22 Mavhesi eBhaibheri nezvekupa chegumi uye kupa

0
12200

Kupa kurarama. Aya mavhesi makumi maviri nemaviri emabhaibheri nezvekupa chegumi uye chinopa anoisa simba pakurarama kwako. Chinangwa chaicho chekupa ndechokuropafadza. Sevatendi zvipo zvedu uye zvegumi zvinobatsira mukufambisa basa raMwari mberi. Kupa kwedu kubatsira mukuparadzira evhangeri kumigumo yenyika. Idzi ndima dzebhaibheri dzinovhura maziso ako kuti uone kukosha kwekupa kune kufambira mberi kwekereke.

Zvisinei isu tinofanirwa kuziva kuti hatipe kungoitirwa kuropafadzwa, isu takatokomborerwa munaKristu Jesu, asi tinopa kuti tive chikomborero. Ipa haifanire kuonekwa sekutengeserana kwebhizimusi naMwari nechinangwa chekugamuchira kudzoserwa kwakapetwa kazana, asi zvinofanirwa kuonekwa sechiito cherudo rusina mhiko. Kungofanana nerudzi rwerudo rwakatamisa Mwari kutumira Mwanakomana wavo Jesu Kristu. Aya mavhesi ebhaibheri nezve kupa chegumi nekupa hazvifanirwe kuonekwa semitemo, asi kuti zvionekwe seyambiro yakanaka kubva mubhaibheri. Vaverenge nemoyo wako wese uye rega mweya mutsvene ukudzidzise nezve kupa nhasi muzita raJesu.

22 Mavhesi eBhaibheri nezvekupa chegumi uye kupa

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1). VAKorinde 9: 7:
7 Munhu wose sezvaanofunga mumoyo make, ngaazvipe; Kwete nekugunun'una, kana nekuda kwekuda; nekuti Mwari anoda unopa achifara.

2). Zvirevo 18:16
16 Chipo chomurume chinomuwanisa nzvimbo, uye chinomuunza pamberi pavakuru.

3). 1 Makoronike 29:14:
14 Asi ini ndiri ani, uye vanhu vangu chii, kuti tigova nekugona kupa saizvozvo nemhando iyi? nekuti zvinhu zvose zvinobva kwauri, uye isu takupa.

4). Zvirevo 11:25:
25 Mweya worupo ichakodzwa; uye unodiridza anofanira achadiridzwawo.

5). 2 VAKorinde 8: 12:
12 Nekuti kana kune yekutanga mweya unoda, unogamuchirwa zvichienderana nezvine munhu, kwete maererano nezvaasina.

6). Ruka 6:38:
38 Ipai, uye muchazvipiwa; chiyero chakanaka, chakatsikirirwa, uye chakazunguzirwa, uye chakamhanya, chinofanira kupiwa vanhu pachifuva chenyu. Nekuti nechiyero icho chamunoyera nacho, muchayererwazve icho.

7). Zvirevo 3:9:
9 Kudza Jehovha nepfuma yako, uye nezvitsva zvezvose zvawawana.

8). 2 VAKorinde 9: 10:
10 Zvino iye unopa mbeu kumudyari, ndiye unopa chingwa chako, nekuwanza mbeu yako inodyarwa, nekuwedzera michero yekururama kwako.

9). Zvirevo 3:27:
27 Usanyime zvakanaka kune zvakafanirwa nako, kana zviri paruoko rwako kuti zviite.

10). 2 VAKorinde 9: 8:
8 Uye Mwari anokwanisa kuita kuti nyasha dzose dziwedzere kwamuri; Kuti imwi mune nguva dzose mune zvose zvakakwana pazvinhu zvose, muwanze pabasa rose rakanaka;

11). Mateu 6:2:
2 Naizvozvo kana uchiita basa rako rerudo, usaridza hwamanda pamberi pako, sezvinoita vanyengeri mumasinagoge nemumigwagwa, kuti vakudzwe nevanhu. Zvirokwazvo ndinoti kwauri: Vagamuchira mubairo wavo.

12). 2 VAKorinde 9: 11:
11 Kuverengerwa pazvinhu zvese kunevenguva dzose, uko kunogadzira kubudikidza nesu kuvonga kuna Mwari.

13). Ruka 6:30:
30 Ipa munhu umwe neumwe unokumbira kwauri; neunotora zvinhu zvako usazobvunza zvekare.

14). Maraki 3: 10
10 Uyai nezvegumi zvose muimba yekuchengetera, kuti pave nezvika mumba mangu, uye ndiratidzei ikozvino, ndizvo zvinotaura Ishe Wamasimba Ose, kana ndikasakuzarura mahwindo ekudenga, ndikudururirei chikomborero, kuti apo hakuchazovi nenzvimbo yakakwana yekuigamuchira.

15). Pisarema 37:4:
4 Farikana kwazvo muna She; Iye agokupa zvinodikanwa nomoyo wako.

16). 1 VAKorinde 13: 3:
3 uye kunyange ndakapa zvinhu zvangu zvese kuti ndipe varombo, kunyange ndikapa muviri wangu kuti ndipiswe ndisina rudo, hazvindibatsiri chinhu.

17). Zvirevo 21:26:
Anoshuvira zuva zuva rose, Asi vakarurama vanopa, asi havashaiwi.

18). Mateu 19:21:
21 Jesu akati kwaari: Kana uchida kuva wakaperera, enda utengese zvaunazvo, upe varombo, uye uchava nefuma kudenga; ugouya unditevere.

19). Mateu 10:8:
Poresa vanorwara, natsa vane maperembudzi, mutsai vakafa, budisai madhimoni. Makagamuchira pachena, ipai pachena.

20). Pisarema 37:21:
21 Akaipa anokwereta, asingaripizve; Asi akarurama ane tsitsi, anopa.

21). Nehemiya 8:10:
10 Ipapo akati kwavari, Endai, mudye zvakakora, nokumwa zvinozipa, mugotumirawo migove kuna vasina kugadzirirwa chinhu, nekuti zuva rino dzvene kuna She wedu; uye musazvidemba. nekuti mufaro waIshe isimba rako.

22). Zvirevo 31:9:
9 Shamisa muromo wako, utonge zvakarurama, Urwire mhosva yavarombo neanoshaiwa.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.