Mavhesi makumi maviri emavhesi emabhaibheri nezve rugare uye nyaradzo.

1
6512

Iyo bhaibheri izere nemavhesi akanaka ayo anounza rugare uye nyaradzo kumweya wako. Ini ndanyora yepamusoro makumi maviri mavhesi ebhaibheri nezverunyararo uye nyaradzo kune yako yezuva nezuva bhaibheri kudzidza uye kufungisisa. Chinangwa chemavhesi aya ebhaibheri ndechekukutungamira iwe paunosangana nematambudziko ehupenyu.
Izwi raMwari rinounza rugare mukati medutu. Iko kumberi apo paunofamba nemadutu ehupenyu, rega aya mavara ebhaibheri nezve rugare nerunyararo ave gwara rako. Unokunda muzita raJesu.

Mavhesi makumi maviri emavhesi ebhaibheri nezve rugare uye nyaradzo

1) .Pisarema 29:11:
11 Ishe achapa simba kuvanhu vake; Jehovha acharumbidza vanhu vake nerugare.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2). Pisarema 34:14:
Ibva pane zvakaipa ugoita zvakanaka; tsvaka rugare, uruteedzere.

3). Pisarema 37:37:
37 Cherekedzai munhu akakwana, mutarise wakarurama, nekuti kuguma komunhu rugare.

4). Pisarema 46:10:
10 Nyarara, uzive kuti ini ndiri Mwari; Ndichakwidziridzwa pakati pamarudzi, ndichakwiridzirwa pasi.

5). Pisarema 85:8:
8 Ini ndichanzwa zvinotaurwa naMwari Ishe, nekuti achataura rugare kuvanhu vake nekuvatsvene vake; asi ngavarege kutendeukira kuupenzi.

6). Pisarema 119:165:
165 Vano rugare rukuru, Vanoda murau wako, Uye hapana chichava chigumbura.

7). Zvirevo 12:20:
20 Kunyengedzera kuri mumoyo yavanofunga mano akaipa, Asi kuna varairiri vorugare mufaro.

8). Zvirevo 16:7:
Kana nzira dzomunhu dzichifadza Ishe, anoita kuti kunyange vavengi vake vagarisane naye murugare.

9). Isaya 9: 6:
6 nekuti isu takaberekerwa mwana, takaberekerwa Mwanakomana, ushe huchava pafudzi rake, uye zita rake richanzi Anoshamisa, Anopa zano, Mwari ane simba, Baba vokusingaperi, Muchinda worugare.

10). Isaya 26: 3:
3 Munomuchengeta murugare rwakakwana, iye anogara pameso pake, nekuti anovimba newe.

11). Johani 14:27:
27 Runyararo Ini ndinokusiya, rugare rwangu ndinokupa; kwete sekupa kunoita nyika, ini ndinokupa. Moyo wako ngaurege kutambudzika, kana kutya.

12). Johani 16:33
“Ndataura zvinhu izvi kwauri, kuti muve nerunyararo mandiri. Panyika muchava nedambudziko, asi tsungai moyo. Ini ndakunda nyika.

13). VaRoma 5: 1-2:
1 Naizvozvo zvatinoruramiswa nokutenda, tine rugare kuna Mwari kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu: 2 watakapindawo naye kubudikidza nerutendo munyasha idzi dzatinomira madziri, uye tinofara mutariro yekubwinya kwaMwari.

14). VaRoma 8:6:
6 Nekuti kufunga kwenyama rufu; asi kufunga zvemweya hupenyu nerugare. 7 Nekuti kufunganya kwenyama ruvengo kuna Mwari; nekuti hakuzviisi pasi pemurairo waMwari, uye zvirokwazvo hazvigoni.

15). VaRoma 12:18:
18 Kana zvichigona, sezviri mamuri, garai murugare nevanhu vese.

16). VaRoma 15:13:
13 Zvino Mwari wetariro ngaakuzorodzei nemufaro wose nerugare mukutenda, kuti muwedzere patariro, kubudikidza nesimba reMweya Mutsvene.

17). VaRoma 16:20:
20 Uye Mwari werugare uchapwanya Satani pasi petsoka dzenyu munguva pfupi. Nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu ngadzive nemwi. Ameni.

18). 1 VAKorinde 14: 33:
Nekuti Mwari haazi wenyonganiso, asi werugare, sapakereke dzose dzevatsvene.

19). 2 VAKorinde 13: 11:
11 Pakupedzisira, hama, farai. Iva vakakwana, ivave vanofara moyo, muve nemoyo mumwe, garai murugare; Mwari werudo nerunyararo ngaave nemwi.

20). VaGaratiya 5:22:23:
22 Asi chibereko choMweya ndirwo rudo, mufaro, rugare, moyo murefu, nyoro, kunaka, kutenda, 23 Nyoro, kuzvidzora;

 

 


1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.