Mavhesi 20 ebhaibheri nezvekufunganya uye kunetseka

0
5330

Mavhesi eBhaibheri nezve kunetseka uye kunetseka. Jesu akatiudza kuti "ndiani pakati pedu nekufunganya anogona kuwedzera bvudzi rebvudzi mumusoro wake." Kunetseka kana kunetsekana chiratidzo chekusatenda.Mwari havadi kuti isu tizvinetseke nezvehupenyu, vakati chingotanga utsvage humambo hwangu uye kururama kwangu, ipapo zvinhu zvese zvaunonetseka nazvo zvichauya kwauri. Mateu 6:33.

Kunetseka kunotungamira kunetseka, uye kushushikana kune ngozi kune hutano hwako, ini ndauya nemavhesi makumi maviri emabhaibheri nezvekufunganya uye kusagadzikana, izvo zvinowedzera kutenda kwako uye kukuzivisa iwe kuti chero zvingave zvakaoma, Mwari achiri kutonga. Ndinokukurudzira kuti uverenge magwaro aya nekutenda kukuru.

Mavhesi 20 ebhaibheri nezvekufunganya uye kunetseka

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1). Isaya 41: 10:
10 Usatya; Usatya, nekuti ndinewe; nekuti ndiri Mwari wako; zvirokwazvo, ndichakubatsira; zvirokwazvo, ndichakusimudzira neruoko rwerudyi rwekururama kwangu.

2). Pisarema 56:3:
3 Panguva yandinotya, Ndichavimba nemi.

3). VaFiripi 4: 6-7:
6 Musatarisira chero chinhu; asi pazvinhu zvese nemunyengetero uye nekukumbira pamwe nekutenda, mikumbiro yenyu ngaizikamwe kuna Mwari. 7 Uye rugare rwaMwari, runopfuura kunzwisisa kose, ruchachengeta moyo yenyu nepfungwa dzenyu kubudikidza naKristu Jesu.

4). Johani 14:27:
27 Runyararo Ini ndinokusiya, rugare rwangu ndinokupa; kwete sekupa kunoita nyika, ini ndinokupa. Moyo wako ngaurege kutambudzika, kana kutya.

5). 2 Timotio 1:7:
7 Nekuti Mwari haana kutipa mweya wekutya; asi chesimba, nerudo, nepfungwa dzakanaka.

6). 1 Johani 4:18:
18 Hakuna kutya murudo; asi rudo rwakaperera runodzinga kutya, nekuti kutya kutambudzwa. Anotya haana kuitwa akakwana murudo.

7). Pisarema 94:19:
19 Mundangariro dzangu zhinji mukati mangu Kunyaradza kwenyu kunofadza mweya wangu.

8). Isaya 43: 1:
1 Asi zvino zvanzi naJehovha, akakuumba, iwe Jakobho, iye akakuumba, iwe Israyeri, usatya, nekuti ndakakudzikunura, ndakudaidza zita rako. uri wangu.

9). Zvirevo 12:25:
25 Kutambudzika pamoyo womunhu kunouremedza; Asi shoko nyoro rinoufadza.

10). Pisarema 23:4:
4 Zvirokwazvo, kunyange ndichifamba mumupata womumvuri worufu, handingatyi zvakaipa, nekuti uneni; Shamhu yenyu netsvimbo yenyu zvinondinyaradza.

11). Joshua 1: 9:
9 Handina kukurayira here? Iva nesimba uye uve noushingi; Usatya, kana kuvhunduswa; nekuti Jehovha Mwari wako unewe kose kwaunoenda.

12). Mateu 6:34:
Naizvozvo musafunganyira mangwana, nekuti mangwana achazvifunganyira zvinhu zvawo. Zuva rakaringana nezvakaipa zvaro.

13). 1 Pita 5: 6-7:
6 Naizvozvo zvininipisei pasi poruoko rwaMwari rune simba, kuti akusimudzirei panguva yakafanira. nekuti iye ane hanya nemi.

14). Isaya 35: 4:
Iti kuna vane moyo inotya, Simbai, musatya, tarirai, Mwari wako achauya nokutsiva, iye Mwari unomutsi; achauya kuzokununura.

15). Ruka 12: 22-26:
22 Zvino wakati kuvadzidzi vake: Naizvozvo ndinoti kwamuri: Musafunganya pamusoro peupenyu hwenyu, kuti muchadyei; kana yemuviri, izvo zvauchapfeka. Upenyu hwunopfuura chikafu, nemuviri unopfuura chipfeko. 23 Fungai makunguvo; nekuti haadzvari, kana kukohwa. Izvo zvisina dura kana dura; Uye Mwari anovafudza, imi munokunda zvikuru sei shiri? 24 Uye ndeupi kwauri nekufungisisa ungawedzera paurefu wake kubhiti rimwe? 25 Naizvozvo kana musingakwanisi kuita chinhu chidukusa, munofunganyirei pamusoro pezvimwe?

16). Pisarema 27:1:
1 Jehovha ndiye chiedza changu noMuponesi wangu; ndingatya aniko? Ishe isimba rehupenyu hwangu; ndichatya aniko?

17). Pisarema 55:22:
22 Isa mutoro wako pana Ishe, uye iye achakusimbisa; haangatongotenderi akarurama kuti asununguke.

18). Mako 6:50:
50 Nekuti vese vakamuona, vakatambudzika. Pakarepo akataura navo, akati kwavari: Tsungai moyo, ndini; usatya.

19). Dhuteronomi 31: 6:
6 Simba, utsunge moyo, usatya kana kutya kwavari, nekuti ndiIshe Mwari wako, ndiye uchaenda newe; haangakuregi, kana kukusiya.

20). Isaya 41: 13-14:
13 nekuti ini Ishe, Mwari wako, ndichabata ruoko rwako rwerudyi, ndichiti kwauri, Usatya, nekuti ndinewe. Ini ndichakubatsira. 14 Usatya, Jopa iwe, navarume veIsraeri, usatya; Ini ndichakubatsira, ndizvo zvinoreva Ishe, uye mudzikunuri wako, iye Mutsvene waIsraeri.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano