungurwa pachena uye kunyadziswa zvachose muzita raJesu.

34). Aiwa, Ishe vavengi vangu vavengi vako. Naizvozvo, paradzira vese vanondivenga muzita raJesu.

35). Aiwa, Ishe, dzorerai kushoorwa kwevavengi vangu mumapoka manomwe kusvikira vatendeuka muzita raJesu.

36). Ah Lord !!! Ndiratidze chiratidzo chezvakanaka, kuti vanondivenga vazvione uye vanyadziswe muzita raJesu.

37). Oh Lord, shandura kushoora kwega kwehupenyu hwangu kuitira mukana wangu muzita raJesu.

38). Ah Lord, chero rakaipa boka rinoseka nekuzvidza muhupenyu hwangu richadzokera pamisoro ipapo misoro muzita raJesu.

39). Ini ndinoporofita nhasi kuti avo varikuno vadzungudza misoro yangu kwandiri vachakurumidza kudzoka kuzopembera neni muzita raJesu.

40). Ah Ishe, ndinoparidza kuti vese vanondiseka vanondiona ndisimudzira kumusoro muzita raJesu.

41). Ah Lord! Bvisai kwandiri kushorwa nokuzvidzwa, nekuti ndakachengeta zvipupuriro zvenyu muzita raJesu.

42). Chinyadzo chose muhupenyu hwangu nekuda kwezvivi chinobviswa nekuti ndinotora ruregerero kubva kuchigaro chenyasha muzita raJesu.

43). Ini ndinodzinga mweya yekuzvidza kubva pamoyo hwangu nhasi muzita raJesu.

44). Ini ndinoramba kutya kuzvidza varume nevakadzi. Saka ini ndinoporofita kuti kuzvidzwa, ruvengo nemseko zvichadzoreredza misoro iripo pamisoro muzita raJesu.

45) .Ndinoporofita kune hupenyu hwevanondishora kuti, ivo vachawa pfumo raIshe muzita raJesu.

46). Zvinoenderana neshoko rako, handichazonzwa kuzvidzwa nekuzvidzwa kwandiri muzita raJesu.

47). Ah Lord nditarise nhasi ndibvise kushoorwa kwangu pakati pevanhu mune zita raJesu.

48). Ini ndinoparidza kuti muzita raJesu, ini ndiri pamusoro pekushorwa. Kubva zvino, vanhu vachakwikwidza kundiremekedza muzita raJesu.

49). Ini ndinoparidza nhasi kuti vanhu vanobva kwese kwese kuzopemberera uchapupu hwangu hwakatendeuka muzita raJesu

50). Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu nhasi muzita raJesu.

 

 


1 Comment

  1. Kunyadza kuzvidza kwakakwenenzverwa uye kunyadziswa kwakaputswa muna jesus ane simba zita amen uye amen ngaarumbidzwe Mwari nekuda kwangu uye neni amen

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.