Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi Gumiguru 19

0
3421

Kuverenga kwedu kwemazuva ese bhaibheri nhasi kunotorwa kubva mubhuku ra 2 Makor. 3: 1-17, 2 Mak. 4: 1-22, 2 Mak. 5: 1. Izwi raMwari rinoyera nzira yedu muhupenyu. Rugwaro rwese rwunofuridzirwa nemweya waMwari. Sezvaunoverenga magwaro ano nhasi, rega shoko raMwari ripinde mukati memoyo wako. Rega itore midzi pasi uye ibereke michero kumusoro muhupenyu hwako.
Izwi raMwari rinotidzidzisa pfungwa dzaMwari, rinotivaka, uye rinotungamira zviitiko zvedu muhupenyu. Sezvaunoverenga kuverenga kwedu bhaibheri nhasi, Ishe vanozovhura maziso ako kune kuda kwavo kwauri nhasi. Verenga uve nekuropafadzwa.

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi

1 Makoronike 3: 1-17:
1 Ipapo Soromoni akatanga kuvaka imba yaJehovha paJoridhani pagomo reMoria, pakanga pazviratidza Jehovha kuna baba vake Dhavhidhi, pakanga pakagadzirirwa naDhavhidhi paburiro raOrinani muJebhusi. 2 Akatanga kuvaka pazuva repiri romwedzi wechipiri, mugore rechina rekubata kwake. 3 Zvino izvi ndizvo zvinhu zvakadzidziswa naSoromoni pakuvaka kweimba yaMwari. Kureba kwayo makubhiti makumi maviri neshanu, upamhi hwasvika makubhiti ana makumi maviri, noupamhi makubhiti makumi maviri. 4 Vharanda rakanga riri pamberi peimba, kureba kwacho kwakaenzana noupamhi hweimba, makubhiti ana makumi maviri, nokukwirira kwayo makubhiti ane zana namakumi maviri, akaifukidza nechomukati nendarama yakaisvonaka. 5 Akafukidza imba huru namatanda omusipiresi, akafukidzwa negoridhe rakaisvonaka, uye akaisamo pamusoro pawo muchindwe namaketani. 6 Akashongedza imba mabwe rinokosha, uye goridhe rakanga riri goridhe reParvaimi. 7 Akafukidzawo imba, namatanda, nembiru, namadziro ayo, namagonhi ayo, negoridhe; uye akavezwa makerubhi pamadziro. Akaitawo imba tsvene-tsvene, kureba kwayo kwakanga kwakafanana nohupamhi bweimba, makubhiti ana makumi maviri, noupamhi hwayo makubhiti ana makumi maviri, akaifukidza nendarama yakaisvonaka, yakasvika matarenda ana mazana matanhatu. Kurema kwembambo kwakasvika mashekeri endarama ana makumi mashanu. Akafukidza makamuri okumusoro nendarama. 8 Paimba tsvene-tsvene akaita makerubhi maviri zviri zvifananidzo zvakavezwa; akaafukidza nendarama. 9 Mapapiro amakerubhi akasvika makubhiti ana makumi maviri pakureba kwawo, bapiro rimwe rekerubhi rimwe raisvika makubhiti mashanu, richisvika kumadziro eimba; nerimwe bapirowo rakanga rina makubhiti mashanu, richisvika kubapiro rerimwe kerubhi. Bapiro rerimwe kerubhi rakanga rakareba makubhiti mashanu, richisvika kumadziro eimba; nerimwe bapirowo rakanga rina makubhiti mashanu, rakabatana nebapiro rerimwe kerubhi. 10 Mapapiro amakerubhi awa akanga akatambanudzwa, akasvika makubhiti makumi maviri, uye akamira namakumbo awo, zviso zvawo zvakaringira kumba. Akaitawo chidzitiro nezvakarukwa zvitema, nezvishava, nezvitsvuku, nomucheka wakaisvonaka, akavezerapo makerubhi. 11 Akagadzirawo pamberi peimba mbiru mbiri, dzakasvika makubhiti makumi matatu nemashanu pakukwirira, uye musoro wembiru yakanga iri pamusoro peimwe neimwe yakanga yakareba makubhiti mashanu. Chains, in chains chains chains chains chains;;;;;;; he; he 12 he made he made made made Akaitawo maketeni, sezvaakarairwa, akaiisa pamisoro yembiru; akaita matamba zana, akaaisa pamaketani. 13 Zvino akasimudza mbiru pamberi petemberi, imwe kurudyi, imwe kuruboshwe; akatumidza zita razvo kurudyi Jakini, uye zita rekuruboshwe Bhowasi.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2 Makoronike 4: 1-22:
1 Akaitawo aritari yendarira, kureba kwayo makubhiti ana makumi maviri, noupamhi hwayo makubhiti ana makumi maviri, nokukwirira kwayo makubhiti ane gumi. 2 Akaitawo dziva rendarira yakanyauswa, rakasvika makubhiti ane gumi paupamhi pamuromo, rakatenderera, uye pakukwirira kwaro makubhiti mashanu; uye rwonzi rwakasvika makubhiti makumi matatu rwakarikomberedza kumativi ose. 3 Uye pasi payo pakanga pane mufananidzo wenzombe, yakanga ichikomba kumativi ose, gumi pakubhiti rimwe nerimwe, zvaipoterera dziva kunhivi dzose. Mbambo mbiri dzenzombe dzakakandirwa, pakuikandirwa. Yakamira panzombe gumi nembiri, nhatu dzakatarira kurutivi rwokumusoro, nhatu dzakatarira kumaodzanyemba, nhatu dzakatarira kurutivi rwamabvazuva, dziva rakanga rakagadzwa pamusoro pawo, nenzvimbo dzadzo dzose dzeshure dzakange dziri mukati. . Ukobvu hwaro hwakanga hwakaita upamhi bwechanza, uye muromo waro rakanga rakafanana nomuromo wembiya, seruva rehapa; uye yakagamuchira uye yakabata mabhati zviuru zvitatu. Akaitawo madhishi gumi, akaisa mashanu kuruoko rwerudyi, uye mashanu kuruboshwe, kuti asuke mavari. asi gungwa rakanga riri revapristi kuti vageze mukati. 7 Akaitawo zvigadziko zvemwenje zvine gumi zvegoridhe maererano nemaitiro avo, akazviisa mutembere, zvishanu kurudyi, uye zvishanu kuruboshwe. 8 Akaitawo tafura gumi, akadziisa mutembere, shanu kurudyi uye shanu kuruboshwe. Akaita midziyo yendarama ine zana. 9 Uye akaitawo ruvanze rwevapristi, nedare guru, nemikova yeruvanze, akafukidza mikova yaro nendarira. And he he 10 XNUMX And XNUMX And XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX he XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX he XNUMX he XNUMX he XNUMX he XNUMX he XNUMX he XNUMX he XNUMX he XNUMX 11 Hurami akagadzira hari, nefoshoro, nembiya. Naizvozvo Hurami akapedza basa raakagadzirira mambo Soromoni paimba yaMwari; 12 Akaita mbiru mbiri, nembiru, nembiru dzemisoro, yakanga iri pamusoro pembiru mbiri, uye mapuranga maviri akafukidza misoro miviri yemisoro yamisoro yakanga iri pamusoro pembiru; 13 Nematamba ana mazana mana pamatamba maviri; mitsara miviri yamatamba pamapaha mumwe nemumwe, kufukidza mapapiro maviri emisoro yakanga iri pamusoro pembiru. Akaitawo zvingoro zvine gumi, nemidziyo yokushambidzira pamusoro pezvingoro; Gungwa rimwe, nenzombe gumi nembiri pasi payo. 16awo hari, nefoshoro, nezvikokovonho, uye nhumbi dzadzo dzose, Hurami baba vake vakazvigadzira kuna mambo Soromoni paimba yaJehovha, yendarira inopenya. 17 Zvino mambo akazviumba pabani raJoridhani, pakati peSukoti neZeredha. 18 Saizvozvo Soromoni akaita nhumbi dzose idzi dzakawanda kwazvo, nekuti kurema kwendarira hazvingawanikwa.

2 Makoronike 5:1:
1 Naizvozvo basa rose rakaitirwa imba yaJehovha naSoromoni rakapera. Naizvozvo Soromoni akaisa zvinhu zvose zvakanga zvatsaurwa nababa vake Dhavhidhi; sirivheri, nendarama, nenhumbi dzose, akadziisa pakati pefuma yeimba yaMwari.

Minamato Yezuva nezuva:

Baba, rongai nhanho dzangu mushoko renyu nhasi, Vhurai maziso angu kuti ndione zvinoshamisa mushoko renyu. Wedu Womweya Unoyera, undisungire kuve mudzidzi weshoko rako, dai izwi rako rirambe richichinja hupenyu hwangu nezvisarudzo muhupenyu muzita raJesu.

Kureurura Kwezuva Nezuva:

Ndiri kufamba muchiedza cheshoko renyu nhasi muzita raJesu.
Ini ndinoparidza kuti izwi raMwari riri kugadzira hupenyu hwangu muzita raJesu
Ini ndinoparura nhasi kuti ndinorarama neshoko raMwari
Izwi raMwari riri kushanda muhupenyu hwangu munaJesu zita
Nekuti ini ndiri mudzidzi weshoko, ndinoparidza kuti ndinonzwisisa kupfuura vadzidzisi vangu muzita raJesu.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.