25 minamato ine simba yeminamato yemuchero wechibereko

47
55291

1 Samueri 2:21: 21

Zvino Jehovha wakashanyira Hana, akava nemimba, ndokubereka vanakomana vatatu nevanasikana vaviri. Iye mwana Samueri akaramba achikura pamberi paJehovha.

NdiMwari anoda kuti zvisikwa zvake zvese zvive nezvibereko, kubva pakutanga akarayira vanhu kuti vaberekane uye azorodze pasi. Chimiro chega chega chisina kubereka vanhu kana mhuka kana zvirimwa hazvibvi kuna Mwari. Naizvozvo mwana waMwari takanyora makumi maviri neshanu manamato emunamato we muchero wechibereko, zvako. Iyi minamato inonongedza ichakutungamira kumunamato uchirwisa chimiro chese chisina kubereka mudumbu rako. Unenge uchichema nekutenda kuna Mwari wekubereka uye nekuwandisa kuti upindire mumamiriro ako ezvinhu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

25 minamato ine simba yeminamato yemuchero wechibereko


1). Ah Ishe, pakutanga, kuzivisa kwako vanhu kuti kubereke kubereka, nekuwanza, nekuzadza pasi, ndinomira neshoko renyu nhasi uye ndinoparidza chibereko changu muzita raJesu.

2). Madzitateguru edu esungano, Abhurahama, Isaka, naJakobho vese vaive nevana ipapo, saka ndinotaura kuti ndichave newangu muzita raJesu.

3). Ah Lord! Ini ndinoparidza nhasi kuti ini ndichave nekubereka uye muwande muzita raJesu.

4). Gen. 15: 5 - O Mwari vakashanyira sarah naIsaac hannah naSamuel, baba vandishanyira nhasi muzita raJesu.
5) .OO Ishe, pasi pesungano itsva, Jesu akabhadhara mubairo wekubereka kwangu, saka ndinogamuchira Vana vangu nhasi muzita raJesu.

6). Ndinotenda kuti zvinoonekwa nemunhu sezvisingaite kuna Mwari muhupenyu hwangu. Ini ndichave nepamuviri uye ndigozvara mwana wangu gore rino muzita raJesu.

7). O Ishe, ndinoraira hurwere hwese hune chekuita nekubereka mumuviri kana muropa remukadzi wangu, ingave fibroid, chirwere chekupomba kwechiuno '(PID), cyst ovarian, fallopian tube blockage, chero mamwe maSTDs asingagumi kana maSTI chero mazita ako andinokuraira kunyangarika mumuviri wemukadzi wangu nezita raJesu.
8) .Oh Ishe, bvisa chero chiri chinhu chiri kuita kuti ndinyarare nhasi. Ndiitire amai mwedzi uno muzita raJesu.

9). Baba vangu uye Mwari Wangu, mundirangarire kunyange sezvamakarangarira Rakeri uye nekuvhura chibereko chake, ndirangariraiwo nhasi, nditeerere nhasi uye uvhure chibereko changu nhasi muzita raJesu.

10). Oh Lord, ndokukomborerai neni nhasi neropafadzo yemazamu neyechibereko muzita raJesu.

11). Ini ndinoporofita kuti hakuchavi nekumwe kusarongeka muhupenyu hwangu zvakare muzita raJesu.

12). Ah Lord vhura maziso angu kune Solution yekubereka kwangu munaJesu zita Amen

13). Ah Ishe, neruoko rwenyu rune simba, ini ndinoshandura zita rangu kubva kuna mai vekusununguka kuita mai vevazhinji muzita raJesu.

14). O Ishe, ndazivisa kudumbu rangu nhasi, ”Womb, Inzwa Izwi raIshe, Vhurwa utakure Vana vangu mukati” muzita raJesu.

15). Baba ndipeiwo vana vangu vechishamiso muzita raJesu

16). Ah Ishe, podza murume wangu kubva kuhurwere chero hupi hwekuberekera hukama muzita raJesu.

17). Ah Ishe, kushungurudzika kwangu kose kuri kubva pakusabereka kwakarovererwa pamuchinjiko kubva nhasi. Ino yave nguva yangu yekutakura vacheche vangu muzita raJesu.

18). Kutuka kese kwekushaya mbereko muhupenyu hwangu kuchaitika kumagumo mwedzi uno muzita raJesu.

19). Ini ndinoparidza kuti vese vanondiseka nhasi, vachakurumidza kuuya kuzotamba neni muzita raJesu.

20). O Ishe, musanditongere nechiyero cherutendo rwangu pamusoro peminamato yangu. Mvura yenyasha ngaiwire pamusoro pangu nhasi uye uvhure chibereko changu muzita raJesu.

21). Ah Lord ita kuti chibereko changu chibereke muzita raJesu.

22). Oh Lord, ndigadzirire muwanano yangu, ndiitire amai vanofara vevana vangu vekubereka muJe ??? sus zita.

23). Aiwa, Ishe, shoko renyu zivisai kuti hamuvhari chibereko! Chero chii zvacho chakavhara chibereko changu, ndinozivisa chakashama Zvino !!! Muzita raJesu Kristu

24). Oh Lord, ndiponesei mukunyadziswa, ndipeiwo vana vangu nhasi muzita raJesu.

25). Ndakazvisunungura kubva kumweya yemweya yega yega yedhimoni kana mukadzi wemweya anorwa neMwana wangu akazvarwa muzita raJesu.

Ndatenda Jesu.

Ini ndanyorawo mamwe mabhesi makumi maviri emabhaibheri pamusoro pekubereka chiberekero, kuti ndikubatsire iwe kunyengetera nemazvo. Jesu Kristu ndiye mumwe chete zuro, nanhasi uye nekusingaperi, kana akazviitira chimwe, achakuitira nhasi muzita raJesu.

Mavhesi 20 ebhaibheri pamichero yechibereko

1). Pisarema 127:3:
3 Tarira, vana inhaka yaIshe, uye chibereko chechizvaro mubayiro wake.

2). Pisarema 113:4:
9 Iye unoviga mukadzi asingabereki, ave mai veimba. Rumbidzai Ishe.

3). Genesisi 25:21:
21 Zvino Isaka akanyengeterera mukadzi wake kuna Ishe, nekuti waiva mhanje; Jehovha akamunzwa, naRibheka mukadzi wake, ndokutora mimba.

4). Pisarema 20: 1-4:
1 Ishe vanzwe iwe nezuva rekutambudzika; zita raMwari waJakobho rinokuchengetedza. 2 Tumira kwauri rubatsiro kubva kunzvimbo tsvene, uye akusimbise kubva paZiyoni; Rangarira zvese zvipiriso zvako, ugamuchire chibayiro chako chinopiswa; Selah. 3 Ipa sezvaunoda nomoyo wako, Uite izano rako rose.

5). VaRoma 5: 3-5:
3 Uye zvisati zviri izvo chete, asi tinozvirumbidza mukutambudzika zvakare: tichiziva kuti kutambudzika kunobata moyo murefu; 4 Uye kutsungirira, ruzivo; uye chiitiko, tariro: 5 Uye tariro hainyadzisi; nekuti rudo rwaMwari rwakadururwa mumoyo yedu neMweya Mutsvene watakapiwa.

6). Ruka 1:42:
42 Iye akadanidzira nenzwi guru, akati: Wakaropfadzwa iwe pakati pavakadzi, uye chakaropafadzwa chibereko chedumbu rako.

7). Pisarema 128:3:
3 Mukadzi wako anofanira kuva somuzambiringa, unobereka zvakanaka, padivi peimba yako, Vana vako senge miti yemiorivhi, yakakomberedza tafura yako.

8). VaHebheru 11: 11-12:
11 Nerutendowo Sara pachake wakawana simba rekugamuchira mbeu akazvara mwana, apfuura zera, nekuti wakati iye wamuvimbisa akatendeka. 12 Naizvozvo kwakabudira mumwechete, iye akafa seakawanda senyeredzi dzekudenga nekuwanda, uye sejecha riri pamahombekombe egungwa risingaverengeki.

9). Ruka 1:13:
13 Asi mutumwa wakati kwaari: Usatya Zakaria, nekuti munyengetero wako wanzwikwa. uye mukadzi wako Erizabheti achakuberekera mwanakomana, ugotumidza zita rake Johwani.

10). VaFiripi 4: 6-7:
6 Musatarisira chero chinhu; asi pazvinhu zvese nemunyengetero uye nekukumbira pamwe nekutenda, mikumbiro yenyu ngaizikamwe kuna Mwari. 7 Uye rugare rwaMwari, runopfuura kunzwisisa kose, ruchachengeta moyo yenyu nepfungwa dzenyu kubudikidza naKristu Jesu.

11). Pisarema 130:5:
5 Ini ndinomirira Ishe, mweya wangu unomirira, Ndinovimba neshoko rake.

12). Joshua 1: 9:
9 Handina kukurayira here? Iva nesimba uye uve noushingi; Usatya, kana kuvhunduswa; nekuti Jehovha Mwari wako unewe kose kwaunoenda.

13). Pisarema 55:22:
22 Isa mutoro wako pana Ishe, uye iye achakusimbisa; haangatongotenderi akarurama kuti asununguke.

14). Jeremiya 29: 11
11 nekuti ndinoziva ndangariro dzandinofunga pamusoro penyu, ndizvo zvinoreva Ishe, pfungwa yorugare, kwete yezvakaipa, kukupai mugumo unotarisirwa.

15). Zvirevo 3:5:
5 Vimba naIshe nemoyo wako wese; uye usatsamira panjere dzako.

16). 1 Pita 5: 6-7:
6 Naizvozvo zvininipisei pasi poruoko rwaMwari rune simba, kuti akusimudzirei panguva yakafanira. nekuti iye ane hanya nemi.

17). Jakobho 1: 2-7:
2 Hama dzangu, zvitorei mufaro nguva dzose kana muchiwira mumiidzo mizhinji; 3 uchiziva izvi, kuti kuyedzwa kwerutendo rwako kunobata moyo murefu. 4 Asi kutsungirira ngakuve nebasa rakapedzeredzwa, kuti muve vakaperedzera nekukwana musingashaiwi chinhu. 5 Kana mumwe wenyu achishaiwa njere, ngaakumbire kuna Mwari, unopa vanhu vose zvakasununguka, uye asingagunun'uni; uye uchazvipiwa. 6 Asi ngaabvunze nokutenda, pasina chinhu chisingazununguki. Nekuti iye unovhundusa wakaita sefungu regungwa rinosundwa nemhepo richidzungairwa. 7 Nekuti munhu uyu ngaarege kufunga kuti uchazogamuchira chinhu kubva kuna She.

18). Genesisi 21:2:
2 Nekuti Sara wakava nemimba, akaberekera Abhurahama mwanakomana pakukwegura kwake panguva yakatarwa Mwari yaakange areva kwaari.

19). Genesisi 18:10:
10 Iye ndokuti: Zvirokwazvo ndichadzoka kwauri nenguva yeupenyu; uye, tarira, Sara mukadzi wako achava nemwanakomana. Zvino Sara wakazvinzwa musuwo yetende, shure kwake.

20). 1 Samueri 2:21:
21 Zvino Jehovha akashanyira Hana, akava nemimba, ndokubereka vanakomana vatatu navanasikana vaviri. Iye mwana Samueri akaramba achikura pamberi paJehovha.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

47 COMMENTS

 1. Ndatenda Mwari nekuda kweiyi minamato yekutenda ini ndinotenda nekuvimba muzita renyu it it it be well me gore rino ndichaenda nevana vangu mushure memakore gumi nemaviri pane vasina mwana muzita raJesu ndinonamata Amen 🙏

  • Kwaziwai kufema nemuzita raJesu Kristu muponesi wedu anokosha ini ndinotenda kuti ishe ari busy kusimbisa uye nekuropafadza chibereko changu nekusvika gore rinouya panguva ino ndichave ndakabata mapatya angu muZita raJesu 🙏👏. Akandiitira Sara, Erizabheti uye nevamwe zvechokwadi Iye achandiitirawo.Varume

 2. Ameni. Ini ndinotenda uye ndinoziva Mwari akandinzwa uye ndichave nepamuviri mwedzi uno wemapatya angu mukomana uye ndokubereka kana zvichikodzera sevakadzi vechiHebheru. Rumbidzai Ishe.

