Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi Gumiguru 22nd 2018

0
3414

Kuverenga kwedu kwemazuva ese bhaibheri nhasi kunobva mubhuku ra 2 Makor. 7: 1-22, uye 2 Mak. 8: 1-18. Sezvaunoverenga semweya unoera kuti utungamire iwe kuti uone zviri kutaurwa naMwari. Ramba wakaropafadzwa.

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi

2 Makoronike 7: 1-22
1 Zvino Soromoni wakati apedza kunyengetera, moto ndokuburuka kudenga, ukapisa zvipiriso zvinopiswa nezvibayiro; Kubwinya kwaJehovha kukazadza imba. 2 Uye vapristi vakatadza kupinda mumba maIshe, nekuti kubwinya kwaJehovha kwakazadza imba yaIshe. 3 Zvino vana vese veIsraeri vakati vachiona kuti moto wakaburuka sei, nekubwinya kwaIshe pamusoro peimba, vakapfugama, zviso zvavo zvakatarisana neguruva, vakanamata, vakarumbidza Ishe, vachiti: zvakanaka; nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 4 Ipapo mambo navanhu vose vakabayira zvibayiro pamberi paJehovha. 5 Ipapo mambo Soromoni akabayira chibayiro churu zviuru zvina makumi maviri nezviviri, namakwai ane zviuru zvina makumi maviri, saizvozvo mambo navanhu vese vakatsaurira Mwari imba. 6 Vapirisiti vaimirira pazvigaro zvavo, navaRevhi zvakare, vane zvokuridza nazvo, zvakaitwa namambo Dhavhidhi, kuti varumbidze Jehovha, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi, panguva iya yaakarumbidza Dhavhidhi noushumiro hwavo. vapristi vakaridza hwamanda pamberi pavo, vaIsiraeri vese vakamira. 7 Uye Soromoni akatsaura nzvimbo yoruvazhe rwakanga ruri pamberi peimba yaJehovha, nekuti ndipo paakabayira zvipiriso zvinopiswa, namafuta ezvipiriso zvokuyananisa, nekuti aritari yendarira yakanga yaitwa naSoromoni yakanga isingagoni kugamuchira zvipiriso zvinopiswa. nezvipiriso zvoupfu, namafuta. 8 Panguva iyoyo Soromoni akachengeta Mutambo mazuva manomwe, navaIsraeri vese pamwe chete naye, iroungano huru kwazvo, kubva pavanopinda paHamati muRwizi rweIjipiti. 9 Zvino pazuva rorusere vakaita musangano yakatarwa, nekuti vakatsaura aritari mazuva manomwe, nomutambo mazuva manomwe. 10 Zvino pazuva ramakumi maviri nematatu romwedzi wechinomwe akaendisa vanhu kumatende, vakafara, uye vane moyo inofara, nokuda kwokunaka kwakaitirwa Jehovha naDhavhidhi, naSoromoni, naIsraeri vanhu vake. 11 Saizvozvo Soromoni akapedza imba yaJehovha, neimba yamambo, nezvose zvakanga zviri mumoyo maSoromoni kuita mumba maJehovha, nomumba make, akanyanya kuita. Zvino Jehovha akazviratidza kuna Soromoni usiku, akati kwaari, Ndanzwa kunyengetera kwako, ndazvitsaurira nzvimbo iyi, ive imba yokubayira. 13 Kana ndichinge ndadzivira kudenga, kuti mvura irege kunaya, kana zvimwe ndikaraira mhashu, kuti dzipedze nyika, kana ndatuma denda pakati pevanhu vangu; 14 Kana vanhu vangu, vakatumidzwa zita rangu, vachizvininipisa, ndokunyengetera, nokutsvaka chiso changu, nokubva panzira yavo yakaipa; ipapo ndichanzwa kudenga, ndikavakangamwira zvivi zvavo, nokuporesa nyika yavo. 15 Zvino meso angu achasvinudzwa, nzeve dzangu dzichateerera ndinzwe munyengetero unoitwa munzvimbo ino. Nekuti ikozvino ndasanangura, nekutsaura imba ino, kuti zita rangu rigare ipapo nekusingaperi, uye maziso angu nemoyo wangu zvichavapo nekusingaperi. 17 Kana iwe, kana ukafamba pamberi pangu, sezvakafamba baba vako Dhavhidhi, ukaita zvose zvandakakuraira, uye uchachengeta zvandakatema nezvandakatonga; Ipapo ndichamisa chigaro choushe hwako, sezvandakapikira baba vako Dhavhidhi, ndichiti, "Haungashaiwi munhu kuzova mubati pakati paIsraeri." 19 Asi kana mukatsauka, mukasiya zvandatema nemirairo yangu, yandakaisa pamberi penyu, mukandobata vamwe vamwari, mukanamata kwavari; 20 Ipapo ndichavadzura nemidzi, kubva munyika yangu yandakavapa; uye imba iyi, yandakatsvenesa zita rangu, ndichairasa pamberi pangu, ndichaiita chirevo uye chirevo pakati pendudzi dzose. 21 Uye imba ino, yakakwirira, ichava chinoshamisa kune wese unopfuura napo; Ipapo akati, "Seiko Mwari vaitira nyika ino uye nokuiyi imba ino?"

2 Makoronike 8: 1-18:
1 Zvino makore makumi maviri akati apera, iye akavaka imba yaJehovha, neimba yake, 2 kuti maguta akavakirwa naSorami, Soromoni akavaka nawo, akaitisa vana vaIsiraeri gara ipapo. 3 Naizvozvo Soromoni akaenda kuHamati-Zobha, akarikunda. 4 Akavaka Tadhimori murenje, namaguta ose amatura, aakavaka paHamati. 5 Akavakawo Bhetihoroni rekumusoro, neBhetihoroni rezasi, maguta akakomberedzwa, ane madziro, namasuwo, namazariro; 6 naBhaarati, namaguta ose amatura, aSoromoni, namaguta ose engoro, namaguta avatasvi vamabhiza, nezvose Soromoni zvaakange achida pakuvaka paJerusaremu, napaRebhanoni, napanyika yose yaaibata. Kana vari vanhu vese vakanga vasara vavaHeti, navaAmori, navaPerezi, navaHivhi, navaJebhusi, vakanga vasiri vavaIsiraeri, 7 asi vavana vavo, ivo vakanga vasara munyika shure kwavo. izvo zvisina kutyiwa navana vaIsiraeri, ivo vakapa mutero kusvikira nhasi. 8 Asi pamusoro pavana vaIsiraeri haana kuita varanda pakati pavaranda vake. Asi ivo vaiva varwi, iye mukuru wavakuru vake, navakuru vengoro dzake, navatasvi vamabhiza. 9 Ivo ndivo vaiva vakuru vamachinda aMambo Soromoni, mazana maviri namakumi mashanu, vaitonga vanhu. 10 Ipapo Soromoni akaberekera mukunda waFarao muguta raDhavhidhi, akamuvakira imba, yaakanga amuvakira, nekuti akati, Mukadzi wangu haangagari mumba maDhavhidhi mambo waIsraeri, nekuti nzvimbo idzi dzakanaka, Areka yaJehovha yasvika. 11 Ipapo Soromoni akabayira zvipiriso zvinopiswa kuna Jehovha paatari yaJehovha, yaakanga avaka pamberi pebiravira, 12 kunyangwe imwe nguva zuva rimwe nerimwe, akaraira sezvaakarairwa naMosesi, napamasabata, napakugara kwemwedzi. , uye pamitambo yakatarwa, katatu pagore, kunyange pamutambo wezvingwa zvisina kuviriswa, uye pamutambo wevhiki, nepamutambo wematumba. 13 Akagadza, sezvakarairwa baba vake Dhavhidhi, mapoka evapirisita pabasa ravo, navaRevhi pabasa ravo, kuti varumbidze nokushumira pamberi pevapristi, sezvavaifanira kuita zuva rimwe nerimwe, varindi vemikova namapoka avo pasuwo rimwe nerimwe, nekuti saizvozvo Dhavhidhi, munhu waMwari, zvaakaraira. 14 Havana kutsauka pamurayiro wamambo kuna vapristi navaRevhi pamusoro pezvinhu chero chipi zvacho, kana pamusoro pefuma. 15 Zvino basa rose raSoromoni rakagadzirwa kusvikira pazuva rekutanga kweimba, kusvikira pakupera kwayo. Naizvozvo imba yaIshe yakakwaniswa. 16 Ipapo Soromoni akaenda Ezionigebheri, neEroti, pamahombekombe egungwa panyika yaEdhomu. 17 Hurami akamutumira navaranda vake zvikepe, navaranda vaiziva gungwa. vakaenda navaranda vaSoromoni kuenda Ofiri, vakatorapo matarenda endarama ana mazana mana namakumi mashanu, vakauya nawo kuna mambo Soromoni.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano