50 Hondo Yemunamato Pfungwa dzinopesana nemasimba erima.

9
53976

Zvakaipa zvavakaipa ngazvirege zvive pamusoro pavo. Nhasi ndanyora makumi mashanu ehondo dzekunamatira mapoinzi ekuti masimba erima. Tinofanira kutora hondo yemweya kukamba yemuvengi. Dhiabhori akaipa uye chinangwa chehupenyu hwake kuba, kuuraya nekuparadza, hatifanire

regai iye, isu tinofanira kusimuka timudzivise muminamato yehondo. Tinofanira kusunungura moto waMwari kuti uparadze zvese zvinoitwa nevamiriri verima muhupenyu hwedu.

Ukasanamata, unova nyajambwa wadhiyabhori. Iyi minamato yehondo inonongedzera kumasimba erima ichaunza kumagumo denderedzwa rega rega risingaperi rezviitiko zvemadhimoni muhupenyu hwako. Ndinokukurudzira kuti utaure kutsanya paunonamata iyi minamato uye nekuvanamata mukutenda kuti uwane mibairo yakawanda. Vavengi vako vese ngavakotamire nhasi muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

 

50 Hondo Yemunamato Pfungwa dzinopesana nemasimba erima.

1). Ndinotaura kujeka pamusoro pese kwedhimoni rerima rinofamba muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.

2). Ah Lord! Ini ndinoraira mweya yakaipa yese yedhimoni inorwa neni kuti iwire pasi, uye nekufa muzita raJesu.

3) .Oh Ishe, ndinozvimisikidza nerima kubva pane rima rose kana zvinhu zvakasviba ndingadai ndakabatirirwa nekusaziva kana kusaziva muzita raJesu.

4). Chero chidhori cheimba chinonamatwa nemadzitateguru angu, uye vachiri kurwa nekwavo, ndinoraira kuti vapedzwe nemweya wegonyeti inoyera muzita raJesu.

5). Ini ndinouya kuzopesana namwari wese wedhimoni ari kundimanikidza iye neveimba yangu, kuti ndipiswe nemoto weMweya Mutsvene muzita raJesu.

6) .Ndinoraira madzimambo ese emweya veku Egypt (masters emweya Varanda), kuti vasununguke vabatisise muhupenyu hwangu nhasi neropa raJesu muzita raJesu.

7). Ah Lord! Irwa nevaya vanorwa neni, simuka, oh Lord, rova ​​varwere vangu nematambudziko akasiyana siyana samazuva aMoses naPharoah muzita raJesu.

8). Varoyi vese, muroyi uye matsime anojaira anoshanda munharaunda yangu anowanikwa nekuparadzwa nemoto weMweya Mutsvene muzita raJesu.

9) .Mahara ese ehupenyu hwangu, kundidhonza ndokugara pane yangu desty inofanirwa kudonha uye kufa muzita raJesu.

10). Inzwa izwi raIshe hofori dzese dzehupenyu hwangu, wira usazombomukazve muzita raJesu.

11). Ah ishe, regai zvakaipa zvevakaipa pamusoro pehupenyu hwangu zvireurwe ivo zvino muzita raJesu.

12). Ini ndinokuraira kuti muzita raJesu, kuti imba yangu ichipisa zvakanyanya kuti dhiabhori namutsivi wake wedhimoni vagare muzita raJesu.

13). Ini ndinodzima kutonga kwese kwaSatani pamusoro pehupenyu hwangu uye nezvezita raJesu.

14). Ishe! Neropa resungano isingaperi Chinyararire rurimi rwese rwakaipa rwemadhimoni madhimoni erima vachitaura pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.

15). Chengetedzo yega yega muumambo hwerima yakanangana nehupenyu hwangu, ndinosunungura ngirozi dzekuparadza kuti ndivaparadzire muzita raJesu.

16). Oh Lord, ndinoburitsa moto weMweya Mutsvene kuti upedze uye ndiparadze zviitiko zvese zvehumambo hwerima muhupenyu hwangu muzita raJesu.

17). Ah Ishe, regai vanotsvaga hupenyu hwangu vaparadzwe nekuda kwangu muzita raJesu.

18). Chero chakaipa chinofunga pamusoro pezangu zvichaitwa pasina mukurumbira muzita raJesu.

19). Varoyi vese nevatongi verima vachashanyirwa nemoto weMweya Mutsvene muzita raJesu.

20). Aiwa, Ishe, mutongi wenyu weumwari ngavazorodze pamusoro pemurume chero mukadzi akashata anorwira kupomerwa kwangu muzita raJesu.

21). Ini ndinotema chirevo kuti vashandisi vese vanoshandiswa nemasimba erima kuzorwa neni vachawira mugomba ravakange vandiisira ivo kusanganisira navo uye nepamba ipapo muzita raJesu.

22). Ah Lord! Dambudziko vese vari kunetsa hupenyu hwangu kubva nhasi muzita raJesu.

23). Vanhu vese vakaipa vanovandira vandimirira ini vachapwanywa nemutumwa waishe muzita raJesu.

24). Ishe, pwanya ruoko rwakasimba rwemurume wese akasimba muhupenyu hwangu nhasi, uvape vakaremara muzita raJesu.

25). Wese murume kana mukadzi akashata akaisa mushonga kana kutuka pandiri achatukwa naMwari wangu nhasi, uye iye Mwari wangu ngaatuke hapana munhu ungagona kukomborera muzita raJesu.

26). Ah ishe, gomba rega rega rakandichengetera nevaroyi nevarimisi verima, ndinotaura kuti vese vachawira mariri muzita raJesu.

27). Ini ndinotema nhasi kuti ndakasununguka zvachose pasimba rerima. Ini ndinokuzivisai kuti chinhu chakabatana kwavari kugovana nyama yangu muzita raJesu.

28). Ah Lord, ndakaporofita kuti vese vanomhanyira kun'anga kana maporofita enhema nekuda kwangu vachaita kuti matambudziko avo awande muzita raJesu.

29). Ini ndinotaura ndisingatyi kuti ndiri muchiedza, rima harisisina kana chikamu mandiri, saka ini handibve paumambo hwerima muzita raJesu.

30). Ah Lord Mwari wehondo, ndiongororei ndinyatso kuona rima rese rinovanza muhupenyu hwangu. Vaburitse uye uvaparadze muzita raJesu.

31). Aiwa, Ishe ndinunurei kubva mumaoko evakaipa uye ndisinga fungidzike muzita raJesu.

32). Ini ndinoparidza kuti chero hukama hwevaroyi pakatorwa mazita angu huchapedza nemoto muzita raJesu.

33). Wese murume anesimba kana mukadzi anondimanikidza achapera zvachose nemoto waMwari muzita raJesu.

34). Ishe, huipi hwese hwakashata hunopesana nehupenyu hwangu uye zvinotarisirwa zvichapiswa nemoto munaJesu.

35). Wese munhu akati, as long the live, handisi kuzobudirira ndicharamba ndichirarama nekusanyara nekusingaperi ini ndichibudirira pamberi apo nemaziso muzita raJesu.

36). Oh ishe, ndinoraira meso emweya yega yega inocherekedza inoongorora hupenyu hwangu kuti ive bofu muzita raJesu.

37). Ah Lord, pedzai nemoto mabasa ese euroyi muhupenyu hwangu muzita raJesu.

38). Miseve yega yega yemweya yakatumirwa kwandiri nehumambo hwerima inodzokera kune inotumira muzita raJesu.

39) .Oh Lord, huya utonge muhupenyu hwangu kubva zvino simba rerima harizonditonge zvakare nezita raJesu.

40). Oh Lord, ndipe simba nhasi kuti ndikwanise kumira kupesana nesimba rerima rinorwa neni muzita raJesu.

41). Ah Lord, ndiburitse kubva muwebhu yesimba rerima muzita raJesu.

42). Ah Lord, mwenje wako ngau simuke uvheneke muhupenyu hwangu, uchipedza rima rese revavengi muhupenyu hwangu muzita raJesu.

43). Ah Ishe regai murume akaipa kana mukadzi wehupenyu hwangu aende kuguva nekukurumidza muzita raJesu.

44). Yese zano nehurongwa hwemarudzi (humambo hwerima) pahupenyu hwangu huchazadziswa muzita raJesu.

45). Aiwa, Ishe, munhu wese akaipa anopa zano rakaipa pamusoro pehupenyu hwangu, achaparadzwa muzita raJesu.

46). Ah Lord sarudzai neni ngirozi dzenyu dzinotyisa kune simba rerima muzita raJesu.

47). Ah ishe, isa hondo yokudenga kune vanorwa neni muzita raJesu.

48). Vese vanoti vanozviti vane simba vanondimirira vachangoerekana vavandirwa nekuparadzwa nehondo yokudenga muzita raJesu.

49). Ini ndinoparidza nhasi kuti murume wese anorangarira saMwari muhupenyu hwangu achaurayiwa nemutumwa waishe muzita raJesu.

50). Baba regai izvo zvido zvevavengi vangu pamusoro pangu zvivepo kanomwe kanomwe muzita raJesu.

 


9 COMMENTS

  1. Mathew 24 vs. 10
    Panguva iyoyo vazhinji
    vachatendeuka kubva pakutenda uye vachatengesa nekuvengana, uye vaporofita venhema vazhinji.

    hama dzangu. uye hanzvadzi dzinorega dzive hanya nemadhimoni aya e corona-hutachiona

  2. Ndinokutendai neminamato iyi. Ini ndanga ndichinetseka kana mumwe munhu aigona kunamatira amai vangu neni. Isu tinogara munharaunda uye ndinonzwa sekuti vanhu ava vari kunanga vanhu vasina murume. Ndave ndichigara naamai vangu kwevhiki sezvo ndiri kutya kuvasiya sezvo vanhu ava vachiita mashiripiti uye vachitya vanovaitira chimwe chinhu vanogona here munhu anondinamatira. Ndatenda zvakanyanya.

  3. Ndokumbira undizivise kana wagadzirira kuita mazuva matatu ekutsanya uye munamato kuma3 mangwanani munamato une simba isu tese tinoda kutsanya nemunamato kuti tiuye kuzopesana nemasimba eRima zita rangu ndinonzi Jeanette

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.