 3. Mhoro kwakanaka kwauri iwe zita rangu rese ndonzi barbara yeGhana. Ini ndinoda kuva pat ye grup iyi munamato unoita unouya dai Mwari vakuropafadza

 4. Ini ndinotenda nengoni dzaMwari wemasimbaose vachatakura mapatya angu mukomana nemusikana nguva ino isati yaitika gore rinouya in Jesus name Amen.

  • Ini ndinotenda ndichapupura nezvemapatya angu 2021. Hapasisina nhumbu.
   Kuvharirwa kwese kwakabviswa, kushaya mbereko kwehubby kwangu kwakagadziriswa muzita rine simba raJesu.
   Ini ndichafara nekunaka kwaMwari ndopupura nezve chishamiso changu gore rino. Ameni

 5. Muzita raJesu ndiri kutakura vana vangu vatatu mwedzi uno uye ndichazvara murunyararo. Baba ndinokutendai nekundichinjira yangu kuna amai vevatatu! Ameni

 6. Muzita raJesu ndiri kutakura vana vangu vatatu mwedzi uno uye ndichazvara murunyararo. Baba ndinokutendai nekuchinja zita rangu kuti rive amai vevatatu! Ameni

 7. Ini ndinomira muchibvumirano chekuti gore rino risati rapera ndichatakura mapatya angu vakomana temu yakazara pasina chinetso chekurapa muzita raJesu Kristu. Ameni

 8. Ndinotenda netsitsi dzaMwari wemasimbaose tichazotakura mapatya angu mukomana nemusikana pandiri kutaipa izvi ndinozivisa MUZITA RA YAHUSHA יהושע NDINOKURUMBIDZA NOKUTENDAI BABA KUTI MAKATIPA KIYI DZENYAYA DZOUMAMBO HWEDENGA WHEREBYE, TINE KODZERO YOKUDZIVISIRA PASI PENYU UYE ZVINORAMBIDZWA KUDENGA UYE KUTENDA PASI PENYU UYE INOGONESESWA KUDENGA. baba ndipeiwo chishuwo chemoyo wangu mataura mushoko renyu izwi renyu haridzoke rakashama 15). Zvirevo 3: 5:
  5 Vimba naJehovha nomoyo wako wose; usasendama panjere dzako. Muna YAHUSHA
  Zita raJehovah Ameni.

 9. Ndakamira nekutenda ndichagamuchira vana vangu vari mapatya Mwari vanopindura Hana naSara ndiMwari mumwe chete nhasi kukudzwa ngakuve kuna Mwari

 10. Ndakakomborerwa kuva pano uye ndinotenda nemapoinzi eminamato. Ndinotenda kuti nyaya yangu yapera. Ndichabata pamuviri ndozvara vana vakawanda vane hutano muzita raJesu. Panguva ino gore rinouya, ndichadzoka neuchapupu hwangu.
  Mwari ngaarumbidzwe!

   • Kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene, ndinotenda kuti ndakabata pamuviri pemapatya angu mukomana nemusikana nemuZita rine Simba raJesu. Zvakanyorwa kuti, hapana chisingagoneki naShe wangu. Mwedzi uno mwedzi wekupupura kwangu kukuru nenyasha dzaMwari muzita raJesu !!! Gore rino ndakatakura nekuyamwisa vacheche vangu (mapatya) muzita raJesu Kristu💪💪💪

 11. Ndinotenda zvakasimba kuti inguva yangu yekupupura chishamiso chevakomana vatatu nemusikana mumwe. zvakachengeteka uye zvakakwana
  muzita guru raYashua Halleluyah!!! Ndatenda! Ndinomira pana 1 Samueri 2:21

 12. NENYASHA DZEMWARI NDINI MUTUNGAMIRIRI WESIMBA RERESSURECTION PRAYER MINISTRY AKA DRY BOES ACHRARAMA ZVAKARE EZEKIERI 37 PLEATE ZVIPUPU ZENYU NDIKO MUONO WEDU MAkorokoto.

 13. Amen je fais confiance avec la foi j'ai été mariée et sans enfants depuis 6 ans. Je porterai mes jumeaux triplés fils et un fille cette année. Il s'écrit que rien n'est impossible à mon Seigneur kana nom de Jesus Christ. Ndinokutendai Amen

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.