25 mfm munamato manzwi ematenga akazaruka

0
14043

Mwari akatikomborera nemaropafadzo ese emweya muna Kristu Jesu, zvisinei isu tinofanira kugamuchira iwo maropafadzo kuburikidza nekurwa kwekutenda. Isu takarongedza makumi maviri nemashanu mfm munamato wekutarisira vhura matenga, yakafuridzirwa naDr Olukoya wegomo remashumiro emoto. Idzi minamato dzekunamatira dzichakutungamira iwe paunofamba mumatenga ako akavhurika emakomborero ese anotenderera.

25 mfm munamato manzwi ematenga akazaruka

1). Haiwa Ishe, Ndizarurireiwo magonhi, ndiunzire panzira pakanga pasina nzira. Denga ngarivhure pandiri sezvo zvese zvinogoneka zvichigona kuitika muzita raJesu.

2). Baba, nemvumo muzita raJesu, ndinoraira zvese zvipenga munzira yangu kuti ndipe nzira nhasi sezvo ndonzwa matenga angu akavhurika muzita raJesu.

3). Oh ishe, ndinoparidza kuti ini ndinogoverana zvisingaverengeki zvipupuriro zvematenga akazaruka muzita raJesu.

4). Ini ndinoparidza nhasi kuti zvese zvinokanganisa matenga angu akavhurika zviripo nekupikiswa uye kuparadzwa nhasi muzita raJesu.

5). Neropa raJesu Kristu ndinotanga kufamba mumaropafadzo angu ese ekudzikunura muzita raJesu.

6). Ah Lord! Ndipe zororo kumativi ese. Uye itisa kuti vavengi vangu vadedere pakuvapo kwangu muzita raJesu.

7). Ah ishe ndinoporofita kuti ndichagara ndiri musoro kwete muswe muzita raJesu

8). O Ishe, isai kutya kwangu mumoyo yevadzivisi vangu zvachose muzita raJesu.

9) .Oh Lord! Ndipe kukunda kwakazara nhasi. Ivo vese vakamira pakati pangu nedenga rangu rakavhurika ngavapwiswe nhasi muzita raJesu.

10). Kubva zvino, chero huroyi kana muroyi anouya kuzorwa neni achakundwa muzita raJesu.

11). Aiwa, Ishe bvisai mweya waNabhari kubva pamoyo yevandinoda kubatsirwa muzita raJesu.

12). O Ishe, ini handinganeti ndaneta muhondo ,vandudza simba rangu seiro regondo muzita raJesu.

13). O Ishe, ropafadza kushanda kwamaoko angu, wedzera kuzviisa kwangu kudiki nenyasha dzako muzita raJesu.

14). Oh ishe ndipe kukunda kwekusingaperi vavengi vehupenyu hwangu muzita raJesu.

15). Ah Ishe simudza vanhu vanozouya kuzondibatsira murwendo rwangu muhupenyu. Ita kuti vandibatsire kusvika kumusoro uye ndinyatsoziva zvaizoitika muzita raJesu.

16). Baba vangu vanangu, ndinokutendai nekuti ndinoziva kuti hamukanganwe uye hamuzombondikanganwa muhupenyu. Ini ndinoparidza kuti matenga angu akasununguka ane chokwadi muzita raJesu.

17). Chero ani zvake uye muumambo chero hwehumwe hwakasimudzwa hupfumi hwangu, ndinotaura nechiremera ikozvino kuti nemoto weMweya Mutsvene, vadzise izvozvi muzita raJesu.

18). Aiwa, Ishe, kubudikidza nesimba renyu guru Ndinozivisa kuti matenga angu akasvinudzwa anogara aripo
Zita raJesu.

19). Oh Lord, netsitsi dzako, rega matambudziko ese aanoda kundimedza apedzwe muzita raJesu.

20). Ini ndakaporofita kune yangu mafambiro ekuti ndichasimudzwa nesimba nezita raJesu.

21). Aiwa, Ishe, tarisai avo vanondirwisa, kurwirai vanorwa neni, ndinunurei kune vanondikurira ini nezita raJesu.

22). Oh ishe, ndinotaura kuti tsitsi dzenyu dzinonditevera mumabasa angu ese anotungamira kundivhurira matenga muzita raJesu.

