Mavhesi 20 ebhaibheri nezve tariro mune dzakaomarara

0
5495

Mwari vanotivimbisa nezveramangwana rakakura mushoko rake, aya mabhaibheri ekutaura nezvetariro munguva dzakaoma anozoita kuti tiende kunyangwe nguva painenge yakaoma. Tinofanira kunzwisisa kuti izwi raMwari rine hukuru pamusoro pemamiriro ese aungave ari mauri. Sezvaunoverenga aya mavhesi ebhaibheri, fungisisa pane nekurizivisa pamusoro pehupenyu hwako uye uchaona kunaka kwaMwari kuchiuya kwauri iwe uchimirira paari.

Zvirokwazvo kune kuguma, uye kutarisira kwevakarurama chete ndiko kuchapihwa. Tariro zvinoreva kutarisira, izvi mavhesi ebhaibheri nezvetariro munguva dzakaoma dzinomutsa kutarisira kwakanaka muhupenyu hwako. Sezvo iwe uchienderera mukati mehupenyu iwe uchave uine tarisiro dzakanaka dzezvakanaka zvinhu. Vaverenga nhasi uye vakomborerwe.

Mavhesi 20 ebhaibheri nezve tariro mune dzakaomarara

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1). Jeremiya 29: 11
11 nekuti ndinoziva ndangariro dzandinofunga pamusoro penyu, ndizvo zvinoreva Ishe, pfungwa yorugare, kwete yezvakaipa, kukupai mugumo unotarisirwa.

2). Pisarema 42:11:
11 Unoshuwireiko, mweya wangu? Sei unonetsekana mukati mangu? Tenda kuna Mwari, nekuti ndichazomurumbidza, iye hutano hwechiso changu, naMwari wangu.

3). Isaya 40: 31:
Asi avo vanomirira kuna Ishe, vachawana simba idzva. vanokwira namapapiro samakondo; vachamhanya vasinganeti; vanofamba, vasingaziyi.

4). Mapisarema 121: 7-8:
7 Ishe uchakuchengetedza kubva pazvakaipa zvese, Uchachengeta mweya wako. 8 Ishe vachakuchengeta pakubuda kwako nekuuya kwako kubva panguva ino kusvika narinhi.

5). VaRoma 15:13:
13 Zvino Mwari wetariro ngaakuzorodzei nemufaro wose nerugare mukutenda, kuti muwedzere patariro, kubudikidza nesimba reMweya Mutsvene.
6). Vahebreru 11: 1:
1 Zvino rutendo ndirwo rusununguko rwezvinhu zvinotarisirwa, umbowo hwezvinhu zvisingaonekwi.
7). 1 VAKorinde 13: 13:
13 Ikozvino rutendo, tariro, rudo, izvi zvitatu. asi chikuru pane izvi rudo.
8). Mateu 11:28:
Huyai kwandiri, imi mose munoshanda zvakaoma uye makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo.
9). Pisarema 119:114:
114 imwi muri chivando changu nenhovo yangu, Ndinovimba neshoko renyu.
10). Vahebreru 10: 23:
23 Ngatisimbisei kudzidzisa kwekutenda kwedu tisingazungunuke; (nekuti akatendeka iye chivimbiso.)

11). VaRoma 5: 3-4:
3 Uye zvisati zviri izvo chete, asi tinozvirumbidza mukutambudzika zvakare: tichiziva kuti kutambudzika kunobata moyo murefu; 4 Uye kutsungirira, ruzivo; uye ruzivo, tariro:
12). Pisarema 31:24:
24 Tsunga moyo, uye achasimbisa moyo wako, imi mose munotarisira kuna She.

13). VaRoma 8:25:
25 Asi kana tine tariro yechinhu kuti tinoona kwete, ipapo ita tinochimirira nemoyo murefu nokuti.

14). Zvirevo 13:12:
Tariro kana ichinonoka, inoodza moyo, asi kana chishuwo chasvika, iwo muti weupenyu.
15). Zvirevo 13:12:
Tariro kana ichinonoka, inoodza moyo, asi kana chishuwo chasvika, iwo muti weupenyu.
16). Pisarema 130:5:
5 Ini ndinomirira Ishe, mweya wangu unomirira, Ndinovimba neshoko rake.

17). Mika 7: 7:
7 Naizvozvo ndakatarira kuna Ishe; Ndichamirira Mwari woruponeso rwangu, Mwari wangu achandinzwa.

18) .Zviratidzo 3:24:
24 Jehovha ndiwo mugove wangu, ndizvo zvinoreva mweya wangu. saka ndichavimba naye.

19) .Pisarema 33:22:
22 Ngoni dzenyu ngadzive pamusoro pedu, Ishe, Sezvatinotarisira kwamuri.

20). Isaya 61: 1:
1 Mweya waIshe Jehovha uri pamusoro pangu; nekuti Ishe wakandizodza, kuti ndiparidzire vanyoro evangeli. Akandituma kuti ndisunge vane moyo yakaputsika, kuti ndiparidzire vakatapwa kusunungurwa, nokuna vakasungwa mutorongo.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.