18 zvine simba husiku minamato yemanheru

6
32833

Pisarema 119:62:

62 Pakati pusiku ndichasimuka, kuti ndikuvongei, nokuda kwemirayiro yenyu yakarurama.

The nguva yehusiku kazhinji iawa ya hondo yezvokunamata. 18 zvine simba minamato yemanheru husiku chida chakakwana chekurovedza muviri. Mabasa emadhimoni, mabasa emuroyi anowanzoitwa manheru. Mabasa akaipa anowanzoitwa usiku, saka semutendi akazvarwa patsva tinofanirwa kudzidza kurwa zveMweya, nekunamata kwehondo minamato yehusiku.

Ndiani anokwanisa kunyengetera iyi minamato?

Vanotenda, vari kunetseka nedzvinyiriro yedhiabhori, maKristu ane dambudziko rekurara nekuda kwekurwiswa nemadhimoni nevaroyi uye nevaroyi. Izvo ndezve vatendi vanoda kupidigura hurongwa hwakaipa hwaDhiabhi achivarwisa nenguva yehusiku.

18 zvine simba husiku minamato yemanheru

1). Oh Lord, ndinokutendai nekuda kwekunaka, tsitsi uye dziviriro pamusoro pehupenyu hwangu uye neyangu yemhuri

2). Ah Ishe, ini ndinopesana nechinhu chero chipi zvacho chingaunza kusuwa kwandiri pamwe nevemumhuri medu zuva risati ravamba muzita raJesu.

3). Oh ishe, rega shongwe yako yemoto inditungamire husiku huno ichindidzivirira kubva kunjodzi dzese dzerima muzita raJesu.

4). Ah Lord, satanic hope dzese kana hope dzakaipa dzinomiswa husiku huno muzita raJesu.

5). Ini ndinotsiura denda rega rega rinofamba murima muzita raJesu.

6). Ah Lord, kubva husiku huno, buritsa zvikomborero zvinopfachukira izvo zvichave zvakaringana kumhuri iyi muzita raJesu.

7) Kutama kwega kwega kwevaroyi uye muroyi kune chero nhengo yemhuri yangu kunodzimwa nemoto muzita raJesu.

8). Baba ndinunurei pamwe nemhuri yangu kubva pachivi chero chehusiku muzita raJesu Amen.

9). Chero ani uye chero chinonzi chiri mambo muhupenyu hwangu husiku huno kunze kwaMambo wemadzimambo anogashira moto weMweya Mutsvene muzita raJesu.

10). Ah Ishe vhurai maziso angu kuti awone zvakazarurirwa nhasi manheru sekurara kwangu muzita raJesu.

11). Oh Lord, ndinoregedza moto wemweya unoera kupesana nechero chiitiko chevaroyi nevaroyi mumba mangu husiku huno muzita raJesu.

12). Ndinozivisa kuti ndicharota hope dzakakura nhasi manheru pamubhedha wangu uyu muzita raJesu.

13) Ini ndinoraira kuti ndima yangu "hapana-enda" kune vese imbwa dzinopenga dzemweya dzinofamba-famba mumaguta husiku muzita raJesu.

14). Ah Lord, ngirozi dzenyu dzekudzivirira dzichengetedze imba ino manheru ano muzita raJesu.

15). Ini ndinosimudza kuti shumba dzese dzinochembera uye mapere emanheru anodyedza husiku anokandirwa nehondo dzedenga nekuparadzwa muzita raJesu.

16). Baba regai munhu wese anonzi akarwara mumhuri ino manheru ano vamuke vakagwinya muzita raJesu.

17) Tinokoka Jesu Kristu kumba kwedu kuti agare nesu manheru ano

18). Baba ndinotsiura mweya wega wega wekutya, unobatanidzwa neusiku muzita raJesu.

 

10 ndima bhaibheri dzemunamato weusiku

Isu takanyororawo magwaro gumi ebhaibheri pamunamato wehusiku, aya mavhesi ebhaibheri anozobatsira mukudzidza kwako pakati pehusiku. Sei tichida mavhesi ebhaibheri? Tinofanira kunzwisisa kuti kunamatira pasina izwi raMwari kunamatira munamato usina chinhu. Iri ishoko raMwari ratinaro mumoyo medu iro ratinonyengetera kuna Mwari naro, kuti tibudirire muminamato yedu.

Kunamata nendima dzemubhaibheri kune zvakawanda zvakanaka, pakati pawo pane zvinotevera.

1) Inovaka kutenda kwako. Kutenda kunouya nekunzwa izwi

2). Unoyeuchidza Mwari nezveshoko Rake.

3). Unonamata uine nzwisiso huru

4) Haunamate zvisirizvo

5) Iwe unamate zvinoenderana nekuda kwaMwari

Pazasi pane ndima gumi dzebhaibheri dzemunamato husiku

1). Ruka 6:12:
12 Zvino zvakaitika nemazuva iwayo, kuti wakabuda akaenda kugomo kundonyengetera, ndokurara usiku hwese achinyengetera kuna Mwari.

2). Genesisi 32:24:
Naizvozvo vana vaIsiraeri havadyi runda rwakanga rwakatemwa pamhapa yehudyu, kusvikira nhasi, nekuti akabata ruoko rwehwodzi rwaJakobho pabendekete.

3). 1 Samueri 15:11:
11 Ndinozvidemba kuti ndakagadza Sauro kuva mambo, nekuti wadzoka pakunditevera, uye haana kuita mirairo yangu. Zvino zvakashungurudza Samueri; akadana kuna Jehovha usiku hwese.

4). Pisarema 55:17:
17 Evening, uye mangwanani, uye masikati, ndichanyengetera, ndochema zvinonzwika: uye achanzwa inzwi rangu.

5). Pisarema 119:62:
62 Pakati pusiku ndichasimuka, kuti ndikuvongei, nokuda kwemirayiro yenyu yakarurama.

6). Mabasa 16:25:
Zvino pakati peusiku, Pauro naSirasi vakanyengetera, vachiimba nziyo kuna Mwari; vasungwa vakavanzwa.

7). Pisarema 63:6:
6 Kana ndichikurangarira iwe ndiri pamubhedha wangu, Kana ndichifunga pamusoro pako panguva dzousiku

8). Pisarema 119:148:
148 Meso angu anodzivira nguva dzousiku, Kuti ndifungisise pashoko renyu.

9). Pisarema 119:55:
55 Ndakarangarira zita renyu, Jehovha, usiku, uye ndakachengeta mutemo wenyu.

10). Pisarema 134:1:
1 Tarisai, rumbidzai Ishe, imi mose vashandi vaIshe, vanomira usiku mumba maIshe.

Advertisements

6 COMMENTS

  1. Pls taura muhupenyu hwangu. Ini ndinotenda kuti MWARI anokwanisa kundibatsira kubva pakurwiswa nevaroyi mune yedu. Kutenda Munamato wako unonyatsobatsira pakati pehusiku hwangu

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano