30 Minamato yeminamato yekubatsira kubva kumusoro

6
24059

Pisarema 121: 1-8

1 Ndichasimudzira meso angu kumakomo, rubatsiro rwangu runobvepi. Kubatsirwa kwangu kunobva kuna She, iye akaita kudenga napasi. 2 Haangatenderi rutsoka rwako kuti rutsungunuke; 3 Tarira, unochengeta Israeri haangakotsiri kana kuvata. 4 Ishe ndiye muchengeti wako; 5 Zuva haringakubayi masikati, kana mwedzi usiku. 6 Ishe uchakuchengetedza kubva pazvakaipa zvese, Uchachengeta mweya wako. 7 Ishe vachakuchengeta pakubuda kwako nekuuya kwako kubva panguva ino kusvika narinhi.

Rubatsiro rweVamwari ichokwadi, uye inhaka yemutendi wese muna Kristu. Takanyora makumi matatu eminamato yekubatsira kubva kumusoro kuti ugokwanisa kufonera Mwari unobatsira. Iwe uri mune chero mamiriro ezvinhu ekusuwa here? Iwe unofunga kuti nyaya iyi haikwanisi kugadziriswa here? Shamwari yangu inodikanwa, hapana chinhu chisingagoneke kuna Mwari. Tinofanira kudzidza kudana kwaari panguva dzekushayiwa. Kana tikadana kwaari nokutenda, tichaona ruoko Rwake rune simba pakati pedu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

30 Minamato yeminamato yekubatsira kubva kumusoro

1). Nerubatsiro rwaMwari, ndinotora makomborero angu ese emweya muna Kristu Jesu muzita raJesu.

2). Mwari waAbhurahama, Isaka naJakobho, ndibatsireiwo apo ini ndinotevera chinangwa chehupenyu hwangu muzita raJesu.

3). Ah Lord! Kuburikidza nemweya wako Mutsvene uyo uri mandiri, nditumire rubatsiro nezve mamiriro aya (vataure) muhupenyu hwangu muzita raJesu.

4). Ah ishe, rega munhu uyo ​​azondibatsira anditsvage nhasi muzita raJesu.

5). Oh Lord, you are my ever ever assist in time of need, sanganai neni ishe pane padanho pane zvandinoda muzita raJesu.

6). Baba ndibatsireiwo kubva kune vakanyanya kundikurira muzita raJesu.

7). Oh Lord be be my ikozvino rubatsiro nekurwa hondo dzangu nhasi muzita raJesu.

8). O Ishe, ndibatsireiwo uye mundinunure paruoko rwevane simba enyika ino muzita raJesu.

9). Ah Lord, disapoint vese vanotaura nezvangu kuti hapana rubatsiro kwandiri muzita raJesu.

10). Aiwa, Ishe, tumira rubatsiro kwandiri kubva kunzvimbo tsvene uye undisimbise kubva muZion muzita raJesu.

11). Ah Lord, handina kana munhu pano pasi anozondibatsira.Ndibatsireiwo nekuti dambudziko riri padyo. Ndisunungure kuti vavengi vangu varege kundikonzera kuchema muzita raJesu.

12). Ah Ishe musanonoke kundibatsira, nditumire rubatsiro nekuchimbidza uye nyararai vanondiseka muzita raJesu.

13). Ah Lord! Usandivanzira chiso chenyu panguva ino yekuyedza. Ndinzwirei tsitsi, Mwari wangu, simuka mundidzivirire nezita raJesu.

14). O Ishe, ndiratidzei tsitsi dzenyu, ndimutsire vabatsiri panguva ino yehupenyu hwangu muzita raJesu.

15). Ah ishe, tariro yakadzoserwa inorwara moyo, apo ishe nditumire rubatsiro nguva isati yanonoka kwandiri muzita raJesu.

16). Ah Lord! Bata nhovo uye bhurandi uye simudza rubatsiro rwangu muzita raJesu.

17). Ah Ishe ndibatsirei uye mundishandise kubatsira vamwe muzita raJesu.

18). Oh Lord, kurwa nevari kurwisa nema destiny assist angu nhasi muzita raJesu.

19). Ah Ishe, nekuda kwekubwinya kwezita renyu, ndibatsireiwo panhau iyi (taura izvozvo) muzita raJesu.

20). Ah Ishe, kubva nhasi, ini ndinoparidza kuti ini handifi ndakashaiwa rubatsiro muzita raJesu.

21). Aiwa, Ishe, kubva nhasi, ndinoparidza kuti ngoni dzenyu pamusoro pangu dzichasimudzira kutonga kwakaipa muzita raJesu.

22). Ah Ishe, zita renyu inhare yakasimba uye vakarurama vanowana rubatsiro mavari, ini ndinotaura kuti kubva nhasi handizomboshaya rubatsiro muzita raJesu.

23). O Ishe, ndibatsirei kumira nesimba pakati peiyi miyedzo nemiedzo muzita raJesu.

24). Ah ishe ndakaisa meso angu pamusoro pako kuti ndibatsirwe nhasi, ndoziva handichanyadziswi muzita raJesu.

25). Nekuti ini ndawana rubatsiro kubva kumusoro, vanondishora vachamira vachishamisika uye kuona Mwari wangu achashongedza hupenyu hwangu muzita raJesu.

26). Ah Ishe, zviri pachena kuti hapana wekubatsira. Naizvozvo ndinotambanudzira maoko angu kwamuri kuti mubatsirwe (taura nzvimbo yaunoda kubatsirwa) kubva kumusoro muzita raJesu.

27). Ah Lord, sekutumira kwako ngirozi Michael kuzobatsira Danieri panguva yekushaiwa, tumira ngirozi dzako kuti dzinditumirewo muzita raJesu.

28). Ah Lord ndine rugare rwepfungwa, nekuti ndimi mubatsiri wangu muzita raJesu.

29). Baba ndinokuzivisai kuti murume haazvikudze sosi yekubatsira muhupenyu hwangu, ndimi chete mubatsiri wangu muzita raJesu.

30). Aiwa, Ishe, ndibatsireiwo kurarama hupenyu hwamwari pandinokushandirai.

Ndatenda Jesu.

 

10 ndima bhaibheri nezvekubatsira kubva kuna Mwari

Heano mavhesi gumi ebhaibheri nezve rubatsiro kubva kuna Mwari. Aya mavhesi emubhaibheri anokubatsira iwe muminamato yako. Vaverenga, vadzidze uye vafungisise pamusoro pavo kuti vawane mhedzisiro.

1). Pisarema 46:1:
1 Mwari ndiye utiziro bwedu nesimba redu, irwo rubatsiro rwehasha pakutambudzika.

2). Mapisarema 68: 6
6 Mwari anogarisa voga mumhuri, Anobudisira vakasungwa nengetani, asi vanomumukira vanogara munyika yakaoma.

3). Zvirevo 3: 5-6:
Vimba naIshe nomoyo wako wose; uye usatsamira panjere dzako. 5 Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako. 6 Usazviti ndakachenjera, Itya Jehovha, ubve pane zvakaipa.

4). Mateu 7: 7
7 Kumbira, uye uchapihwa; tsvaga, uye iwe uchawana; gogodzai uye muchazarurirwa.

5). VaHebheru 4: 15-16:
15 Nekuti isu hatina mupirisiti mukuru, usingagoni kubatwa nekunzwa kweutera hwedu; asi wakaidzwa pazvinhu zvose sesu, asi asina zvivi. Naizvozvo ngatisvikei takashinga kuchigaro cheushe chenyasha, kuti tigamuchire tsitsi, tiwane nyasha dzekubatsira panguva yekushaiwa.

6). VaHebheru 13: 5-6
5 Kukurukurirana kwako ngakuve kusachiva; uye mugutsikana nezvinhu zvamunazvo, nekuti akati, Handingatongokusiya, kana kukusiya. 6 Naizvozvo tingatsunga moyo tichiti, 'Ishe ndiye mubatsiri wangu,' handityi kuti munhu achandiitei.

7). Dheuteronomio 33:26.
26 Hakuna wakafanana naMwari waJeshuruni, Iye unotasva kudenga pamubatsiro wako, Napamusoro pamakore pakukwirira kwake kudenga.

8). 1 Makoronike 4:10
10 Jabhezi akadana Mwari waIsiraeri, akati, Haiwa! Dai muchindiropafadza kwazvo, nokuurisa nzvimbo yangu, uye kuti ruoko rwenyu ruve neni, uye muchindichengetedza pane zvakaipa, kuti zvirege kundishungurudza! Uye Mwari akamupa zvaakakumbira.

9). 2 Makoronike 14:11
11 Ipapo Asa akadana kuna Jehovha Mwari wake, akati, "Ishe, hazvina chinhu kwauri kubatsira, kana vari vazhinji, kana vasina simba: tibatsirei, Jehovha Mwari wedu; nekuti tinovimba nemwi, uye nezita renyu, tinorwa nechaunga ichi. Jehovha, ndimi Mwari wedu; munhu ngaarege kukukundwa.

10). Mapisarema 10: 14
14 Makazviona; nekuti iwe unoona zvakaipa, uye zvakaipa, kuti uzviripe namaoko ako. Murombo uzviise kwauri. ndimi mubatsiri wenherera.

 

 


6 COMMENTS

 1. Ndinokutendai nemasimba ekunamata ekunamata. Ini nemukomana wangu takaroora pasi pemwedzi miviri. Ini ndinofanira kubva panzvimbo yandinogara panosvika Mbudzi 25/19. Pane imba yatiri kutenda kuna Mwari, kero iyi ndeiyi 3185 Leisure Crescent. Ndokumbirawo mubvumirane nesu mumunamato sezvo tichifanira kuona varidzi vedzimba iri Mugovera Mbudzi 2/19 uye hatina mari dzese dzemari dzekuburitsa. Tinoda simba raMwari rinoshamisa kuti vatireverere muzita raJesu.

 2. Mwari vakuropafadzei munhu waMwari.

  ndine zvinonetsa neSA Home Affairs, ndakarambidzwa uyu Jan 17th 2020 kwegore rimwe kusvika 17th jan 2021, nekuti ini ndakakunda for 3days.
  i didnt overstay ngenhloso, ndichifungidzira kuti ndaiziva nezvekurambidzwa ini pandakabhuka tikiti rangu, ndingadai ndakadzikisa zuva rangu.
  ndakavatumira tsamba, vachikumbira, shamwari yangu anogara ikoko, uye mapepa ake haana kukwana.
  saka sarudzo iri nani ndishanya.
  nechirambidzo ichi, zvaisazoitika zvakare.
  asi nenyasha dzaMwari, zvese zvinogoneka.
  ndinoda kuti ubatanidze yangu mumunamato, kuti ivo vapindure kune yangu tsamba nemhinduro dzakanaka. Ameni

  wazviita

  • Kuna Mwari ngakuve nekubwinya nekusingaperi amen. Pls ndibatane neni muminamato yebasa rinobhadhara zvakanaka. Ini ndoda Mwari wemasimbaose kuti andipe basa re7digits mukati kana kunze kweNigeria. Ndatarisana nenyadzi uye kuzvidzwa kwemakore mashanu mushure mekupedza kudzidza uye kunyangwe ini handigone kana kutenga chikafu bcoz yekushungurudzika pabasa. Dzimwe nguva mari shoma yandinayo haigoni kunditakura kana mumwe munhu. Dambudziko rangu rakandiramba kubva pakuva mbiru yeumambo yakazvipira.
   Mwari akazviita ndisati ndatenda kuti Anogona kuzviitira ini.
   Handichakwanise kutsungirira izvi, Mwari Wemasimbaose ndipindurei.

 3. Ndinokutendai nemunamato une simba uyu, dai Mwari varamba vachikusimbisai .. Ndakawana mukana wekushanda nekudzidza muCanada asi ini handina kana pasipoti yepasirese, handina kana mari yekuwana pasipoti yepasirese. mumwe arikuda kupa mari nekuda kwehupfumi hwenyika ino.ndinokumbira kuti iwe ubatane neni mumunamato mukuita izvi.Nekuti Mwari chete ndiye anogona kubatsira mune ino mamiriro ..

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.