50 Hondo Yemunamato inonongedzera kurwara nezvirwere nezvirwere

0
11560

Hondo munamato mapoinzi pamusoro hosha nezvirwere. Kurwara kwese kumanikidza kwadhiyabhorosi. Mabasa 10:38. Jesu akauya kuzoparadza mabasa aDiabhurosi uye izvi zvinosanganisira kurwara nezvirwere. Munamato wehondo uyu unonongedza kurwara nezvirwere zviri kuzokutungamira apo iwe unopinda muhondo yemweya. Hapana chikamu chemuviri wako chakaitirwa chirwere, saka unofanira kusimuka utore basa remweya. Chero chirwere chausingarase, chinoramba chiri mumuviri wako. Kusvikira iwe watanga kuramba, kutsiura, kurasa mhando dzese dzezvirwere mumuviri wako haungambove wakasununguka.

Uyu munamato wehondo unonongedzera maziso edu kune yedu yemweya mukana pamusoro pehurwere. Uye apo isu tichinamata iyi minamato, isu tinobva kuna dhiabhori muzita raJesu.Ndinokukurudzira kuti utore iyi minamato zvakanyanya, unamate navo nekutsanya kwemazuva matatu, zvakare dzidza ndima dzeBhaibheri pamusoro pekuporesa paunonamata. Ndiri kukuona iwe uchinunurwa kubva kune ese marudzi ehurwere nezvirwere nekusingaperi. Ameni.

50 Hondo Yemunamato inonongedzera kurwara nezvirwere nezvirwere

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1). Ah Ishe, Munofemedzeka mukati mekudhara uye akava munhu mupenyu, mweya mweya wehupenyu mandiri Ishe uye muite kuti ndive mupenyu zvakare muzita raJesu.

2). Ah Lord! Ini ndinofukidza imba yangu yese inobata neropa raJesu, hapana chero chirwere cheegypt chinowana nzira yayo yekuenda kumba kwangu muzita raJesu.

3). Baba, Makataura mushoko renyu kuti kana ndikakushumirira, Uchabvisa zvese zvirwere kwandiri, ndiri mwanakomana wako, uye ndinokushandira Mwari wangu, bvisa chirwere ichi kubva muhupenyu hwangu muzita raJesu.

4). Sezvineiwo vana vekuzvarwa vakatarisa kunyoka yendarira uye ivo pavakapora kubva kunhepfenyuro yenyoka, sekutarisa kwandinoita kuna Jesu Kristu nhasi, muchetura wega wega wemweya unondiuraya zvishoma nezvishoma unopera kubva mumuviri wangu nekusingaperi muzita raJesu.

5). Ini ndinoporofita kune wangu wakaoma urwere hwakatasva muviri izvozvi, inzwa izwi raIshe, Zara nyama ikozvino !!! muzita raJesu.

6). Ini ndakaporofita kune hupenyu hwangu kuti zviri zvakanaka nemuviri wangu, mweya pamweya nemuzita raJesu.

8). Inzwa izwi raIshe urwere hwese mumuviri wangu, ndinokupa zita idzva nhasi. Iwe uri mutorwa mumuviri wangu uye ndinokudzinga nhasi uye nekusingaperi muzita raJesu.

9). Ini ndinotenda kuti chirwere ichi mumuviri wangu hachindiuraya, iro simba raMwari muna Kristu Jesu rakandinunura kubva pakurwara uku muzita raJesu.
10). Ini ndinoreurura nhasi kuti mudzikunuri wangu mupenyu uye nekuti Iye mupenyu, ndinorarama kugoverana uchapupu hwangu hwekuporeswa kwamwari muzita raJesu.

11). Ah Ishe ndiporese kubva pakurwara uku uye mundisunungure pakurwadziwa kwese mumuviri wangu muzita raJesu.

12). Ah ishe, vakafa havagone kukurumbidza, vapenyu chete ndivo vanogona, ndinotaura kuti ndichararama kuti ndione kupera kwechirwere ichi muzita raJesu.

13). Zita raJesu inhare yangu yakasimba, ndakafukidzwa zita iro, ndinotaura kuti hapana chirwere chinondikunda muzita raJesu.

14). Aiwa, Ishe bvisai zvese hurwere nezvirwere zvinotungamira kurufu kubva muhupenyu hwangu. Kurapa kwako ngakuve kwekusingaperi muhupenyu hwangu muna Jesu.

15). Ini ndinopa kurwara kose muhupenyu hwangu zita idzva, iye zvino ndinovatumidza "vatorwa". Naizvozvo Bhaibheri rinoti: Vatorwa vachatorerwa simba, Vachavhunduswa pavavanda. Ndinoraira mutorwa wese akavanda mumuviri wangu kuti asafarire izvozvi, takura zvinhu zvako kunze kwemuviri wangu muzita raJesu.

16). Oh Lord, ndisunungure kubva pakurwara uku kuri kundidya zvishoma nezvishoma, ndiponese izvozvi oh Lord in Jesus name.

17). Zvirwere zvese nezvirwere zvinounza kuoma kwemuviri wangu uye kuburitsa mapfupa angu anotukwa nhasi. Ini ndinonwa ropa raJesu nekutenda uye ndinogashira hutano hwangu muzita raJesu.

18). Oh Lord, ndiporese nhasi kuti ndigovana nezvangu zvipupuriro muungano yevana vaMwari muzita raJesu

19). Ah Ishe, izwi renyu rakataura kuti munonzwa kuchema kwevanotambudzika. Chinzwa kuchema kwangu kwekutenda oh Lord and send for me for my pore upon upon in Jesus Jesus.
20). Aiwa Tenzi, huyai nerunyararo uye nekurapa kuhupenyu hwangu uye bvisai uremu hwehurwere kubva muhupenyu hwangu muzita raJesu.

21). Ah Ishe ndinochema kuchema kwekutenda kwauri nhasi, tumira kurapwa kwangu nekukurumidza muzita raJesu

22). Ah ishe, makakunda simba rerufu uye neguva kwandiri, ndinotaura kuti handife asi ndichararama ndichidudza mabasa ako akanaka muzita raJesu.

23). Ah Lord Mwari wehondo, Ndimi Mwari anotya mukurumbidza, sekurumbidza kwamunoita ini nhasi rega chirwere chiri muhupenyu hwangu chisiye zvachose munaJesu zita.
24) .Jesu Kristu Mwanakomana waDavidhi, ndinzwireiwo tsitsi, ndiporese kubva pakurwara uku muzita raJesu.

25) .Oh Ishe, shandura chirwere ichi kuti chipore nhasi muzita raJesu.

26). Oh Lord, ndiburitse kubva mudenderedzwa iri rehurwere nezvirwere muzita raJesu.

27). O Ishe, musanditongere nechiyero chekutenda kwangu pamusoro pehurwere hwangu. Rega mvura yekurapa, yekununura uye yekudzoreredza iwire pandiri nhasi muzita raJesu.

28). Kurwara kose kunotungamira kurufu tinzwe izwi raIshe. Bvisa chako pahupenyu hwangu muzita raJesu.

29). Oh Lord, ndimi munopa mweya wehupenyu, ndipeiwo hutsva hwehupenyu nhasi kuti ndigamuchire kurapwa nekusingaperi muzita raJesu.

30). Aiwa, Ishe, ndibudisei pagomba reurwere nerufu uye rega ndiimbe nziyo dzenyu dzokurumbidza muzita raJesu.

31). O Ishe, dzikunurai mweya wangu kubva pasimba rerufu neguva. Ndiporese zvakakwana kubva pakurwara kwangu (taura) muzita raJesu.

32). Ah Ishe poresai muviri wangu kurwadziwa kwese uye bvisai rufu kwandiri muzita raJesu.

33). O Ishe, chengetai mweya wangu pakati pevapenyu uye tsoka dzangu dzirege kutsvedza nezita raJesu.

34). Ndiporese, O Ishe Mwari wangu uye mundiponese zvinoenderana nengoni dzenyu, kurwara uku kusapfuura kubva mumuviri wangu nekusingaperi muzita raJesu.

35). Ini ndinoporofita nekukurumidza kupora kwemuviri wangu kubva kurwara uku muzita raJesu.

36). Ini ndinogamuchira ruregerero nhasi kubva kumatadzo angu ese zvakakonzera kurwara uku, ndiregerere uye ndiporese zvino muzita raJesu.

37). Iwe urwere hwakaipa, inzwa izwi raIshe !!! Ndichanunurwa kwauri kubva zvachose muzita raJesu.

38). Oh ishe, tumira shoko rako rinoporesa kwandiri nhasi, izwi rako rinondiporesa pakurwara kwangu kose uye nekununura hupenyu hwangu pakuparara muzita raJesu.

39) .Oh Lord! Zvinoenderana neshoko rako, dzosa kwandiri hutano hwangu hwakarasika uye undisimbise neruoko rwako rune simba muzita raJesu.

40). Ndichasimuka ndopora kubva pakurwara uku nekuti ndine mabhizimusi akati wandei aMambo wemadzimambo andinofanira kuita pano pasi nezita raJesu.
41). Nekuti ini ndawana kanganwiro paCalvari, chirwere chose chinomuka kubva kuzvitadzo zvangu chinogezwa neropa reGwayana muzita raJesu.
42). Ah Mwari Wamasimba ose, ndinodzosa iyi inoshungurudza chirwere akarambadza uyo akatumira muzita raJesu.

43). O Ishe! Makataura mushoko renyu, kuti hakuna anogara muZioni achati "Ndiri kurwara". Ndinzwirei tsitsi ndiporese nhasi muzita raJesu.

44). Ah Ishe, ndinoparidza kuti ndakapora kubva pakurwara kwese mumuviri wangu kunobva pakudya muchiroto kana nehunyama muzita raJesu.

45). Ishe ndinzwireiwo tsitsi. Ndinzwireiwo tsitsi mhuri yangu uye ndiporese muzita raJesu.

46). Ah Lord, ndakazvisunungura kubva kunhurume yemadzitateguru ese muZita raJesu.

47). Ah Ishe, ndakazvisunungura kubva kurudzi rwese rwekuzvarwa kana chirwere chembere muna Jesu

48). Ah Ishe, ndakazvisunungura kubva kuzvirwere zveropa zvese muzita raJesu

49). Ah Ishe, ndakasunungurwa kubva kuzvirwere zvese zvakazvipinzisa muzita raJesu.

50). Baba ndinokutendai nekudzorera hutano hwangu muzita raJesu.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.