Makumi gumi nemashanu eminamato yekusimudzira pabasa

14
16597

Isu tinobatira Mwari wa kusimudzira, iyi 15 minamato inonongedzera kwekusimudzira pabasa, ichakubatsira iwe kunamatira nzira yako kune yako yaunoda kukurudzira. Rangarira kukwidziridzwa kunobva kuna She chete, ndiye anosimudza varombo kubva muguruva, vanoshaya kubva mupfudze ovaita kuti vagare pazvigaro zveumambo nemadzimambo. Saka kana uri kutenda Mwari basa budiriro, Ini ndinokurudzira iwe kuti unamate iyi minamato nekunzwisisa uye nekutenda kukuru kuitira kuti uwedzere kubatsirwa kwayo. Mwari vakukomborere.

Makumi gumi nemashanu eminamato yekusimudzira pabasa

1). Oh Lord, ndisimudzire pamberi pemeso evezera rangu vese, ndisimudzire muzita raJesu.

2). Baba ndinokuzivisai kuti kukwidziridzwa kwangu kunotanga kubva mumwedzi uno nezita raJesu.

3) .Ooh Ishe, kukwidziridzwa kunobva kwauri, ndinoparidza shanduko yangu yekukurumidza kwezita muzita raJesu.

4). Oh Lord, vhura akati wandei mikova inotungamira mukusimudzirwa kwangu muzita raJesu.

5). Oh Lord, usabvisa maziso ako kwandiri, ndipe nzvimbo iri nani pabasa rangu muzita raJesu.

6). Ah Mwari wenyasha, ndinoparidza kuti iro refaira rangu rekusimudzira ridzorerwe uye kuti kurudziro yangu iitwe muzita raJesu.

7). O Ishe, itai hupenyu hwangu semuenzaniso yekusimudzirwa kwemweya wezita muzita raJesu.

8). Ah Ishe, ini ndinotsvaga kukwidziridzwa kubva kwauri nhasi nekuti ndiwe chete unosimudzira. Nzvimbo dzakarongeka pakubata kwangu munzvimbo yangu yebasa muzita raJesu.

9). Ah ishe, sezvandinokushandira nokutenda, ndikudzei munzvimbo yangu yebasa muzita raJesu.

10). Oh Lord, runako rwako nengoni zvive neni munzvimbo yangu yebasa muzita raJesu.

11): Ah Ishe, dana chero munhu akagara pamusoro pekusimudzira kwangu muzita raJesu.

12). Ah Ishe ndipeiwo mazano okusika nehungwaru pabasa rangu rinozondisimudzira nekundikudza muzita raJesu.

13) .Oh Ishe, sezvo ini ndinorarama hupenyu hune moyo wakasununguka munzvimbo yangu yebasa, ndisimudzirei kuitira kuti nyaya yangu iwedzere vamwe vanhu muzita raJesu.

14). Oh Lord, ndisimudzirewo pabasa rangu kuti ndive chinongedzo kune vamwe muzita raJesu.

15). Ah Ishe, neruoko rwenyu rune simba, nyorai mazita angu mune runyorwa rweavo kuti vakurudzirwe munzvimbo yangu yebasa muzita raJesu.

Ndatenda Jesu.

10 bhaibheri mavhesi ekusimudzira basa kjv

Heano mavhesi gumi ebhaibheri ekusimudzira basa, averenge, fungisisa pamusoro pawo uye unamate pamwe navo.This bible mavhesi anobva kuKing James vhezheni.

1). Mapisarema 75: 6-7:
6 Nekuti kukudzwa hakubvi kumabvazuva, kana kumavirira, kana kubva kumaodzanyemba. 7 Asi Mwari ndiye mutongi: Iye anodonhedza imwe, uye anosimudza imwe.

2). Genesisi 39:5:
5 Uye kubva panguva yaakamuita mutariri mumba make, napamusoro pezvose zvaakanga anazvo, Jehovha akaropafadza imba yomuEgipita nokuda kwaJosefa; kuropafadza kwaJehovha kuri pamusoro pezvose zvaakange anazvo mumba, nomunda.

3). Genesisi 41:40:
40 Iwe uchave mutariri weimba yangu, uye zvichienderana neshoko rako vanhu vangu vese vanozotongwa; asi pachigaro cheushe chete ndipo pandichava mukuru kwauri.

4). 1Mak 11:28:
28 Zvino murume uyu Jerobhoamu wakange ari murume ane simba noumhare, zvino Soromoni wakati achiona jaya iro raibata kwazvo, akamuita mubati wezvebasa rose reimba yaJosefa.

5). Esiteri 6:11:
Ipapo akatora Hamani nenguvo, akagadzirira Modhekai, akaenda naye akatasva bhiza munzira yomuguta, akazivisa pamberi pake, achiti, "Izvi zvichaitirwa murume uyo mambo waanofarira kukudza.

6). Dhanyeri 2: 48-49:
48 Ipapo mambo akagadza Dhanyeri murume mukuru, akamupa zvipo zvizhinji, akamuita mubati wenyika yose yeBhabhironi, nokumusoro wamachinda pavachenjeri vese veBhabhironi. 49 Ipapo Dhanyeri akakumbira kuna mambo, akagadza Shadhireki naMisheki naAbhedhinego, vakaitira mambo weBhabhironi; asi Dhanyeri akagara pasuwo ramambo.

7). Dhanyeri 3:30:
30 Ipapo mambo akasimbisa Shadhireki naMisheki na Abhedhinego, mudunhu reBhabhironi.

8). Dhanyeri 5:29:
29 Ipapo Bheshazari akaraira, vakafukidza Dhanyeri tsvuku, vakamusunga ketani goridhe pamutsipa wake, vakazivisa iye kuti ave mubati wechitatu paushe.

9). Dhanyeri 6:2:
2 Uye pamusoro pevatungamiriri vatatu ava; Dhanyeri ndiye waakatangira, kuti machinda avape, uye mambo arege kufa.

10). Esiteri 3:1:
1 Shure kwaizvozvo mambo Ahashivheroshi akasimudzira Hamani mwanakomana waHamedhata muAgagi, akamusimudzira, akamumisa, akagara pamusoro pemachinda ose aaiva naye.

 

Advertisements

14 COMMENTS

 1. Aya manamato ekunyengetera anondibatsira kwazvo.Ini saka ndapota kuwana izvi mu internet internet system.
  ndinokutendai MWARI akuropafadze.

 2. Dai minamato iyi ichindisimbisa.
  Dai ndanzwirwa tsitsi nekusimudzirwa kunzvimbo yangu yebasa.
  Dai sabotage uye insubordination yakananga kwandiri kunzvimbo yangu yebasa dhayi neropa raJesu.

 3. Dai nzvimbo idzi dzekunamatira dzisimudza izwi rangu pamberi pako Mwari wedu Dai Ywill yako yaitwa kusvika pabasa rangu zvine chekuita neZita Rine Simba raJesu. Ameni

 4. Ndinokutendai zvikuru nematanho gumi nemashanu ekunyengeterera uye ndinonamata kuti Mwari vapindure minamato yangu uye vandisimudzire kune yangu inotevera Chinzvimbo muzita raJesu rine simba Amen

 5. Ishe vakatendeka kundisimudzira mune rangu basa. Kutenda kwakawanda nekuda kweiyi inoshamisa & ine simba mapoinzi ekunamata. Mwari akakomborera!

 6. Mwari vakuropafadzei Mufundisi Mufundisi Ikechukwu Chinedum.
  Ndinokutendai neminamato yese. Ndakagamuchira kukwidziridzwa, muzita raJesu Kristu, AMEN.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano