13 Minamato ine simba yekudzivirira kwevana vedu

1
4696

Pisarema 127: 3-5:
3 Tarira, vana inhaka yaIshe, uye chibereko chechizvaro mubayiro wake. 4 Miseve iri muruoko rwemhare, ndizvo zvakaitawo vana vouduku. 5 Anofara munhu anegoba rake rizere navo, havanganyadzisi, asi vachataura navavengi pasuwo.

Children inhaka yaMwari, isu tinofanirwa kudada nevana vedu, kuvatsigira uye nekuvanamatira. Isu tinorarama munyika yanhasi mune zvivi nezvakaipa zvave chikamu chekurarama kwemazuva ese.Mazhinji ezvinyadzo zvekare akapfuura zviri pamutemo munyika yanhasi. Naizvozvo tinofanira kusimuka sevabereki uye tinamatire vana vedu. Tinofanira kunamatira kuti varege kubatwa ini mararamiro epasi rino rinotadza, isu tinofanira kunyengeterera kuti rudo rwaMwari ruwane nzira yavo mumoyo yavo, tinofanira kunyengeterera kuponeswa kwavo. Tinofanira kunyengeterera kuchengetedzwa kwevana vedu kubva kunhimbe dzese dzasatani dzemazuva ano ekupedzisira, runyorwa rweminamato yekuchengetedza vana vedu hauperi. Ndosaka takaunganidza minamato gumi nemashanu ine simba yekuchengetedza vana vedu. Iyi minamato inotitungamira apo isu patinonyengeterera Vana vedu.

13 Minamato ine simba yekudzivirira kwevana vedu

1). Ah Lord! Ini ndinokuzivisai kuti Vana vangu ndeye zviratidzo nezvishamiso muzita raJesu.

2). Ah Ishe, ngakuve nerudo pakati pevana vangu muzita raJesu.

3). Ah Ishe, dai vasiri vevana vangu vandinetsa muzita raJesu.

4). Ah Lord! Kutuka kwese kweruvengo uye kuteurwa kweropa mumhuri yangu kunogezwa neropa reGwayana muzita raJesu.

5). Oh Lord, ponesai vana vangu, dzorerai mwoyo yevana vangu kwamuri zvizere kubva nhasi muzita raJesu.

6). Oh ishe, nekuda kwekutendeka kwako, chengetedza vana vangu vese vakachengeteka uye vakagwinya muzita raJesu.

7). Ehe Ishe, ipai vana vangu moyo inoteerera, mweya unoda uye muvape inyasha dzekukushumirai mazuva ese ehupenyu hwavo muzita raJesu.

8). Ah Lord musarega vana vangu vachipengeswa nezvakaipa muzita raJesu.

9). Oh Lord, ipai vana vangu moyo wenyama, bvisai moyo wedombo kwavari kuti vanzwe izwi renyu, varizwisise, vagamuchire uye vararame naro muzita raJesu.

10). Ah Lord! Ndinzwireiwo ngoni vana vangu, vanunurei kubva ipapo zvivi muzita raJesu.

11). Oh Lord, ipai vana vangu kunzwisisa kuti vararame hupenyu hwakanaka muzita raJesu.

12). O Ishe, musarega vana vangu vafuratira Shoko renyu muzita raJesu.

13). Zvir. 8: 32 - O Ishe, ipai vana vangu nyasha kuti vachengete izwi renyu, kuitira kuti varopafadzwe mumazuva ese ehupenyu hwavo muzita raJesu.

14). Ah Ishe, regai mararamiro evana vangu aunze mufaro mukuru kumoyo wangu muzita raJesu.

15). Oh Lord, kubudikidza nevana vangu, regai vazhinji vaunzwe pakuziva Jesu Kristu muzita raJesu.

Ndatenda Jesu.

Mavhesi 20 ebhaibheri nezve vana vedu

Ini ndakawedzera makumi maviri emavhesi emavhesi nezve vana vedu, mavhesi aya ebhaibheri achatitungamira mumunamato wedu unochinja sezvo isu takamira mugaba revana vedu. Fungisisa nezve ndima idzi dzemubhaibheri paunonamata.

1). Mapisarema 127: 3-5:
3 Tarira, vana inhaka yaIshe, uye chibereko chechizvaro mubayiro wake. 4 Miseve iri muruoko rwemhare, ndizvo zvakaitawo vana vouduku. 5 Anofara munhu anegoba rake rizere navo, havanganyadzisi, asi vachataura navavengi pasuwo.

2). Genesisi 33:5:
5 Zvino wakasimudza meso ake, akaona vakadzi nevana; ndokuti: Ndivana ani ava vaunavo? Iye ndokuti: Vana Mwari waakapa muranda wako nenyasha.

3). Pisarema 113:9:
9 Iye unoviga mukadzi asingabereki, ave mai veimba. Rumbidzai Ishe.

4). 2 Timoti 3: 14-15:
14 Asi iwe rambira pazvinhu zvawakadzidza uye zvakasimbiswa nezvazvo, uchiziva uyo wakazvidzidza kwaari; 15 uye kuti kubvira paucheche iwe wakaziva magwaro matsvene, anogona kukuchenjedza kusvikira pakuponeswa kubudikidza nerutendo rwuri muna Kristu Jesu.

5). Mateu 21: 15-16:
15 Zvino vapristi vakuru nevanyori vakati vachiona zvinhu zvinoshamisa zvaakaita, uye vana vachidanidzira mutembere, vachiti: Hosana kuMwanakomana waDavhidhi! vakatsamwa kwazvo, 16 vakati kwaari: Unonzwa zvavanotaura izvi here? Jesu akati kwavari: Hongu. Hamuna kutomboverenga here, kuti: Mumuromo mevacheche nevanoyamwa makaperedzera rumbidzo?

6). Pisarema 8:2:
2 Mumuromo mevacheche nevanoyamwa makamisa simba nekuda kwevavengi venyu, kuti munyaradze muvengi nemutsivi.

7). Mateu 18: 2-6:
2 Zvino Jesu wakadanira mucheche kwaari, akamumisa pakati pavo, 3 akati: Zvirokwazvo ndinoti kwauri: Kana mukatendeuka, mukava sevacheche, hamungatongopindi muushe hwekumatenga. 4 Naizvozvo ani nani unozvininipisa semucheche uyu ndiye mukurusa muushe hwekumatenga. Uye ani nani unogamuchira mucheche umwe wakadai muzita rangu unogamuchira ini. 5 Asi ani nani anogumbusa mumwe wevaduku ava vanotenda mandiri, zvaive nani kwaari kuti guyo rakasungirirwa pamutsipa wake, uye kuti akanyudzwa mukudzika kwegungwa.

8). Mateu 18:10:
Chenjerai kuti murege kuzvidza umwe wevaduku ava; Nekuti ndinoti kwamuri: Kumatenga vatumwa vavo vanogaroona chiso chaBaba vangu vari kumatenga.

9). 1 Pita 2: 2-3:
2 Savacheche vachangozvarwa ,ashuviraiwo mukaka weshoko rayo, kuti mukudzwe narwo: 3 Kana zvakadaro ivai vakaravira kuti Ishe une nyasha.

10). Mako 10: 13-16:
Zvino vakavuya nevana vaduku kwaari, kuti avabate; asi vadzidzi vakatsiura avo vaiuya navo. 13 Asi Jesu wakati achizviona, akatsamwa, akati kwavari: Tenderai vana vaduku kuuya kwandiri, uye musavadzivisa, nekuti ushe hwaMwari ndehwevakadai. Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Ani nani usingagamuchiri ushe hwaMwari semucheche, haangatongopindi mahuri. 14 Ipapo akasimudza maoko ake pamusoro pavo, akaisa maoko pamusoro pavo, akavaropafadza.

11). Zvirevo 22:6:
6 Dzidzisa mwana nzira yaanofanira kufamba nayo, Kana akwegura, haangabvi pairi.

12). Zvirevo 22:15:
15 Upenzi hunosungirwa mumoyo memwana; Asi shamhu yokurairira ichahudzingira kure naye.

13). Dhuteronomi 6: 7:
7 Uye unofanira kuadzidzisa vana vako kwazvo, nekutaura kana ugere mumba mako, kana uchifamba nenzira, kana uchivata pasi, uye kana uchimuka.

14). VaEfeso 6: 1-4:
1 Vana, teererai vabereki venyu muna She, nekuti ndizvo zvakanaka. Kudza baba vako naamai vako; ndiwo murairo wekutanga une chipikirwa; 2 kuti zvive zvakanaka newe, uye uwane hwakareba panyika. 3 Uye, imi madzibaba, musatsamwisa vana venyu, asi muvarera mukure nekurayira kwaIshe.

15). Ekisodho 20: 12:
Kudza baba vako naamai vako, kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopihwa naJehovha Mwari wako.

16). Zvirevo 1: 8-9:
Mwanakomana wangu, inzwa kurairira kwababa vako, uye usarasa kudzidzisa kwamai vako, 8 nekuti ichava chishongo chakanaka pamusoro wako, nengetani pamutsipa wako.

17). Ekisodho 20: 5-6:
5 Usapfugamira izvozvo, kana kuzvishumira, nekuti ini, Jehovha Mwari wako, ndiri Mwari ane godo, ndinoshanyira zvakaipa zvemadzibaba pamusoro pevana kusvikira kune chechitatu uye chechina chevanondivenga; 6 ndinonzwira tsitsi zviuru zvevanondida, uye vanochengeta mirairo yangu.

18). Dhuteronomi 11: 19:
19 Uye muvadzidzise vana venyu, muchitaurirana paunogara mumba mako, kana uchifamba nenzira, kana uchivata pasi uye kana uchimuka.

19). Mako 9: 36-37:
Akatora mwana, akamumisa pakati pavo. Zvino wakati amubata, akati kwavari: 36 Ani nani unogamuchira mumwe wevakadai muzita rangu unogamuchira ini, uye ani nani unogamuchira Ini handigamuchi, asi iye akandituma.

20). VaKorose 3:20:
20 Vana, teererai vabereki pazvinhu zvose, nekuti izvi zvinofadza kwazvo kuna She.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano