30 ndima bhaibheri zvine simba nezve munamato

0
5192

MunaRuka 18: 1 Jesu akatipa mufananidzo uyo varume vanofanirwa kugara vachinamata, uye kwete kupera simba. Isu takanyora ndima makumi matatu eBhaibheri zvine simba nezve munamato, aya mavhezheni ebhaibheri ndiko kukurudzira hupenyu hwako hwemunamato. Chii chinonzi munyengetero? Munyengetero arikutsvaga kumeso kwaMwari kupindira ipapo. Patinonamata tinokumbira iwo wemweya kuti atore izvo zvakasikwa. Kana isu tikanamata, tinopa hondo dzehupenyu hwedu kune zvekunamata zvombo zvakakura kwatiri. Zekaria 4: 6 inotiudza kuti tinogona chete kuzviita nesimba remweya waMwari. SevaKristu nzira chete yekuburitsa simba remweya ndeyekunamata. Munamato wakaderera Mukristu munhu asina simba.

Aya mavhesi ane bhaibheri ane simba pamusoro pemunamato anozovhura nzwisiso yako yemweya kune kukosha kweminamato muhupenyu hwako. Tinofanira kupa nzira dzose kuna Mwari muminamato. Uri kuenda nematambudziko ehupenyu here? Enda pamabvi ako uye unamate kuna Mwari anopindura minamato. Iwe une moyo unoda here, enda pamabvi ako mumunamato uye wotarisira kupindira kwamwari kubva kuna Mwari. Dzidzira iwo mavhesi ebhaibheri mavhesi, fungisisa pamusoro pawo uye rega vaite kuti vave chikamu chako.

30 ndima bhaibheri zvine simba nezve munamato

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1). 1 VaTesaronika 5: 16-18:
16Farai kwazvo. 17 Namata usingaregi. 18 muzvinhu zvese tenda, nekuti ndiko kuda kwaMwari kuna Kristu Jesu pamusoro pako.

2). VaFiripi 4: 6-7:
6 Musatarisira chero chinhu; asi pazvinhu zvese nemunyengetero uye nekukumbira pamwe nekutenda, mikumbiro yenyu ngaizikamwe kuna Mwari. 7 Uye rugare rwaMwari, runopfuura kunzwisisa kose, ruchachengeta moyo yenyu nepfungwa dzenyu kubudikidza naKristu Jesu.

3). 1 Johani 5:14:
14 Uye ichi ndicho chivimbo chatiinacho maari, kuti, kana tikabvunza chero chinhu maererano nezvaanoda, anotinzwa.

4). VaKorose 4:2:
2 Rambai muchinyengetera, uye tarisai mune izvozvo pamwe nekutenda;

5). Mako 11:24:
24 Naizvozvo ndinoti kwamuri: Zvinhu chero zvamuchashuwira, kana muchinyengetera, tendai kuti muchagamuchira, uye muchava nazvo.

6). Jeremiya 29: 12
12 Ipapo uchadana kwandiri, iwe ukaenda, unamate kwandiri, ndikuteerere iwe.

7). VaRoma 12:12:
12 Kufara mutariro; tsungirira pakutambudzika; kuramba uchinyengetera;

8). Mateu 6:7:
7 Asi kana muchinyengetera, musadzokorora zvisina zvazvinobatsira sezvinoita vahedheni; nekuti ivo vanofunga kuti vachanzwikwa nekutaura kwavo kuzhinji.

9). Pisarema 145:18:
18Ishe uri pedo nevose vanodana kwaari, kuna vese vanodana kwaari muchokwadi.

10). Jeremiya 33: 3
3 Ndidane, ndikupindure, ndikuratidze zvinhu zvikuru uye zvine simba, zvausingazive iwe.

11). Mateu 18:20:
20 Nekuti apo vaviri kana vatatu vakaungana muzita rangu, ipapo ndiripo pakati pavo.

12). Vahebreru 4: 16:
16 Ngatisvikei tisingatyi kuchigaro choushe chenyasha, kuti tigone kuwana tsitsi, tiwane nyasha yekubatsira munguva yekushaiwa.

13). Mateu 6:6:
6 Asi iwe kana iwe kana uchinyengetera, pinda muimba yako yemukati, uye kana wavhara mukova, nyengetera kuna Baba vako vari pakavanda. uye Baba vako vanoona pakavanda vachakuripira pachena.

14). Pisarema 18:6:
6 Pakutambudzika kwangu ndakadana kuna She, ndikadana kuna Mwari wangu, Akanzwa inzwi rangu ari mutemberi yake, kudana kwangu kukasvika pamberi pake, iye munzeve dzake.

15). 1 Johani 5:15:
15 Uye kana isu tichiziva kuti anotinzwa, chero chatinokumbira, tinoziva kuti tine izvo zvataikumbira kwaari.

16). Jakobho 5: 16:
16 reururirana zvivi zvako kune mumwe, uye munyamatire mumwe, kuti muporeswe. Munamato une simba wemunhu wakarurama unobata kwazvo.

17). Jakobho 1: 6:
6 Asi ngaabvunze nokutenda, hapana chadzikisira. Nekuti iye unovhundusa wakaita sefungu regungwa rinosundwa nemhepo richidzungairwa.

18). Mabasa 16:25:
Zvino pakati peusiku, Pauro naSirasi vakanyengetera, vachiimba nziyo kuna Mwari; vasungwa vakavanzwa.

20). Ruka 6: 27-28:
27 Asi ini ndinoti kune imi vanonzwa, 'Ida vavengi vako,' ita zvakanaka kune vanokuvenga, 28 ropafadza vanokutuka, unyengeterere avo vanokuitira zvakaipa.

21). Johani 15:16:
16 Hamuna kundisanangura ini, asi ini ndakakusarudzai, ndikakugadza, kuti iwe enda ubereke, uye chibereko chako chigare; kuti chero chipi chamunokumbira kuna Baba muzita rangu, vakupe. .

22). Mabasa 1:14:
14 Ava vose vakatsungirira nemoyo umwe mumunyengetero nemukumbiro, pamwe nevakadzi, naMaria mai vaJesu, uye nevanin'ina vake.

23). 1 Petro 4:7:
7 Zvino kuguma kwezvinhu zvese kwaswedera. Naizvozvo ivai vakasvinura, murinde pamunyengetero.

24). Johani 14:13:
13 Uye chero chero chipi chamunokumbira muzita rangu, icho ndichaita, kuti Baba varumbidzwe muMwanakomana.

25). Jakobho 4: 2:
2 Munoshuva, asi musina, munouraya, uye munoshuva kuwana, munorwa nekurwa, asi musina, nekuti hamukumbira.

26). Pisarema 66:17:
17 Ndakadana kwaari nomuromo wangu, Akarumbidzwa zvikuru norurimi rwangu.

27). VaRoma 8:26:
26 Saizvozvo Mweyawo unobatsira utera hwedu; nekuti hatizivi chatinofanira kunyengeterera sezvatinofanira kuita; asi Mweya amene anotireverera nekugomera kusingataurwe.

28). Mateu 21:22:
22 Uye zvinhu zvese, zvipi zvipi nezvipi zvaunokumbira mumunamato, uchitenda, uchazvigamuchira.

29). Pisarema 5:3:
3 Inzwai inzwi rangu mangwanani, Ishe; Mangwanani ndichakuzivisai munyengetero wangu, mukatarira kumusoro.

30). Pisarema 118:5:
5 Ipapo ndakadana kuna Jehovha ndiri munhamo, uye Jehovha akandipindura, akandiisa munzvimbo yakakura.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.