30 Masimba emunamato emangwanani ane simba

23
25743

Mapisarema 63: 1:

Mwari, ndimi Mwari wangu; Ini ndichakutsvaka mangwanani, mweya wangu unokushuwira, nyama yangu inokushuva munyika yakaoma uye ine nyota, isina mvura. is;

30 vane simba nzvimbo dzemanamato emangwanani kukubatsira kutanga zuva rako naJesu. Semutendi akazvarwa patsva, tinofanira kuziva kukosha kwekupa zuva redu kuna Mwari tisati tasiya dzimba dzedu. Mazuva ese anotakura zvikomborero zvawo nemukana weuMwari. Naizvozvo zvakakosha kuti isu tipe nzira dzedu kuna Mwari uye zvakare kukumbira kutungamirwa kwemweya unoera apo patinobuda mangwanani ega ega.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Iro basa rekunyora aya makumi matatu eminamato minamato yeminamato ndeyekubatsira vatendi kuti vapinde mukati minamato inoshanda mangwanani ega ega vasati vabuda mumba. Munamato uyu unocheka munharaunda yese yezvaunoita saka zvinokurudzirwa kuti unamate mangwanani ega ega usati wabuda.

30 Masimba emunamato emangwanani ane simba

1). Oh Lord, ndinokutendai, apo ini pandinobuda mangwanani ano, rega ndisangane nehunyanzvi hwemashura nevandinotarisira vabatsiri muzita raJesu.

2). Ah Lord, sezvazvaive mumazuva e moses nevana veIsreal mugwenga, shongwe yenyu yegore ngairambe ichienda neni mangwanani ega ega mune zita raJesu.

3). Ah Lord ndinunure kubva kumiseve yese inobhururuka masikati neasikati muzita raJesu

4). Oh Lord, simuka undidzivirire kubva kune vese tnose vanozoda kundirwisa mangwanani ano muzita raJesu.

5). Ah ishe, tungamira pamberi pangu nhasi ubvise zvipingaidzo zvese zvinozoita kuti nhasi ive gehena rinorarama kwandiri muzita raJesu.

6). Ah Ishe ndipeiwo chingwa changu chezuva nezuva nhasi muzita raJesu.

7). Ah ishe, usandiperekedze mukuyedzwa undinunure pane zvakaipa zvese nhasi muzita raJesu.

8). Ini ndinotema chirevo kuti avo vanondimirira muhusiku hwese kuti varove mangwanani ivo havaone zuva .. kupenya kwanhasi muzita raJesu.

9). Ah Lord! Nhasi, tuma ngirozi dzako kuti dzivirirwe noupenyu hwangu muzita raJesu.

10). Ini ndinokuzivisai kuti kugadzwa kwerufu kwakanangana neni nhasi kungave kwakatumirwa kwandiri kana kuti kuburikidza nemumwe munhu, kuveputswa uye kubvarurwa-bvaruka muzita raJesu.

11) .Oh Ishe, simudza varume nevakadzi kuti vandibatsire kuzadzisa zvido zvangu zvese nhasi muzita raJesu.

12). Aiwa, Ishe, pandiri kusimudza chipo cherumbidzo kwauri mangwanani ano, mvura yako yemakomborero ngainditevere nhasi muzita raJesu.

13). Oh Lord, Rega ndione favour nhasi muzita raJesu.

14). Ishe, kubudikidza nerubatsiro rweMweya Mutsvene mandiri, tungamira matanho angu apo ini ndinosangana nematambudziko ezuva muzita raJesu.

15). O Ishe, ndiitei vatsvenese pabasa ranhasi muzita raJesu.

16). Oh Lord, ndipeiwo moyo wangu unoshuvira nhasi muzita raJesu.

17). Oh Lord, may dissapointments uye kutadza nezuro kusazvidzokorore muhupenyu hwangu mangwanani ano muzita raJesu.

18). Ndinozivisa kuti ndichaona mabasa ako asingazivikanwe uye zviito zvako zvisina kujairika muhupenyu hwangu mangwanani ano muzita raJesu.

20). Aiwa, Ishe, musanditongere nokuyera kwokutenda kwangu nhasi. Rega mvura yekunaka kwako usinakirwe uye ngoni dziwire pandiri pandinobuda mumba mangu munaJesu.

21). Pandinomuka mangwanani ano, ndichamuka pamwe chete nembiri yangu uye nenziyo dzekurumbidza dzinofukidza kusuwa kese muzita raJesu.

22). Ah Lord! Pandinomuka mangwanani ano, tumira rubatsiro kubva kudenga nevanovabatsira kuswera nhasi muzita raJesu.

23) .Oh Lord, ndiitise kuti ndione nyasha dzenyu mangwanani ano uye munditungamirire munzira thst ndinofanira kuenda nhasi muzita raJesu.

24). O Ishe, ivai mudziviriri wangu pamatambudziko ese anhasi muzita raJesu.

25). Ini ndinoporofita kune hupenyu hwangu mangwanani ano kuti pandinomuka, chinhu chese chakafa chakatenderedza hupenyu hwangu, mhuri yangu, bhizinesi rangu nebasa rangu rinodzoka kuupenyu muzita raJesu.

26). Oh Lord, ndinokutendai nerudo rwenyu rusingaperi rwunova rutsva mangwanani oga oga muzita raJesu.

27). Ini ndakaporofita kuti zvirongwa zvese zveupenyu hwangu nhasi zvichadzokera nemoto muzita raJesu.

28). Baba ndipeiwo hunhu hunoshamisa hwemabasa angu mangwanani ano muzita raJesu

29). Baba ndinokuzivisai kuti nzendo dzangu dzese nhasi dzichava dzakasununguka tsaona muzita raJesu.

30). Ini ndinoparidza kuti ini ndichanzwa nhau dzakanaka nhasi, kutanga nhasi mangwanani nezita raJesu.
Ndatenda Jesu.

 

10 Kukurudzira mangwanani bhaibheri mavhesi

Aya gumi ekurudziro emangwanani bhaibheri mavhesi anokubatsira iwe mukuzvipira kwako mangwanani. Kunamata neshoko raMwari kunoshanda kwazvo. Ndinokurudzira kuti uverenge kanokwana katatu eiyi ndima dzebhaibheri usati wanamata mangwanani ega ega. Izvi zvinowedzera kuwedzera kukosha uye kunaka kune yako nguva yakanyarara naMwari. Zvakare paunofamba nezve zviitiko zvako zvezuva nezuva uchiri kuwana nguva yekufungisisa pamusoro peiyi bhaibheri mavhesi ekugadzirwa kukuru.

10 Kukurudzira mangwanani bhaibheri mavhesi

1). Mariro 3: 23
23 Mangwanani ose zvava zvitsva; kutendeka kwenyu kukuru.

2). Mapisarema 5: 3:
3 Inzwai inzwi rangu mangwanani, Ishe; Mangwanani ndichakuzivisai munyengetero wangu, mukatarira kumusoro.

3). Mapisarema 59: 16:
Asi ini ndichaimba ndichireva simba renyu; ndichaimba ndichireva tsitsi dzenyu mangwanani, nekuti makanga muri utiziro hwangu nezuva rangu rekutambudzika.

4). Isaya 33: 2:
2 Ishe, tinzwireiwo tsitsi; Iva ruoko rwavo mangwanani oga oga, noruoko rwedu panguva yokutambudzika.

5). Zefaniya 3: 5:
5 Ishe wakarurama ari mukati maro; Haangaiti zvakaipa, mangwanani oga oga, kana achiuisa mhosva yake kuna iye, haaneti; Asi vasina mhosva havazivi nyadzi.

6). Isaya 50: 4:
4 Ishe Mwari akandipa rurimi rwevakadzidza, kuti ndizive kutaura shoko rinogona kuneta kune wakaneta; iye unomuka mangwanani mangwanani, unomutsa nzeve yangu kuti ndinzwe savanodzidza.

7). Ekisodho 36: 3:
3 Vakagamuchira kubva kuna Mozisi zvipiriso zvose, zvakauyiswa navana vaIsiraeri, vebasa reimba tsvene, kuti vaite. Vakamuvigira zvipiriso zvepachena mangwanani oga oga.

8). 1 Makoronike 9:27:
27 Ivo vaigarapo vakapoteredza imba yaMwari, nekuti ndivo vairairwa, uye vaivhurwa mangwanani oga oga.

9). Jeremia 21:12
12 Iwe imba yaDhavhidhi, zvanzi naIshe Jehovha; Ruramisirai mangwanani, nunure wakabirwa paruoko rweanomanikidza, kuti shungu dzangu dzingadzimuke semoto, kupisa kuti hapana anogona kuudzima, nekuda kwezvakaipa zvamakaita.

10). Mapisarema 101: 8:
8 Ndichazotanga kuparadza vakaipa vese vepanyika; kuti ndipedze vese vanoita zvakaipa paguta raJehovha.

 


23 COMMENTS

 1. Ndinokutendai nekuda kweruzivo rune simba rwakagovaniswa. Ndinotenda zvichakurudzira vatendi vakatendeka kuti vagare mukutenda. Ndokumbirawo kuti muchengete mabasa akanaka. Mwari vakukomborere!

 2. Wadiwa Mufundisi, Ishe isimba rako uye nhungamiro yako. Kutenda nekushanda nesimba, kusimba uye nekushingirira nesimba kubatsira isu maKristu kuti tinamate zvakanyanya. Ishe pachavo vanozova mubayiro wako wemashure nguva dzose. Mwari vakuropafadzei kwazvo.

 3. Ini ndiri Abia leo Ini ndinoda manamato emapaini andaona pano, ndinonamata dai Mwari azvishandisa kundikomborera nemhuri yangu muzita raJesu

  Ndatenda

 4. Chikafu chete chakanakisa chekupa chikafu zuva rechikristu minamato yemangwanani yakadai. Grater ndiye ishe ave kukudyisa nemashoko aya

 5. Anodiwa munhu waMwari zita rangu ndiAkpan EMMANUEL. ndapota ndinoda munamato wekubuda kwangu kwemari muhupenyu hwangu. IAM ndiri mushandi pamudyandigere uye ikozvino handichina kana mubairo wekuzviriritira ndoga nemhuri yangu ndapota Mwari mupindiri.

 6. Rumbidzai Mwari mune akakwirira akakwirira minyengetero minyengetero ndinotenda Mwari nekuda kwavo munogona here kupa munamato zvibereko pamuchero wechibereko uyezve pakunamata kuti ubatanidzwe nemurume wako anogara kune imwe nyika achitenda mari yekuwana vhiza.

 7. Makadii Mufundisi, ndangoti ndisangane neset yenyu ndobva ndafunga kuteedzera zvekunamatira. Ndinokutendai nekuedza uye Mwari vacharamba vachiwedzera uchenjeri hwenyu. Ameni

 8. Ndinokutendai nemunamato une simba Mwari ngaandinzwire ngoni uye dai Mwari anzwa minamato muzita raJesu rine simba sezvandiri kunamata mangwanani ano AmenAmenAmenAmenAmenAmenAmen.

 9. Mbiri ive kuna BABA uye kuMwanakomana, uye nemweya mutsvene.
  Ndinokutendai mufundisi neminamato yakanaka iyi.

 10. Wow ndiri kuti maita basa Jesu nekutipa, paster yekutitungamira kuti tiyeuchidze isu tiri vana vaMwari, kumutenda nekuchengetedza hupenyu hwedu kuti tione rimwe zuva, sothat isu tinokudza zita rake takaropafadza zita rake, regai Mwari kukupa wakawedzera moto wekutungamira vanhu vake uye kukubarisa zvakanyanya nd zvakawanda

 11. Mwari ndakatenda kuti muchaita chinhu chitsva muhupenyu hwangu uye nevemhuri yangu, regai zviunze shanduko uye nyasha muhupenyu hwangu uye kuchenesa misodzi yangu, dai ese euri mazwi ako azadzikiswa Amen.

 12. Ndatenda kwazvo mufundisi, nekutora kwako nguva yako kusvika kune wese munhu kuburikidza nemunamato wemangwanani, zvine zvazvinoita muhupenyu hwangu uye ndinofara nazvo. Mwari vachakupa mubayiro zvirokwazvo changamire.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.