30 vhezheni bhaibheri pamusoro pekukunda kutya

0
5476

Kutya ndiko kupesana kwe kutenda. Aya mavhesi ebhaibheri nezvekukunda kutya kunowedzera kutenda kwako uye nekuparadza kutya kwako. Dhiabhori anopinda muhupenyu hwako kana iwe uchitya, kutya ndiyo kiyi yekuita madhimoni muhupenyu hwemuKristu. Nguva zhinji mubhaibheri tinorairwa kuti tirege kutya, Mwari havadi kuti tigare mukutya, asi ivo vanoda kuti tigare mukutenda. Shoko rake rinoti "wakarurama achararama nekutenda".
Read ichi mavhesi ebhaibheri, fungisisa pamusoro pawo uye ureurure chero nguva iwe uchitya chero chinhu. Ziva kuti Mwari anewe ad haangambokusiya kana kukusiya. Aya mabhaibheri mabhaibheri pamusoro pekukunda kutya anozobvisa kutya kubva kuhupenyu hwako nekusingaperi muzita raJesu. Dzidza uye usatya.

30 vhezheni bhaibheri pamusoro pekukunda kutya

1). Isaya 41: 10:
10 Usatya; Usatya, nekuti ndinewe; nekuti ndiri Mwari wako; zvirokwazvo, ndichakubatsira; zvirokwazvo, ndichakusimudzira neruoko rwerudyi rwekururama kwangu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2). Pisarema 56:3:
3 Panguva yandinotya, Ndichavimba nemi.

3). Joshua 1: 9:
9 Handina kukurayira here? Iva nesimba uye uve noushingi; Usatya, kana kuvhunduswa; nekuti Jehovha Mwari wako unewe kose kwaunoenda.
4). Isaya 41: 13:
13 nekuti ini Ishe, Mwari wako, ndichabata ruoko rwako rwerudyi, ndichiti kwauri, Usatya, nekuti ndinewe. Ini ndichakubatsira.

5). VaFiripi 4: 6-7:
6 Musatarisira chero chinhu; asi pazvinhu zvese nemunyengetero uye nekukumbira pamwe nekutenda, mikumbiro yenyu ngaizikamwe kuna Mwari. 7 Uye rugare rwaMwari, runopfuura kunzwisisa kose, ruchachengeta moyo yenyu nepfungwa dzenyu kubudikidza naKristu Jesu.

7). Pisarema 118:6:
6 Ishe ari kurutivi rwangu; Ini handingatyi: munhu angandiitei?

8). 1 Johani 4:18:
18 Hakuna kutya murudo; asi rudo rwakaperera runodzinga kutya, nekuti kutya kutambudzwa. Anotya haana kuitwa akakwana murudo.
9). Pisarema 23:4:
4 Zvirokwazvo, kunyange ndichifamba mumupata womumvuri worufu, handingatyi zvakaipa, nekuti uneni; Shamhu yenyu netsvimbo yenyu zvinondinyaradza.

10). 1 Petro 5:7:
7 Kukanda kutarisira kwako kose pamusoro pake; nokuti ane hanya newe.
11). Zvirevo 29:25:
25 Kutya munhu kunouyisa musungo, asi ani naani anovimba naIshe, achaponeswa.

12). Pisarema 27:1:
1 Jehovha ndiye chiedza changu noMuponesi wangu; ndingatya aniko? Ishe isimba rehupenyu hwangu; ndichatya aniko?
13). 2 Timotio 1:7:
7 Nekuti Mwari haana kutipa mweya wekutya; asi chesimba, nerudo, nepfungwa dzakanaka.

14). Pisarema 34:4:
4 Ndakatsvaga Ishe, uye iye akandinzwa, akandinunura pakutya kwangu kose.

15). Dhuteronomi 31: 4:
6 Simba, utsunge moyo, usatya kana kutya kwavari, nekuti ndiIshe Mwari wako, ndiye uchaenda newe; haangakuregi, kana kukusiya.
16). Johani 14:1:
1 Mwoyo wako ngaurege kunetseka: iwe unotenda muna Mwari, tenda neni mandiri.

17). VaRoma 8:15:
15 Nekuti hauna kugamuchira mweya weuranda zvakare kuti utye; asi makagamuchira mweya wekuitwa vana, watinodana nawo tichiti, Abha, Baba.
18). Dhuteronomi 31: 8:
8 Uye Ishe, ndiye unokutangisa pamberi pako; achava newe, haangakuregi, kana kukusiya; usatya kana kuvhunduswa.
19). Mateu 10: 29-31:
29 Ko dhimba mbiri hadzitengeswi nekobiri here? uye imwe yadzo haingawiri pasi pasina Baba vako. 30 Asi bvudzi romusoro wenyu rakaverengerwa rose. Naizvozvo musatya, imi munokosha zvikuru kupfuura shiri zhinji.
20). Vahebreru 13: 6:
6 Naizvozvo tingatsunga moyo tichiti, 'Ishe ndiye mubatsiri wangu,' handityi kuti munhu achandiitei.
21). Mako 6: 49-50:
49 Asi vakati vamuona achifamba pamusoro pegungwa, vakafunga kuti idzangaradzimu, vakadanidzira: 50 nekuti vese vakamuona, vakatambudzika. Pakarepo akataura navo, akati kwavari: Tsungai moyo, ndini; usatya.

22). 1 Petro 3:14:
Asi kana mukatambudzika nekuda kwekururama, makarongeka; uye musatya kutyisa kwavo, kana kuvhunduswa.
23). Pisarema 56:4:
4 MunaMwari ndicharumbidza shoko rake, Muna Mwari ndakavimba; Handizotyi kuti chii chinogona kundiitwa nenyama kwandiri.
24). Ruka 12:32:
32 Musatya boka duku; nekuti ndizvo zvakanaka kuna Baba vako kukupa ushe.

25). Pisarema 103:13:
Sokunzwira baba tsitsi vana vavo, saizvozvo Ishe vanonzwira tsitsi vanomutya.

26). Ruka 1: 30-31:
30 Zvino mutumwa akati kwaari: Usatya Maria; nekuti wawana nyasha kuna Mwari. Zvino tarira, uchava nemimba, ugozvara Mwanakomana, ugotumidza zita rake JESU.

27). Pisarema 31:19:
19 Haiwa, kunaka kwako kukuru sei, kwamakachengetera ivo vanokutyai; izvo zvawakaitira ivo vanovimba newe pamberi pavanakomana vavanhu.

28). Ruka 8:50:
50 Asi Jesu wakati achizvinzwa, akamupindura, achiti: Usatya, tenda chete, uye uchaponeswa.

29). Isaya 51: 12:
12 Ini, iyeni, ndini ndinokunyaradza, ndiwe aniko, kuti utye munhu uchafa, kana Mwanakomana wemunhu achaitwa souswa;

30). Ruka 12: 6-7:
6 Ko dhimba shanu hadzitengeswi nemakobiri maviri, uye hapana imwe yadzo inokanganikwa pamberi paMwari? 7 Asi kunyangwe nevhudzi remusoro wako rakaverengerwa. Naizvozvo musatya: munokosha kupfuura shiri zhinji.

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.