Makumi makumi mashanu eminamato yekunzwira ngoni nemavhesi ebhaibheri

22
76609

Mariro Mariro 3: 22-23:

22 is 23 Lord's Lord's Lord's Lord's Lord's Lord's Lord's Lord's we we, we,, because because XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX It XNUMX XNUMX XNUMX Mangwanani ose zvava zvitsva; kutendeka kwenyu kukuru.

Isu tinobatira Mwari wa tsitsi, Ini ndinonyora makumi mashanu emunamato nzvimbo dzetsitsi pamwe nemavhesi eBhaibheri kubatsira maKhristu kuona kuti kunyangwe matambudziko mazhinji ehupenyu avanogona kuzviwana, Mwari anokwanisa kuvanunura kubva kwavari vese. Achazviita nekuda kwengoni dzake. Kutendeka kwake kwatiri kunogara kuripo. Pasinei nechinetso chaungave uchitsungirira izvozvi, ndinoda kuti uzive kuti ngoni dzaMwari dzinogara dziripo iwe, uye Mwari vanunure kubva kumatambudziko ako ese nekuda kwetsitsi dzake.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Matambudziko mazhinji avakarurama, asi Mwari anomununura kubva kwavari ose. Ivo Mwari watinoshumira vanokununura kubva mumatambudziko ako ese paunonamata minamato iyi. Ingotenda muna Mwari wengoni uye unamate iyi minamato mukutenda uye uchagovera zvirevo zvako.


 

 

Makumi makumi mashanu eminamato yekunzwira ngoni nemavhesi ebhaibheri

1). Ah Lord! Ndipei nyasha pamberi penyu kuti mugondipa zvese zvandinokumbira (taura chikumbiro chako) muzita raJesu.

2) O Ishe, nditenderei kugashira nyasha mune dzese nzvimbo dzehupenyu hwangu muzita raJesu.

3). Oh Lord, Let your unmerised favourite kukunda mune zvese mamiriro ehupenyu hwangu muzita raJesu.

4). Ini ndinoreurura nhasi kuti mudzikunuri wangu unorarama uye uchaita kuti tsitsi dzake dzivheneke pandiri muna Jesu
zita.
5). Mwari wetsitsi! Ndinzwirei tsitsi nhasi uye ngoni dzenyu ngadzibvise kwandiri kune avo vanotsvaga kufa kwangu muzita raJesu.

6). Ah Ishe, nengoni dzenyu nyararai izwi roga roga ra satan rinotaura richindipokana kuparadza hupenyu hwangu muzita raJesu.

7). Ah Lord! Shandisa zvese zvakandikomberedza kuti undifarire mune zita raJesu Amen.

8) Ah Ishe! Ini ndinotsvaga chiso chako semwana anotsvaga kumeso kwevabereki. Ndiratidze tsitsi dzako munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu muzita raJesu.

9). Aiwa, Ishe, ndinodana kwamuri munhamo yangu nhasi. Ndinzwe unzwire tsitsi neni muzita raJesu.

10). Ishe, moyo wangu ngauzadzwe nemufaro apo munopindura minamato yangu maringe netsitsi dzenyu munaJesu zita.

11). Aiwa, Ishe, ndinoparidza kuti kunaka uye ngoni dzenyu hadzingatongobvi kwandiri muzita raJesu.

12). O Ishe, pindirai mune iyi nyaya yehupenyu hwangu (taura nyaya yacho) ndisati ndaita chiseko pamberi pevavengi vangu. Ndinzwirei ngoni vavengi vangu vasati vaona zviratidzo zvekunetseka kwangu muzita raJesu.

13). Ah Ishe, ini ndinoda rubatsiro panguva ino. Ndibatsireiwo panhau iyi zvisati zvanyanya kunyura muzita raJesu.

14). Ah Lord, ndimi Mwari unosimudza varombo kubva muguruva, vanoshaya kubva mugomo remarara, ndiratidzei ngoni dzenyu Tenzi ndipindireiwo mune zemo iri muzita raJesu15). Aiwa, Ishe, sekuti ndinokushandirai nguva dzose, ngoni dzenyu dzigare dzichiwedzera kutonga muhupenyu hwangu muzita raJesu.

16). Mwari wetsitsi, simuka mundidzivirire kubva kunhema dzese dzekupomera muvengi muzita raJesu.

17). Ah Lord, zvinonetsa zvehupenyu hwangu zvakawandisa, vakasimba kwandiri kuti vandibate vandiratidza ngoni dzenyu uye mundibatsire muzita raJesu.

18). Ah Ishe ndinzwireiwo tsitsi nhasi. Usaite kuti vavengi vangu vandiise mukati megomba muzita raJesu.

19). Jesu Kristu mwanakomana waDavid, ndinzwireiwo tsitsi uye murwe hondo dzehupenyu hwangu muzita raJesu.