23). Ah Lord, ini ndinozivisa kuti iwo masuwo enhamo izvo iwe zvawakapfura muhupenyu hwangu, hapana anogona kuzvivhura nemikova yematenga matenga akazaruka ayo iwe wavhura muhupenyu hwangu hapana anogona kuzvipfura mukati
Zita raJesu.

24). O Ishe, vhura nzizi munzvimbo dzakaparadzwa, zvitubu mukati memupata, dziva remvura musango uye tsime remvura mune yakaoma nyika yehupenyu hwangu muna Jesu.

25). Ini ndinoparidza kuti masuwo emaropafadzo anozovhurwa nguva dzose siku nesikati kuti hupfumi hwendudzi huye kwandiri kwandiri muzita raJesu.
Ndatenda Jesu

Mavhesi gumi nemaviri emabhaibheri akavhurika

Heano mavhesi gumi nemaviri emabhaibheri pamatenga evhura kudzidza kwako bhaibheri. Verenga uve wakaropafadzwa.

1). Zvakazarurwa 19: 11
11 Zvino ndakaona denga rakazaruka, zvino tarira bhiza jena; uye uyo akagara pamusoro pake wakanzi akatendeka uye ndeechokwadi, uye pakutonga anotonga nekurwa.

2). Isaya 45: 8:
8 Deredzai, imi matenga, kubva kumusoro, uye matenga ngaadurure kururama, nyika ngaizaruke, uye ngavaise kuponeswa, kururamisa ngakuye pamwe chete; Ini Ishe ndakazvisika.

3). Genesisi 7:11:
11 Mugore remazana matanhatu reupenyu hwaNowa, mumwedzi wechipiri, zuva regumi nemanomwe remwedzi, nezuva iro iro zvitubu zvese zvakadzika zvakaputswa, nemahwindo ematenga akavhurwa.

4). Ezekieri 1:1:
1 Zvino zvakaitika mugore rechimakumi matatu, mumwedzi wechina, nezuva reshanu remwedzi, ini ndiri pakati pevatapwa parwizi rweKebhari, matenga akavhurika, ndikawona zviratidzo zvaMwari.

5). Zvakazarurwa 4: 1
1 Shure kwaizvozvo ndakatarira, ndikaona mukova wakavhurwa kudenga, uye inzwi rekutanga randakanzwa rakanga rakaita sehwamanda richitaura neni; iyo yaiti, Kwira pano, ndikuratidze zvinhu zvinotevera shure.

6). Mateu 3:16:
16 Zvino Jesu, paakabhabhatidza, akabuda mumvura ipapo, zvino tarira, matenga akazarukira kwaari, uye akaona mweya waMwari uchiburuka wakaita senjiva, akamutangira.

7). Mako 1:10:
10 Pakarepo achibuda mumvura, wakaona matenga akazarurwa, neMweya sezvinonzi injiva achiburukira pamusoro pake:

8). Ruka 3:21:
21 Zvino vanhu vese vakati vabhabhatidzwa, zvakaitika kuti Jesu achibhabhatidzwawo achinyengetera, denga rakazaruka.

9). Johani 1:51:
51 Zvino akati kwaari: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Kubva ikozvino muchaona denga rakazaruka, nevatumwa vaMwari vachikwira nekuburukira pamusoro peMwanakomana wemunhu.

10). Mabasa 7:56:
Zvino akati: Tarira, ndinoona matenga akazaruka, uye Mwanakomana wemunhu amire kuruoko rwerudyi rwaMwari.

11). Mabasa 10:11:
11 Akaona kudenga kuvhurwa, uye neimwe mudziyo ikaburukira kwaari, seyakanga iri muhomwe yakarukwa pamakona mana, ndokuburusirwa pasi.

12). Maraki 3: 10
10 Uyai nezvegumi zvose muimba yekuchengetera, kuti pave nezvika mumba mangu, uye ndiratidzei ikozvino, ndizvo zvinotaura Ishe Wamasimba Ose, kana ndikasakuzarura mahwindo ekudenga, ndikudururirei chikomborero, kuti apo hakuchazovi nenzvimbo yakakwana yekuigamuchira.

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano