20 ndima bhaibheri nezve zvipikirwa zvaMwari

0
8988

Bhaibheri rinozadzwa nezvipikirwa zvaMwari kwatiri isu vana vake. Mwari haazi munhu kuti areve nhema, Ane simba risingaperi rekuzadzisa zvese zvaakavimbisa kwauri, saka paunoverenga aya mabhaibheri mabhaibheri nezve zvipikirwa zvaMwari zvinoti pamusoro pehupenyu hwako, vareurure uye ramba uchifungisisa pamusoro pawo kuti uone zvinoitika muhupenyu hwako.

ichi mavhesi ebhaibheri nezve zvipikirwa zvaMwari zvinowedzera kutenda kwako uye zvinodzosa tariro muhupenyu hwako. Zvese zvinotaurwa naMwari achaita, achazviita. Verenga mavhesi eBhaibheri aya nekutenda uye unotarisira kuti Mwari achinjise hupenyu hwako kukubwinya kwake muzita raJesu.

20 ndima bhaibheri nezve zvipikirwa zvaMwari

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1). Ekisodho 14: 14:
14 Ishe vachakurwirai, uye muchanyarara.

2). Ekisodho 20: 12:
Kudza baba vako naamai vako, kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopihwa naJehovha Mwari wako.

3). Isaya 40: 29:
29 Anopa vakaneta simba; Uye anowedzera simba kuna vasina simba.

4). Isaya 40: 31:
Asi avo vanomirira kuna Ishe, vachawana simba idzva. vanokwira namapapiro samakondo; vachamhanya vasinganeti; vanofamba, vasingaziyi.

5). Isaya 41: 10:
10 Usatya; Usatya, nekuti ndinewe; nekuti ndiri Mwari wako; zvirokwazvo, ndichakubatsira; zvirokwazvo, ndichakusimudzira neruoko rwerudyi rwekururama kwangu.

6). Isaya 41: 13:
13 nekuti ini Ishe, Mwari wako, ndichabata ruoko rwako rwerudyi, ndichiti kwauri, Usatya, nekuti ndinewe. Ini ndichakubatsira.

7) .: Isaya 43: 2:
2 Kana uchipfuura nomumvura, ndichava newe; Kana uchipfuura nomumoto, haungatsvi; murazvo haungazokuvadzi.

8). Isaya 54: 10:
Nekuti makomo achaenda, nezvikomo zvabviswa; asi unyoro hwangu haungabvi kwauri, kana sungano yorunyararo yangu haingabviswi, ndizvo zvinotaura Ishe unokunzwira tsitsi.

9). Isaya 54: 17:
17 Hakuna chombo chakagadzirirwa kukurwisa chakabudirira; nendimi dzose dzinokumuka kuti dzikutonge mukutonga, iwe dzidza mhosva. Iyi ndiyo nhaka yavaranda vaIshe, uye kururama kwavo kunobva kwandiri, ndizvo zvinotaura Ishe.

10). Joshua 21: 45:
45 Hakuna chinhu chimwe chakanaka chakange chataurwa naJehovha kuimba yaIsraeri chakakona; zvese zvakaitika.

11). Joshua 23: 14:
14 Uye, tarira, nhasi ndiri kuenda nenzira yepasi rese. Uye imi munoziva mumoyo menyu yese nemweya yenyu yese, kuti hapana chinhu chimwe pazvose zvakanaka zvakataurwa pamusoro payo naJehovha Mwari wako pamusoro pako, zvose zvaitika kwauri, uye hapana kana chinhu chimwe chakakundikana.

12). 1 Madzimambo 8:56:
56 Jehovha ngaakudzwe, iye wakazorodza vanhu vake Israeri, nezvese zvaakavimbisa: Hakuna kuzadziswa kana chipikirwa chimwe chete pazvivimbiso zvake zvakanaka, sezvaakavimbisa nomuromo waMosesi muranda wake.

13). 2 VAKorinde 1: 20:
20 Nekuti zvese zvipikirwa zvaMwari zviri maari, hongu, uye maari Ameni, kuti Mwari akudzwe kubudikidza nesu.

14). Mateu 7: 7-14:
7 Kumbira, uye uchapihwa; tsvaga, uye iwe uchawana; gogodzai, uye muchazarurirwa. 8 Nekuti umwe neumwe anokumbira anogamuchira; unotsvaga unowana; neunogogodza, uchavhurirwa. 9 Kana ndeupi munhu kwamuri, iye kana mwanakomana wake akakumbira chingwa, akamupa ibwe? 10 Kana kuti akakumbira hove, ingamupa nyoka? 11 Naizvozvo kana imi makaipa, muchiziva kupa zvipo zvakanaka kuvana venyu, Baba venyu vari kudenga vachazopa zvikuru zvakanaka ivo vanokumbira. Naizvozvo zvinhu zvese zvamaida kuti vanhu vakuitire ivo, zviitire ivo saizvozvo: nekuti uyu ndiwo murairo nevaporofita. Pindai pasuwo rakamanikana; nekuti suwo rakafara nenzira yakapamhama inoenda kukuparadzwa, uye vazhinji varimo vanopinda mariri. 12 Nekuti suwo rakamanikana nenzira nhete inoenda kuupenyu, uye vashoma varipo vanochiwana.

15). VaRoma 4:21:
21 Uye achipwisa zvakazara kuti icho chaakavimbisa, wakange achigonawo kuchiita.

16). VaRoma 1:2:
2 (yaakavimbisa kare nevaporofita vake mumagwaro matsvene,)

17). Pisarema 77:8:
8 Tsitsi dzake dzakachena chose here? Chipikirwa chake chinogara chisingaperi here?

18). Vahebreru 10: 23:
23 Ngatisimbisei kudzidzisa kwekutenda kwedu tisingazungunuke; (nekuti akatendeka iye chivimbiso.)

19). Vahebreru 10: 36:
Nekuti munoshaiwa moyo murefu, kuti kana maita kuda kwaMwari, mugamuchire chivimbiso.

20). 2 Petro 2:9:
9 Ishe haanonoki pamusoro pechipikirwa chake, sevamwe varume vanoti kunonoka; asi moyo murefu kwatiri, asingadi kuti chero munhu aparadzwe, asi kuti vose vasvike pakutendeuka.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.