Kuverenga Bhaibheri nhasi Gumiguru 20

0
3807

Kuverenga kwedu bhaibheri nhasi kunotorwa kubva mubhuku ra2 Makoronike 5: 2-14 uye 2 Makoronike 6: 1-11. Verenga iyo ichave nemoyo wako wese, fungisisa pairi uye kumbira mweya mutsvene kuti ubatsire iwe unzwisise izvo zvidzidzo zviri nhasi kuverenga bhaibheri. Komborerwa paunenge uchiverenga nhasi.

Kuverenga Bhaibheri nhasi

2 Makoronike 5: 2-14:
2 Ipapo Soromoni akaunganidza vakuru vaIsiraeri, navakuru vedzinza ramarudzi, ivo vakuru vedzimba dzamadzibaba avana vaIsiraeri, kuenda Jerusaremu, kuti vatore neareka yesungano yaJehovha muguta raDhavhidhi, iSiyoni. 3 Naizvozvo varume vose vaIsiraeri vakaungana kuna mambo pamutambo, wakange uri mumwedzi wechinomwe. 4 Vakuru vese vavaIsraeri vakauya; uye vaRevhi vakasimudza areka. Vakakwira neareka, netende rokusangana, nemidziyo mitsvene yose yakanga iri mutende, vapristi navaRevhi vakakwira nayo. 5 Zvino mambo Soromoni, neungano yose yavaIsiraeri yakanga yaunganira kwaari pamberi peareka, vakabayira makwai nenzombe, zvainge zvisingataurwi kana kurahwa. 6 Vapirisiti vakapinda neareka yesungano yaJehovha kunzvimbo yake, munzvimbo iri yeimba, munzvimbo tsvene-tsvene, ipo pasi pamapapiro amakerubhi. 7 nekuti makerubhi akatambanudza mapapiro awo pamusoro penzvimbo, veareka, uye makerubhi akafukidza areka nematanda ayo nechokumusoro. 8 Zvino vakatora matanda eareka, kuti miromo yamatanda yakanga ichionekwa kana munhu ari paareka pamberi penzvimbo pangataura Jehovha; asi ivo havana kuonekwa kunze. Uye achiripo nanhasi. 9 Mukati meareka makanga musisine chinhu, asi mabwendefa maviri akanga aiswamo naMosesi paHorebhu, nguva Jehovha yaakaita sungano navana valsiraeri pakubuda kwavo Egipita. 10 Zvino zvakaitika kuti vapristi vakati vabuda panzvimbo tsvene: (nekuti vapristi vese vaivapo vaitsveneswa, uye havana kuzovamirira vachiita, 11 Uye navaRevhi, ivo vaimbi, ivo vese Asafi, waHemani, weJedhutuni, navanakomana vavo nehama dzavo, vakapfeka rineni chena, vane masakandira, nemitengeramwa nembira, vamire pamabvazuva pearitari, uye pamwechete navo vapristi vane zana namakumi maviri vane hwamanda. 12 Zvakazoitika, varidzi vehwamanda uye navaimbi sezvavaingoita, kuti inzwi rimwe rinzwike mukurumbidza nekutenda Ishe; zvino ivo pavakasimudza inzwi ravo, nehwamanda, nemakandira, nezviridzwa zvinoridzwa, vakarumbidza Ishe, vachiti: nekuti akanaka. nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. Ipapo imba yakazadzwa negore, iyo imba yaIshe. That 13 could stand minister priests priests:: of:::: 14: XNUMX: XNUMX. XNUMX. So. So. So XNUMX So XNUMX So XNUMX So XNUMX So XNUMX So XNUMX So XNUMX

2 Makoronike 6: 1-11:
1 Ipapo Soromoni akati, "Jehovha akati," Ndichagara murima guru. " 2 Asi ini ndakakuvakira imba pamunogara, nenzvimbo yekugara nekusingaperi. 3 Zvino mambo akatendeudza chiso chake, akaropafadza ungano yose yaIsiraeri, ungano yose yaIsiraeri ikasimuka. 4 Iye ndokuti: Ngaarumbidzwe Ishe Mwari waIsraeri, iye nemaoko ake zvaakataura nemuromo wake kuna baba vangu Dhavhidhi, achiti: 5 Kubva pazuva randakaburitsa vanhu vangu munyika yeEgipita haana kusarudza guta pakati pamarudzi ose aIsraeri, kuti vavake imba, kuti zita rangu rigarepo; uye handina kusarudza munhu kuti ave mubati wavanhu vangu Israeri: 6 Asi ndakatsaura Jerusarema, kuti zita rangu rivepo; ndikasanangura Dhavhidhi kuti ave pamusoro pavanhu vangu vaIsiraeri. Zvino moyo wangu wababa vangu Dhavhidhi ukavakira zita raIshe Mwari waIsraeri imba. 7 Asi Ishe wakati kuna baba vangu Dhavhidhi: Naizvozvo, sezvo mumoyo mako maida kuvakira zita rangu imba, waita zvakanaka, nekuti zviri mumoyo mako, haungavaki imba iyo; asi mwanakomana wako unobuda pachiuno chako, ndiye uchavakira zita rangu imba. 8 Naizvozvo Ishe wakaita sezvaakataura, nekuti ndakakwira mumba mababa vangu Dhavhidhi, ndikagara pachigaro cheushe cheIsraeri, sezvakange zvataurwa naJehovha, ndikavakira zita zita raJehovha imba. Ishe Mwari waIsraeri. 9 Uye mukati mayo ndakaisa areka, mune iyo sungano yaIshe, yaakaita nevana veIsraeri. 10 Akamira pamberi peatari yaJehovha, pamberi peungano yose yaIsraeri, akatambanudza maoko ake, 11 nekuti Soromoni akanga agadzira tsvimbo yendarira, yakanga yakareba makubhiti mashanu, uye yakafara makubhiti mashanu, uye yakanga yakareba makubhiti matatu. Akariisa pakati pechivanze. Ipapo akamira, akapfugama pamabvi ake pamberi peungano yose yaIsraeri, akatambanudzira maoko ake kudenga, 12 akati, "O, Mwari waIsraeri, aripo Hakuna Mwari akafanana nemi kudenga kana pasi; Unoita sungano, unonzwira tsitsi Varanda vako, vanofamba pamberi pako nomoyo wavo wese.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano