28 Nzvimbo dzemunamato dzekuregerera zvivi

0
27258

VaRoma 5: 8: 8

Asi Mwari unosimbisa rudo rwake omene kwatiri, pakuti, patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira.

Mwari havadi kuti chero mwana wake aparare, uye zvivi zvechokwadi muparadzi wekufanoguma, chikonzero chakaita kuti ndinyore iyi makumi maviri nemana mapeji emunamato kuregererwa kwezvivi ndeyokubatsira vatadzi kuwana ipapo kudzokera kuna Mwari. Zvakare kuvabatsira kunamatira ipapo nenzira yekubva pazvivi zvese zvinopinda muropa zvichitambudza ivo uye nekuedza kuvadzivisa pakushumira Mwari mupenyu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Baba vedu vari kudenga ndiMwari wengoni, ndiMwari anogara achida kukanganwira zvivi zvedu zvese uye zvivi zvedu. Nechikonzero ichi wakatumira Mwanakomana wake Jesu Kristu kuti auye kuzobhadhara mutengo wekupedzisira kuponeswa kwedu. Jesu akazova zvivi, kuti isu tigova iko kururama kwaMwari muna Kristu Jesu. I Vakorinte 5:21.

Ndiani Anokodzera Kunamata Iyi Minyengetero?

Wese mutadzi anokodzera kunamata munamato uyu. Zvakare mutendi wese ari kunetseka nezvitadzo anokwanisa kunamatira munamato uyu. Izvo zvakakosha iwe unoziva kuti seMukristu Mwari haapengese nekuda kwako zvivi zvako, haambofi akamira kukuda, zvisinei, Haafari kuona kuti chii chiri kuitirwa zvivi nemuviri wako munyama, pamweya nepamoyo. Mwari anovenga zvivi, asi anoda mutadzi. Ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato uine nzwisiso, kuti iwe uve wakasununguka kubva pachivi nekuziva zvivi.

28 Nzvimbo dzemunamato dzekuregerera zvivi

1) Oo Ishe, ndiregererei nhasi uye isunungurei moyo wangu kubva pakutya nekukahadzika nekuda kwekukanganisa kwangu muzita raJesu.

2). Ah Lord! ndibatsireiwo kutsiura simba rezvivi muhupenyu hwangu risati randiisa pachena muzita raJesu.

3). Aiwa, Ishe ndiregerereiwo munzira chero ini ndakadarika mirairo yenyu inotungamira mukukundwa muhupenyu hwangu muzita raJesu.

4). Ah Lord! Tsitsi dzako ngadziwedzere kutonga kwako muhupenyu hwangu muzita raJesu.

5). Ah Ishe, Mukuzvininipisa, ndinotendeuka panzira dzangu dzakaipa nhasi, ndikanganwirei uye ndiporese nyika yangu nezita raJesu.

6). Ah Lord! Ndiratidze ngoni dzako dzisingagumi, usarega zvivi zvichizvuzvurudza mukuzviparadza munaJesu zita.

7). Oh Lord ndiregerere pane zvese zvakaipa zvakaitiswa nemaoko angu muzita raJesu.

8). Ah ishe ndinzwireiwo tsitsi nekuda kwezvitadzo zvangu, musarega zvinoitika zvezvivi zvangu zvakapfuura zvichindikurira muzita raJesu.

9). Ah ishe, neropa reMwanakomana wako Jesu Kristu, paradza zvivi zvese muhupenyu hwangu izvo zvinopesana nemirairo yaMwari muzita raJesu.

10). Oh Lord, ini ndinoramba zvese zvakaipa pfungwa uye zvishuwo zvinogara mandiri nhasi, ndinoshambidza moyo wangu neropa raJesu neshoko raMwari muzita raJesu.

11). Ah ishe, rega kupomhodza kwese zvivi zvehudiki hwangu izvo zvichiri kunditambudza nhasi zvasvika pakupera nhasi, ndipeiwo peji idzva kuti yangu yapfuura isaramba ichindinetsa munaJesu.
Zita.

12) .Oo Ishe izere nenyasha nengoni, kanganwirai zvivi zvangu zvese kuti ndione chiso chenyu nhasi muzita raJesu.

13). O Ishe, ngoni dzenyu ngadzifukidze zvivi zvangu nhasi nekusingaperi muzita raJesu.

14) .Tonga, ini ndinouya kuzopesana nemweya yetsvina yese inonyengera inounza zvakaipa muhupenyu hwangu, regai vaparadzwe nhasi muzita raJesu

15). O Ishe, ndiponesei kubva kumatadzo ese ari muhupenyu hwangu anoita kuti ndisimuke uye ndiwe muzita raJesu.

16). Ah ishe, basa rese rekusarurama muhupenyu hwangu rinozondidzosa munyika ndinovaparadza muzita raJesu.

17). Oh Lord, rega ndigamuchire kucheneswa kwazvo neRopa rako kubva kuzvitadzo zvangu zvese nhasi kuti ndizokunda muminamato yangu munaJesu zita.

18). Haiwa Ishe ndinunurei mumweya wekuvata muzita raJesu.

19). O Ishe, ndinunurei kubva kuchivi cheupombwe muzita raJesu.

20). Ishe ishe ndinunure kubva pachivi chekuchiva kwemeso muzita raJesu.

21). Ishe ndiregerereiwo zvivi zvangu nhasi kuti ndichengetedzwe kubva kuzvakaipa zvese muzita raJesu.

22). Aiwa, Ishe bvisai chiratidzo chose chekusava kure nehupenyu hwangu muzita raJesu

23). O Ishe, regai mijenya yevatadzi irege kuve Mugove wangu muzita raJesu.

24). Ah ishe, nekuti ikozvino ndiri chisikwa chitsva, musanditonga zvinoenderana nezvitadzo zvangu nhasi muzita raJesu.

25). Ah Ishe, nekuti mune simba rekuregerera zvivi pasi, ndiregerere nhasi ndipeiwo zvandinoda muzita raJesu.

26) .Oh Ishe, rwira mhosva yangu uye usaite kuti munhu akundikunda nekuda kwezvitadzo zvangu kupinda muhupenyu hwangu muzita raJesu.

27). SaMwari akatendeka uye akarurama, kanganwirai zvivi zvangu zvese sezvandinoreurura nhasi muzita raJesu.

28). Baba ndinokutendai nekundiregerera zvivi zvangu zvese nemuzita raJesu.

10 Ndima dzeBhaibheri pamusoro pekuregerera zvivi

Kunamata munamato wekuregerera zvinobudirira, zvakakosha kuti tinzwisise pfungwa dzaMwari kuburikidza neshoko rake. Tinoshandira baba vane tsitsi vanotiregerera zvisingaite. Kana isu tichiziva kufunga kwaMwari pamusoro perudo rwake kwatiri, zvinowedzera kutenda kwedu uye kuvimba mukukumbira ruregerero netsitsi. Bhaibheri richitaura munaVaHeberu 4:16: "Naizvozvo ngatiuyei takashinga kuchigaro cheushe chenyasha, kuti tigamuchire tsitsi, tiwane nyasha dzekubatsira panguva yekushayiwa". Pazasi pane gumi bhaibheri mavhesi nezve kuregererwa kwezvivi.

1) .Mabasa 2:38:
38 Ipapo Petro akati kwavari, Tendevukai, uye mubhabhatidzwe mumwe nemumwe wenyu muzita raJesu Kristu kuti mukanganwirwe zvivi, uye muchagamuchira chipo cheMweya Mutsvene.

2). 1Joh1: 9:
9 Kana tichireurura zvivi zvedu, akatendeka uye akarurama kuti atikangamwire zvivi zvedu, uye kuti atichenese kubva kusakarurama kose.

3). VaEfeso 4: 31-32
31 Shungu dzose, nehasha, nekutsamwa, nekupopota, uye kutuka, ngazvibviswe kure nemi, pamwe neuipi hwese, ndakuregerera.

4). Mathew 6: 14-15:
14 Nekuti kana muchikangamwira vanhu kudarika kwavo, Baba venyu vari kudenga vachakukangamwiraiwo. 15 Asi kana musingakangamwiri vanhu kudarika kwavo, naBaba venyu havangakangamwiri kudarika kwenyu.

5). Mathew 5: 23-24:
23 Naizvozvo kana uchiuya nechipo chako paaritari, ukayeuka kuti hama yako ine mhosva newe, 24 siya ipapo chipo chako pamberi pearitari, uende; tanga kuyanana nehama yako, uye ipapo wobva wauya ndokupa chipo chako.

6). Jakobho 5: 16:
16 reururirana zvivi zvako kune mumwe, uye munyamatire mumwe, kuti muporeswe. Munamato une simba wemunhu wakarurama unobata kwazvo.

7). Vakorose 3: 12-13:
Naizvozvo pfekai sevasanangurwa vaMwari, vatsvene uye vanodiwa, mweya wengoni, moyo munyoro, pfungwa dzinozvininipisa, unyoro, moyo murefu. 12 muchiitirana moyo murefu, nekukangamwirana, kana munhu ane mhosva neumwe: Kristu sezvaakakukangamwirai, muite saizvozvo nemi.

8). Mabasa 3: 18-20:
18 Asi zvinhu izvo Mwari zvaakagara areva nemuromo wevaporofita vake vese, kuti Kristu uchatambudzika, wakazvizadzisa. 19 Tendeuka, mutendeuke, kuti zvivi zvako zvidzimwe, kana nguva dzekuvandudzwa dzasvika kubva pamberi paIshe. 20 Uye achatuma Jesu Kristu, uyo akaparidzwa kare imi.

9). Mateu 6:12:

Uye mutikangamwire zvivi zvedu, sezvatinokangamwira vane mhosva nesu.

10). Ruka 23:34:
34 Ipapo Jesu akati, "Baba, vakanganwirei. nokuti havazivi zvavanoita. Vakagovana nguvo dzake, vakakanda mijenya.

 

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.