20). Ah ishe ndinzwireiwo tsitsi uye musimudze vabatsiri kwandiri panguva ino yehupenyu hwangu muzita raJesu.

21). Aiwa, Ishe, musandirega ndichinyara pandinochema kwamuri pamusoro penyaya iyi, ndibatsireiwo netsitsi dzenyu uye ndipe ufakazi muzita raJesu.

22). Ah Ishe ndivhurireiwo musuwo wetsitsi kuti ndimhanye mukati medambudziko iri risati rakamedza muzita raJesu.

23). O Ishe, inzwa kuchema kwangu nhasi pandinochema kwauri pakutenda maererano nedambudziko iri, ndiratidze tsitsi dzako muzita raJesu.

24). O Ishe, musanditongere nechiyero cherutendo rwangu. Rega shawa yengoni iwire pandiri nhasi muzita raJesu.

25). Oh Lord, ndinovimba nemi, regai ndinyadziswe, vavengi vangu ngavarege kundikurira pamusoro pezita raJesu

26). Ah ishe, itai hupenyu hwangu muenzaniso wakanaka wetsitsi dzenyu munaJesu zita.

27). Ah Ishe, ngoni dzenyu ngadzindimiririre munzvimbo yangu yebasa muzita raJesu.

28). Ah ishe ndinzwireiwo tsitsi musimuke mubatsirwe wangu nezita raJesu.

29). Aiwa, Ishe ndinunurei kubva kuvavengi vangu, pasina imi hapana chandingaite ndinzwireiwo tsitsi muzita raJesu.

30). Ah Ishe, nekuti tsitsi ndedzenyu, musarega chero munhu anondinongedza akanangana neni akakunda muzita raJesu

31). Mwari ndinzwireiwo tsitsi uye mundikomborere uye muite kuti chiso chenyu chipenye pandiri nhasi muzita raJesu.

32). O Ishe, ndiratidzei tsitsi dzenyu uye mundipe runyararo rwenyu munzvimbo dzose dzehupenyu hwangu muzita raJesu.

33). Ini ndinoparidza nekutenda nhasi kuti tsitsi uye chokwadi zvichavapo mumba mangu, muzita raJesu.

34). Aiwa, Ishe, ndakanzwa kuti imi makanaka, uye mune tsitsi zhinji kuna ivo vanodana kwamuri, ndishambidzei netsitsi zhinji, kuti ndigogovana nezvipupuriro zvangu muzita raJesu.

35). Aiwa, Ishe, tsitsi dzenyu ngadzivirure mweya wangu kubva paguva muzita raJesu.

36). Aiwa, Ishe, ndanzwa kuti muzere netsitsi, nenyasha, nemoyo murefu uye mune tsitsi zhinji, regai ndione ngoni dzenyu zhinji muhupenyu hwangu muzita raJesu.

37). Aiwa, Ishe, tsitsi dzenyu ngadzive neni kuti ndikunde vavengi vangu.

38) .Ooh Ishe, zvinoenderana neshoko renyu, chengetedzai tsitsi dzenyu kwandiri nekusingaperi uye chibvumirano chenyu ngoni chigomira chakasimba neni muzita raJesu.

39). Ah Ishe zadzisai moyo wangu nengoni dzenyu, kuti ndifare uye mufare mazuva ose ehupenyu hwangu muzita raJesu.

40). Ndibatsireiwo, O Ishe Mwari wangu uye mundiponese zvinoenderana netsitsi dzenyu mune zita raJesu.

41). Aiwa, Ishe, netsitsi dzenyu, murwe nevanorwa neni, paradza vese vanotambudza mweya wangu muzita raJesu.

42). Aiwa, Ishe, tsitsi dzenyu ngadzigadzike munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu muzita raJesu.

43). Oh Lord, netsitsi dzenyu, nditorei kubva kunzvimbo yetsitsi pamberi pevanhu muende kunzvimbo yegodo pamberi pevanhu mune zita raJesu.

44). Ah Lord senge iwewe wakanzwira tsitsi bofu bartemaus, ndinodemba kwauri nhasi, Oh Lord ndinzwireiwo tsitsi muzita raJesu.

45). Ah ishe, sezvawaununura dhimoni rakawanikwa netsitsi dzako, neniwo ndinochema nhasi, O Ishe, Mwanakomana waDavidhi, ndinzwireiwo tsitsi muzita raJesu.

46). Ah Lord, epileptic yakarapwa nengoni dzenyu, ndinodaidzirai nhasi kuti mandinzwira tsitsi muzita raJesu.

47). Aiwa, Ishe, tsitsi dzenyu ngadziwanise kwandiri muna Jesu mune zita.

48). Aiwa, Ishe, regai vavakidzani nehama dzangu vanzwe kana tsitsi dzenyu dzichinja chinzvimbo changu nechimiro mune zita raJesu.

49). O Ishe, ndiverengere pakati pevamunonzwira tsitsi muzita raJesu.

50). Ah Ishe, nekuda kwangu neveimba yangu, ndinzwireiwo ngoni muzita raJesu.

Baba ndinokutendai netsitsi dzenyu nezita raJesu.

8 vhezheni bhaibheri nezve ngoni nenyasha

Ini ndatorawo 8 mavhesi ebhaibheri nezveshe nenyasha, ndima idzi dzebhaibheri dzichaita kuti iwe unamate zvinobudirira. Ndinokurudzira kuti uverenge magwaro aya uye fungisisa pamusoro pawo uye unamate pamwe navo sezvaunodana kuna Mwari wengoni.

1). 2 Samueri 24:14:
14 Ipapo Dhavhidhi akati kuna Gadhi, "Ndiri pakumanikidzwa kukuru, ngatidonhei nhasi, paruoko rwaJehovha." nekuti tsitsi dzake ihuru, ndirege kuwira muruoko rwomunhu.

2). Pisarema 86:5:
5 Nekuti imi, Ishe makanaka, munogadzirira kukangamwira; uye ane tsitsi zhinji kuna vese vanodana kwamuri.

3). Pisarema 145:9:
9Ishe wakanaka kuna vese, uye tsitsi dzake dziri pamabasa ake ose.

4). Ruka 6:36:
Naizvozvo ivai netsitsi, sababa venyuwo vane tsitsi.

5). VaEfeso 2:4:
4 Asi Mwari, uyo ane ngoni zhinji, nokuda kworudo rwake rukuru rwaakatida narwo,

6). Tito 3:5:
3 Nekuti nesu pachedu takanga takapusa, tisingatereri, takanyengerwa, tichishumira zvishuvo zvakasiyana siyana nemafaro, tichirarama mukushata negodo, tichivenga, tichivenga.

7). Vahebreru 4: 16:
16 Ngatisvikei tisingatyi kuchigaro choushe chenyasha, kuti tigone kuwana tsitsi, tiwane nyasha yekubatsira munguva yekushaiwa.

8). 1 Petro 1: 3
3 ngaarumbidzwe Mwari uye ivo Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, uyo maererano netsitsi dzake zhinji akatiberekera kutariro inofadza nekumuka kwaJesu Kristu kubva kuvakafa.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

22 COMMENTS

 1. Ini ndakaropafadzwa chaizvo neiyi munamato poindi, ndinonzwa simba raMwari ngirozi dzinochengeta kune angu nyaya. Mwari anoenderera mberi nekukuropafadza nehuchenjeri huzhinji

 2. Ndasvika pano mangwanani ano… ndiri kutsvaga minamato yenyasha… ndinovimba uye ndinotenda kuti zvinondishandirawo muzita raJesu.
  Ndichapupura Kubwinya kwaMwari. Ameni

 3. Mwari akuropafadzei mufundisi nekuda kwemunamato uyu .zvakange zvakanangiswa kumatambudziko angu. Mwari ngavakudzwe .nyasha zhinji nekuzodzwa kushandira

 4. Ndatenda Mwari nekuda kwenyasha dzake dzinowanikwa paupenyu hwangu, mukadzi nevana, Ndinokutendai Jesu sebofu Bartimius, tsitsi dzenyu dzakatokunda madzimai angu mamiriro ezvinhu and i beive she has recived her total healing as i have cry this morning for your mercy over hupenyu hwake muzita raJesu Amen

 5. ndinonzwa kuropafadzwa mushure mekunamata uyu munamato unongedzera zvimwe zvekuzodza Sir. Chinedum izita remwanakomana wangu. Mwari akuropafadzei changamire.

 6. Esther Oluwakemi.
  Ini ndakakomborerwa chaizvo neiyi ine simba yekunamatira poindi yenyasha. Ndinotenda zvakasimba kuti ndichapupura kuna Mwari tsitsi.

 7. Ini ndakaropafadza zita raMwari pana Mufundisi Ikechukwu Chinedum kuti ndasangana nemunamato uyu nzvimbo dzekunzwirwa tsitsi uye tsitsi. Zvinotaridza senge nekuda kwangu kuti iye akanyora izvi zvekunamatira uye ini ndanamata uyu munamato nekutenda uye humbowo hwangu huri munzira kuuya muzita renyu rine simba Jesu Kristu. (Ameni)

 8. Mwari mukuru uye newe wakakurawo nekuda kweropafadzo yawakapihwa yekuropafadza vamwe. Mwari vakuropafadzei Changamire. Ndinoziva minamato yangu inopindurwa. Ini ndakaropafadzwawo.

 9. Tenzi jesu, ndinouya kwauri nhasi nemoyo wakashama, ndichikumbira kuti undinzwire tsitsi wondigadzirisa muchato uye undiitire zvakanaka uye rangarirawo mhuri yangu.tariro yangu iri mamuri.ndokumbirawo mundiregerere mhosho dzangu dzekare oh is my God.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.