Mavhesi 20 ebhaibheri nezve kuchengetedzwa.

0
6284

Uri kuziva here nezvekudzivirirwa kwako munaKristu? Aya mavhesi makumi maviri ebhaibheri nezve kudzivirirwa kubva kuvavengi anovhura maziso ako kuti uone kuti wakachengetedzwa sei muna Mwari. Kana iwe uchiziva kuti Mwari anemi, mweya wekutya haugone kubata pamusoro pehupenyu hwako zvakare. Muvengi anogona kuuya kuzorwa newe kubva kudivi rimwe, asi nekuda kwekuchengetedzwa naMwari pamusoro pako, ivo vachakutiza iwe munzira nomwe.

ichi mavhesi ebhaibheri nezvekudzivirirwa kubva kuvavengi kuchavaka rutendo rwako muna Mwari uye mushoko rake. Sezvaunoverenga zuva nezuva, wana nguva yekufungisisa pamusoro pawo uye kuyeuka pamusoro pavo. Rega mavhesi eBhaibheri aya agare zvakanaka mumoyo mako uye urambe uchidzokorora pese paunoguta kana kutya. Izwi raMwari ibakatwa remweya, paunoramba uchireurura, mweya yega yega yekutya ichabva muhupenyu hwako muzita raJesu.

Mavhesi 20 ebhaibheri nezve kuchengetedzwa.

1). VaEfeso 6:11:
11 Pfekai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti mugone kumira pamirangariro yadhiabhorosi.

2). Pisarema 32:7:
7 Ndimi chivando changu; muchandichengeta kuti ndirege kutambudzika; Muchandikomberedza nenziyo dzekununurwa. Selah.

3). Pisarema 46:1:
1 Mwari ndiye utiziro bwedu nesimba redu, irwo rubatsiro rwehasha pakutambudzika.

4). Vahebreru 13: 6:
6 Naizvozvo tingatsunga moyo tichiti, 'Ishe ndiye mubatsiri wangu,' handityi kuti munhu achandiitei.

5). Dhuteronomi 31: 6:
6 Simba, utsunge moyo, usatya kana kutya kwavari, nekuti ndiIshe Mwari wako, ndiye uchaenda newe; haangakuregi, kana kukusiya.

6). Isaya 54: 17:
17 Hakuna chombo chakagadzirirwa kukurwisa chakabudirira; nendimi dzose dzinokumuka kuti dzikutonge mukutonga, iwe dzidza mhosva. Iyi ndiyo nhaka yavaranda vaIshe, uye kururama kwavo kunobva kwandiri, ndizvo zvinotaura Ishe.

7). Mapisarema 18: 35-36:
35 Makandipawo nhovo yokuponesa kwenyu, Ruoko rwenyu rworudyi rwakandibata, Uye unyoro bwenyu hwakandikurisa. Makandiitira nzvimbo yakafarikana pasi pangu, kuti tsoka dzangu dzrege kutedzemuka.

8). Pisarema 16:1:
Ndichengetei, Mwari, nekuti ndinovimba nemi.

9). Ekisodho 14: 14:
14 Ishe vachakurwirai, uye muchanyarara.

10). Pisarema 118:6:
6 Ishe ari kurutivi rwangu; Ini handingatyi: munhu angandiitei?

11). VaFiripi 4:13:
13 Ndinogona kuita zvinhu zvese kubudikidza naKristu unondisimbisa.

12). Pisarema 119:114:
114 imwi muri chivando changu nenhovo yangu, Ndinovimba neshoko renyu.

13). Isaya 46: 4:
4 Kunyange kusvikira ekukwegura kwako, ndini iye. uye kunyange bvudzi rakabvaruka ndichakutakura. Ini ndakaita, uye ini ndichava nemwi; Ini zvirokwazvo ndichakutakura, ndigokununura.

14) .Zvirevo 4:23:
23 Chengeta moyo wako nekushingaira kose; nekuti mukati mawo ndimo mune mararamiro.

15). Pisarema 18:30:
30 Kana ari Mwari, nzira yake yakakwana kwazvo: Izwi raIshe rakaidzwa, ishe kune vese vanovimba naye.

16). Pisarema 16:8:
Ndakaisa Ishe pamberi pangu nguva dzose, nekuti ari kuruoko rwangu rworudyi, handingazununguswi.

17). Pisarema 59:16:
Asi ini ndichaimba ndichireva simba renyu; ndichaimba ndichireva tsitsi dzenyu mangwanani, nekuti makanga muri utiziro hwangu nezuva rangu rekutambudzika.

18). Pisarema 3:3:
3 Asi imi, Ishe, muri nhovo yangu; Kukudzwa kwangu, uye kusimudzwa kwemusoro wangu.

19). VaRoma 8:31:
31 Zvino tichatii kuzvinhu izvi? Kana Mwari ari wedu, ndiani anogona kutirwisa?

20). Pisarema 118:8:
Zviri nani kutizira kuna Jehovha pane kuvimba nomunhu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano