Mavhesi epamusoro emavhesi egumi nezve kurapa chirwere.

0
7239

Bhaibheri rinozadzwa nenyaya dzakanaka pamusoro pesimba rekuporesa raMwari. Aya mavhesi gumi epamusoro emabhaibheri nezvekurapa chirwere ndeokutungamira kune mamwe magwaro ekuporesa anobatsira anozoshandura hupenyu hwako nekusingaperi.
Jesu Kristu ndiye mumwe chete zuro, nanhasi uye nekusingaperi, kana akaporesa nezuro, achiri kutirapisa nhasi.Izvi mavhesi ebhaibheri zvinomutsa rutendo rwekupora nekukasira muhupenyu hwako. Kunyangwe danho rehurwere mumuviri wako, izwi raMwari raizokuporesa.

Ndokumbirawo muone kuti izvi hazvisi izvo zvinotsiva mhinduro dzekurapa, hatirwisani nekurapa kwekurapwa uye magwaro haana kupokana navo. Enda kunoongororwa pakurapwa, tora mishonga yako kubva kuna chiremba, asi zvinovimba kuna Mwari pakurapa kwako kwakazara uye nekudzoreredza. Mira mukutenda pashoko rake.

Mavhesi epamusoro emavhesi egumi nezve kurapa chirwere

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1). Ekisodho 15: 26:
26 ndokuti: Kana iwe uchiteerera zvikuru inzwi raIshe wako, uye ukaita izvo zvakanaka pamberi pake, ukateerera mirairo yake, ukachengeta mirau yake yese, ini handingaisa chero chimwe chezvirwere izvi. pamusoro pako, izvo zvandakauyisa pamusoro pavaIjipita, nekuti ndini Jehovha unokuporesa.

2). Pisarema 147:2:
2 Jehovha anovaka Jerusaremu, anounganidza vakadzingwa vaIsiraeri.

3). Jeremiya 3: 22
Dzokai, imwi vana vanodzokera shure, ndichapodza kudzokera kwenyu. Tarira, tauya kwauri; nekuti ndimi Ishe Mwari wedu.

4). Jeremiya 17: 14
14 Ndiporesei, Ishe, uye ndichaporeswa; Ndiponesei, ipapo ndichaponeswa, nekuti ndimi rumbidzo yangu.

5). Mabasa 10:38:
38 kuti Mwari akazodza sei Jesu weNazareta neMweya Mutsvene uye nesimba: akafamba zvakanaka, achiporesa vese vakadzvanywa nadhiabhori; nekuti Mwari waiva naye.

6). Mateu 11: 28-29:
Huyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo. Tora joko rangu pamusoro pako, udzidze kwandiri; nekuti ndiri munyoro, ndine moyo unozvininipisa, uye muchawana zororo remweya yenyu.
7). 1 Petro 2:24:
24 iye wakatakura amene zvivi zvedu mumuviri wake pamuti, kuti isu takafa kuzvivi tiraramire kururama;
8). Isaya 53: 5:
5 Asi akakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu, akakuvadzwa nekuda kwezvakaipa zvedu: kurangwa kwerugare rwedu kuri pamusoro pake. uye nemavanga ake tapora.

9). Mapisarema 103: 2-3:
2 Rumbidza Jehovha, mweya wangu, uye usakanganwa zvakanaka zvake zvose: 3 Iye anokanganwira zvakaipa zvako zvese; Anoporesa kurwara kwako kose;

10). Zvirevo 3: 5-8:
Vimba naIshe nomoyo wako wose; uye usatsamira panjere dzako. 5 Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako. 6 Usazviti ndakachenjera, Itya Jehovha, ubve pane zvakaipa. 7 Ichava noutano hwakanaka pambambo yako, uye maropa pamapfupa ako.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.