31 minamato mapoinzi ekudzivirira kubva kuvavengi

2
59499

Mapisarema 7: 9: 9

Aiwa, zvakaipa zvavakaipa ngazvirege kupera. asi simbisa wakarurama, nekuti Mwari wakarurama unoyera moyo nemiti.

Nyika yatiri kurarama mairi izere vavengi, mwari wenyika ino ave nemoyo yevanhu kuti varambe vachifunga zvakaipa pamusoro peumwe neumwe. Asi runako ndirwo, kana uri muKristu, Mwari vane chirongwa chekukuchengetedza. Uyu 31 munamato unongedzera kuchengetedzwa kurwisa vavengi kuchakubatsira iwe kuti uise chinodikanwa pakurwira kodzero dzako muna Kristu Jesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Wese mutendi anodzivirirwa, asi isu tinofanira kuzivisa kumira kwedu mukutenda kuti titi Dhiabhori azive kuti isu tinoziva kodzero dzedu dzekunamata. Iyi minamato inofanirwa kunamatirwa pamusoro pako iwe nevemumhuri mako nguva zhinji sezvaunotungamira. Zvisinei hazvo kukosha kwayo kuti uone kuti muvengi chaiye ndiDhiabhori, saka isu tinofanira kusvika paminamato iyi pamweya kwete zvimwe. Mwari vachakupindura nhasi.


31 minamato mapoinzi ekudzivirira kubva kuvavengi

1). Ini ndinoparidza kuti ndakagara kuruoko rwerudyi rwaKristu, kure nekudenga masimba ese nemasimba, saka ini handigone kukuvadzwa muzita raJesu.

2). Baba, regai avo vanotsvaga kudonha kwangu, vawe nekuda kwangu muzita raJesu

3). Wese anochera gomba rangu, uchawira mariri muzita raJesu

4) Ngirozi yekuparadza iparadzire mapoka ese akashata uye kundirangana muzita raJesu.

5). Ini ndinotuka rurimi rwese rwakaipa rwakandimukira mukutongwa muzita raJesu.

6). Hakuna chombo chakagadzirirwa kundirwisa nemuvengi chingabudirira muzita raJesu.

7). Wese satanic mumiririri anorwisa destiny yangu kuwa uye kufa muzita raJesu.

8). Haiwa Mwari wekutsiva, simuka utonge avo vanondirwisa pasina chikonzero.

9) O Mwari, iye mutongi akarurama, simuka mundidzivirire kubva kune vanondipomera nhema.

10) Oh Mwari mudziviriri wangu, Ndidzivirire kubva kune vakanyanya kundikurira kuti ndiwane.

11). Baba fambai pamberi pevavengi vangu uye mushungurudze ipapo zvirongwa zvinopesana neni muzita raJesu.

12). Rega kuchiva kwevavengi vangu pamusoro pangu kuve ipapo panomwe kanomwe muzita raJesu.

13). Vavengi vangu pavanouya nejira rimwe, ngavatize munzira 7 munaJesu zita.

14). Ini ndinoparidza kuti ndinokunda muzita raJesu.

15). Ini ndinozivisa kuti kuchengetedzwa kwaMwari pamusoro pemhuri yangu kune chokwadi. Nekuti bhaibheri rinoti hakuna munhu anokwanisa kubhadhara rudzikunuro rwangu, ini nemunhu wese emhuri yangu hatigone kubatwa nevanobira uye vanoita zvemitambo muzita raJesu

16). Baba, sengirozi nengoro dzemoto dzakakomberedza Erisha, ini ndinotema chirevo kuti ini nemhuri yangu takakomberedzwa nengirozi dzemoto muzita raJesu.

17). Ah ishe, ndichengetei uye musha wangu kubva mumaoko evakaipa uye vasingafungire muzita raJesu.

18). O Ishe, chengetedzai ini nemhuri yangu kubva panjodzi dzinoitika vazhinji munyika ino muzita raJesu.

19) .Father, ini ndinozivisa kuti seizvo madzibaba edu esungano mubhaibheri akararama nguva refu, vasiri vehama yangu yemhuri kusanganisira yangu vanofa vechidiki muzita raJesu.

20). O Ishe, ndichengetedzei uye imba yangu ibate kubva kumasangano uye neropa rinoyamwa madhimoni muzita raJesu.

21). Baba ndinosunungura vatumwa kuti varove neupofu chero munhu anotsvaga kundikuvadza kana vemhuri yangu muzita raJesu.

22). Ah Lord! Dzivirirai imba yangu kubva makororo ane zvombo, vanobata chibharo uye masvikiro muzita raJesu.

23). Ini ndinoporofita kuti chero huroyi, masvikiro, maporofita enhema, varoyi kana varoyi, nemasimba erima anoenda kuti abvunze nezvangu nezve imba yangu zvibatwe zvikuru muzita raJesu.

24). Aiwa, Ishe, ndinovimba nemi kuchengetedza nekurwira hondo dzangu nemuzita raJesu.

25). O Ishe, ndichengetedze kubva kune vanotsvaga hupenyu hwangu muzita raJesu

26). Baba mune chero satanic coven panotaurwa zita rangu, vapindurei nemoto muzita raJesu.

27). Oh ishe, ini ndinotema kuchengetedza kwemweya simba ini nemhuri yangu mukubuda kwedu nekuuya muzita raJesu.

28). O Ishe, chengetedzai ini nemhuri yangu seapuro yeziso renyu uye mundivanze mumumvuri wemapapiro enyu muzita raJesu.

29). Oh ishe, nesimba reZita renyu, ndinotsausa zvakaipa zvese zvinouya kuzita rangu nhasi muzita raJesu.

30). Ah Lord, avo vanovimba nemi havarasikirwe nehondo, ini handifi ndakarasikirwa muhondo dzehupenyu muzita raJesu.

31). Baba Vangu, Baba Vangu !!! Tungamira tsoka yangu nhasi uye nekusingaperi kuti i dont fall into the traps of thevengi in Jesus name.

Ndatenda Jesu !!!

10 Ndima dzeBhaibheri nezvekudzivirira kubva kuvavengi

Pazasi pane mavhesi gumi ebhaibheri nezve kuchengetedzwa kubva kuvavengi, aya anozowedzera hupenyu hwako hwekunamata paunonamata pamwe neshoko raMwari.

1). Dhuteronomi 31: 6:
6 Simba, utsunge moyo, usatya kana kutya kwavari, nekuti ndiIshe Mwari wako, ndiye uchaenda newe; haangakuregi, kana kukusiya.

2). Isaya 41: 10:
10 Usatya; Usatya, nekuti ndinewe; nekuti ndiri Mwari wako; zvirokwazvo, ndichakubatsira; zvirokwazvo, ndichakusimudzira neruoko rwerudyi rwekururama kwangu.

3). Zvirevo 2:11:
Kungwara kuchakuchengetedza, Kunzwisisa kuchakuchengeta.

4). Pisarema 12:5:
5 Nokuda kokumanikidza kwavarombo, nokugomera kwavarombo, zvino ndichasimuka, ndizvo zvinotaura Ishe; Ndichamuisa pakachengeteka kubva kuna iye anomutya.

5). Pisarema 20:1:
1 Ishe vanzwe iwe nezuva rekutambudzika; zita raMwari waJakobho rinokuchengetedza.

6). 2 VAKorinde 4: 8-9:
8 tinotambudzwa pamativi ose, asi hatimanikidzwi; isu tinokanganiswa, asi hatina tariro. 9 tinotambudzwa, asi kwete kusiiwa; takandwa pasi, asi hatina kuparadzwa;

7). Johani 10: 28-30:
28 Uye ini ndinoapa upenyu hwusingaperi; uye haangamboparari, uye hakuna munhu uchaabvuta paruoko rwangu. 29 Baba vangu, ivo vakandipa, vakuru kune vese; uye hakuna munhu unogona kuvabvuta paruoko rwaBaba vangu. 30 Ini naBaba tiri vamwe.

8). Pisarema 23: 1-6
1 Jehovha ndiye mufudzi wangu; Handichadi. 2 Anondivatisa pasi pamafuro manyoro; Anondisesedza pamvura zhinji. 3 Anoponesa mweya wangu, anondifambisa munzira dzokururama nokuda kwezita rake. 4 Zvirokwazvo, kunyange ndichifamba mumupata womumvuri worufu, handingatyi zvakaipa, nekuti uneni; Shamhu yenyu netsvimbo yenyu zvinondinyaradza. 5 Munondigadzirira tafura pamberi pevavengi vangu, Makazodza musoro wangu namafuta; mukombe wangu unopera. Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvinonditevera mazuva ese ehupenyu hwangu, uye ndinogara mumba maIshe nekusingaperi.

9) .Pisarema 121: 1-8
1 Ndichasimudzira meso angu kumakomo, rubatsiro rwangu runobvepi. Kubatsirwa kwangu kunobva kuna She, iye akaita kudenga napasi. 2 Haangatenderi rutsoka rwako kuti rutsungunuke; 3 Tarira, unochengeta Israeri haangakotsiri kana kuvata. 4 Ishe ndiye muchengeti wako; 5 Zuva haringakubayi masikati, kana mwedzi usiku. 6 Ishe uchakuchengetedza kubva pazvakaipa zvese, Uchachengeta mweya wako. 7 Ishe vachakuchengeta pakubuda kwako nekuuya kwako kubva panguva ino kusvika narinhi.

10) .Pisarema 91: 1-16
1 Iye, anogara pakavanda We Wekumusoro-soro anogara mumumvuri woWamasimbaose. 2 Ndichati pamusoro paIshe, Ndiye utiziro hwangu nenhare yangu: Mwari wangu; ndichavimba naye. 3 Zvirokwazvo, iye achakurwira parugombe rwomuteyi, Napahosha yakaipa inouraya. 4 Iye achakufukidza neminhenga yake, uye uchatenda pasi pamapapiro ake, chokwadi chake chichava nhovo yako nenhovo. 5 Haungatyi chinhu chinovhundusa usiku; kana museve unofamba masikati; 6 Kana hosha inofamba murima; kana kuparadzwa kunopedza masikati 7 Zviuru zvichawa parutivi rwako, uye zviuru zvine gumi kurudyi rwako. asi hazvingaswedere kwauri. 8 Kana uchingoona nameso ako, uone mubairo wavakaipa. 9 Nekuti imwi makaita Ishe, iro utiziro hwangu, iko Wekumusoro-soro ugaro hwenyu. 10 Hapana chakaipa chingakuwira, Uye hapana hosha ichaswedera paunogara. 11 Nekuti iye acharaira vatumwa vake pamusoro pako, Kuti vakuchengete panzira dzako dzose. 12 Ivo vachakusimudza pamaoko avo, kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe. 13 Uchatsika pamusoro peshumba nechiva; unotsika mwana weshumba zibukanana pasi petsoka. 14 Nekuti anondida, uye ndichamurwira, Ndichamuisa kumusoro, nekuti wakaziva zita rangu. Iye achadana kwandiri, uye ndichamupindura: Ini ndichava naye pakutambudzika; Ini ndichamurwira, nokumukudza. 15 Ndichamugutsa noupenyu hurefu, Ndichamuratidza kuponesa kwangu.

 

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.