20 ndima bhaibheri pamusoro pemakomborero uye kubudirira

2
9307

Mavhesi eBhaibheri nezvemakomborero uye kubudirira. Mwari shungu huru ndeyekuti tikomborerwe uye tibudirire.3Johani 2. Kuburikidza naKristo iye akatikomborera nezvikomborero zvese zvemweya kudenga kumusoro. VaEfeso 1: 3. Isu takadanwa kuti tikomborerwe asi avo chete vanoziva chokwadi ndivo vachasunungurwa.
Takanyora makumi maviri emavhesi emavhesi nezvemakomborero nebudiriro, kukuratidza nhaka yako muna Kristu, uye kukuratidzawo pfungwa dzaMwari pamusoro pako mushoko rake. Izwi raMwari ipfungwa dzaMwari, aya mavhesi ebhaibheri anozokubatsira kuona kuda kwaMwari kubudirira kwako paunenge uchidzidza iwo.

20 ndima bhaibheri pamusoro pemakomborero uye kubudirira.

1). Jeremiya 17: 7-8:
7 Wakakomborerwa munhu unovimba muna She, uye une tariro kuna Ishe. 8 nekuti uchaita somuti wakasimwa pamvura, unotambanudza midzi yawo parwizi, asi haangaone kana kupisa kwasvika, asi mashizha awo asvibirira. haringwarire pagore rekusanaya, uye haringaregi kubereka michero.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2). Pisarema 20:4:
4 Ipa sezvaunoda nomoyo wako, Uite izano rako rose.

3). Numeri 6: 24-26:
24 Ishe vakuropafadze, uye vakuchengete: 25 Ishe ngaakuvhenekere nechiso chake, uye ave nenyasha kwauri: 26 Ishe akusimudzire kumeso kwake, akupe rugare.

4). Zvirevo 16:3:
3 Isa mabasa ako kuna Ishe, uye pfungwa dzako dzichasimbiswa.

5). Jeremiya 29: 11
11 nekuti ndinoziva ndangariro dzandinofunga pamusoro penyu, ndizvo zvinoreva Ishe, pfungwa yorugare, kwete yezvakaipa, kukupai mugumo unotarisirwa.

6). VaFiripi 4:19:
19 Asi Mwari wangu achazadzisa kushaiwa kwako kose zvichienderana nefuma yake mukubwinya kubudikidza naKristu Jesu.

7). Ekisodho 23: 25:
25 Uye ushumire Ishe Mwari wako, uye iye acharopafadza chingwa chako nemvura yako; ndichabvisa urwere pakati pako.
8). Dhuteronomi 30: 16:
16 nekuti ndinokuraira nhasi, kuti ude Jehovha Mwari wako, nokufamba munzira dzake, nokuchengeta mirairo yake, nezvaakatema, nezvaakatonga, kuti urarame uye muwande; nyika kwamunoenda, kuzoiita yenyu.

9). Pisarema 34:8:
8 Ravidza uone kuti Ishe akanaka; akaropafadzwa munhu anovimba naye.

10). Mapisarema 23: 1-2:
1 Jehovha ndiye mufudzi wangu; Handichadi. 2 Anondivatisa pasi pamafuro manyoro; Anondisesedza pamvura zhinji.

11). Pisarema 31:19:
19 Haiwa, kunaka kwako kukuru sei, kwamakachengetera ivo vanokutyai; izvo zvawakaitira ivo vanovimba newe pamberi pavanakomana vavanhu.

12). Zvirevo 16:20:
20 Anobata nyaya nokuchenjera, achawana zvakanaka. Ani naani anovimba naIshe, anomufaro.

13). Ruka 6: 27-28:
27 Asi ini ndinoti kune imi vanonzwa, 'Ida vavengi vako,' ita zvakanaka kune vanokuvenga, 28 ropafadza vanokutuka, unyengeterere avo vanokuitira zvakaipa.

14). 1 Petro 3:9:
9 kwete kutsiva zvakaipa nezvakaipa, kana kutuka nekutuka; muchiziva kuti ndizvo zvamakadanirwa, kuti mugare nhaka yekuropafadzwa.

15). Firimoni 1:25:
25 Nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu, ngadzive nomweya wako. Ameni.

16). VaGaratiya 5: 22-23:
22 Asi chibereko choMweya ndirwo rudo, mufaro, rugare, moyo murefu, nyoro, kunaka, kutenda, 23 Nyoro, kuzvidzora;

17). Dhuteronomi 28: 1:
1 Zvino kana iwe uchiteerera kwazvo inzwi raIshe wako, kuti uchengete nokuita mirairo yake yose, yandinokuraira nhasi, kuti Jehovha Mwari wako akusimudzire pamusoro pendudzi dzose. yepanyika:

18). Mateu 5:9:
9 Vakaropafadzwa vanoyananisa, nekuti ivo vachanzi vana vaMwari.

19). VaFiripi 4:23:
23 Nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu ngadzive nemwi mose. Amen.

20). Ruka 6:45:
45 Munhu wakanaka kubva pafuma yakanaka yemoyo, unoburitsa chinhu chakanaka; uye munhu wakaipa kubva pafuma yakaipa yemoyo wake unoburitsa zvakashata, nekuti muromo wake unotaura zvizhinji maererano nekuwanda kwemoyo.

 


Advertisements

2 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano