100 bhaibheri mavhesi nezverudo

1
16531

Mwari rudo. Izvi mavhesi ebhaibheri nezverudo vanozovhura maziso ako emweya kuti vaone Mwari asina magumo rudo kwatiri isu vana Vake. Sezvaunoverenga aya mavhesi ebhaibheri iwe uchaziva rudo rwaMwari runopfuura huchenjeri hwese uye kunzwisisa. Mwari rudo rudo, runoshivirira, haruchengeti runyorwa rwezvakaipa, runogara nekusingaperi.
Ita kuti rudo rwaMwari ruzadze mwoyo wako paunoverenga aya mavhesi ebhaibheri nezverudo. Fungisisa pamusoro pawo, uvarangarira uye utaure pamusoro pehupenyu hwako, zvakare zvakanyanya kukosha, urarame. Sezvaunoverenga aya mavhesi ebhaibheri nguva zhinji, rudo rwaMwari runogoveranwa kunze kwenyika mumoyo mako uye unobva watanga kuda vamwe zvisizvo. Verenga uye rudo.

100 bhaibheri mavhesi nezverudo

1). 1 VAKorinde 16: 14:
14 Zvinhu zvako zvese ngazviitwe nerudo.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2). 1 VAKorinde 13: 4-5:
4 Tsitsi moyo murefu, uye une moyo munyoro; rudo har ruvengi; rudo harwuzvikudzi, harwututumadzwi, 5 harwuzvibati zvisakafanira, harwuzvitsvakiri amene, harwugumbuswi, kana kufunga zvakaipa.

3). Pisarema 143:8:
Ndifadzei ndinzwe tsitsi dzenyu mangwanani; nekuti ndinovimba nemi, Ndizivisei nzira yandinofanira kufamba nayo; nekuti ndinosimudzira mweya wangu kwamuri.

4). Zvirevo 3: 3-4
3 Tsitsi nezvokwadi ngazvirege kukusiya; Zvinyore pahwendefa yemoyo wako. 4 Naizvozvo iwe uchawana tsitsi, nekunzwisisa kwakanaka pamberi paMwari nevanhu.

5). VaKorose 3:14:
Uye pamusoro pezvinhu izvi zvese fukai rudo, ndicho chisungo cheufambiso.

6). 1 Johani 4:16:
Uye isu tinoziva uye tinotenda rudo urwo Mwari rwaanarwo kwatiri. Mwari rudo; uye unogara murudo, unogara muna Mwari, naiye Mwari maari.

7). VaEfeso 4:2:
2 Nekuninipisa uye unyoro, nemoyo murefu, muchiitirana moyo murefu murudo;

8). 1 Johani 4:19:
19 Isu tinomuda, nekuti iye wakatanga kutida.

9). 1 VAKorinde 13: 13:
13 Ikozvino rutendo, tariro, rudo, izvi zvitatu. asi chikuru pane izvi rudo.

10). 1 Petro 4:8:
8 Uye pamusoro pezvinhu zvese dananai nerudo, nekuti rudo runofukidza zvivi zvizhinji.

11). VaEfeso 3: 16-17:
16 kuti agokupa, zvinoenderana nefuma yekubwinya kwake, kuti musimbiswe nesimba neMweya wake mumunhu wemukati; 17 kuti Kristu agare mumoyo yenyu nokutenda; kuti imi, maka midzi uye makavakirwa murudo,

12). VaRoma 12:9:
9 Rudo ngarurege kuva nekunyengera. Semai zvakaipa; namatira pane izvo zvakanaka.

13). 1 VAKorinde 13: 2:
2 Kunyange ndine chipo chokuporofita, uye ndichinzwisisa zvakavanzika zvese, neruzivo rwese; uye kunyange ndine kuvimba kwese, kuti ndibvise makomo, ndisina rudo, handisi chinhu.
14). Isaya 49: 15-16:
15 Ko mukadzi angakangamwe mwana wake anoyamwa, kuti arege kunzwira tsitsi mwanakomana wedumbu rake? Zvirokwazvo vangakanganwa, asi ini handingakukangamwi. 16 Tarira, ndakakunyora pazvanza zvamaoko angu; madziro ako ari pamberi pangu nguva dzose.

15). Johani 15:12:
12 Uyu ndiwo murairo wangu, kuti mudanane, sezvandakakudai.

16). VaRoma 12:10:
10 Idananai zvikuru mumwe nerudo rwehama; mukuremekedzana,

17). VaEfeso 5: 25-26:
25 Varume, idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakadawo kereke, akazvipa nekuda kwayo; 26 kuti aitsvenese uye ainatse nekushambidza kwemvura neshoko,

18). 2 VaTesaronika 3:5:
5 Uye Ishe tungamira moyo yenyu murudo rwaMwari, uye mune iye murwere akamirira Kristu.

19). 1 Johani 4:12:
12 Hakuna munhu wakamboona Mwari; Kana tichidanana, Mwari anogara matiri, uye rudo rwake runoperedzerwa matiri.

20). 1 Johani 4:20:
20 Kana munhu achiti, "Ndinoda Mwari uye anovenga hama yake, murevi wenhema," iye asingadi hama yake yaakaona, angade seiko Mwari waasina kuona?

21). Johani 15:13:
13 Hakuna munhu ane rudo rukuru kune urwu, kuti munhu anorasira shamwari yake upenyu hwake.

22). Isaya 43: 4:
4 Zvawakanga uchikosha pamberi pangu, ukave unokudzwa, uye ini ndinokuda, saka ndichaisa varume panzvimbo yako, uye vanhu veupenyu hwako.

23). 1 VAKorinde 2: 9:
9 Asi sezvazvakanyorwa zvichinzi: Ziso harina kuona, kana kunzwa, kana kupinda mumoyo wemunhu, izvo Mwari zvakagadzirirwa avo vanomuda.

24). VaRoma 13:8:
8 Musava nechikwereti nemunhu, asi mudanane; nekuti iye unoda mumwe wazadzisa murairo.

25). 1 Johani 3:1:
1 Zvino tarira, rudo rwakadai Baba ravakatipa isu, kuti titumidzwe kuti vana vaMwari, saka nyika haitizive, nekuti haina kumuziva.

26). 1 Johani 4:18:
18 Hakuna kutya murudo; asi rudo rwakaperera runodzinga kutya, nekuti kutya kutambudzwa. Anotya haana kuitwa akakwana murudo.

27). 1 VaTesaronika 3:12:
12 Uye Ishe ngaakuwedzerei uye muwande murudo kune mumwe kune vamwe uye nekuvanhu vese, sezvatinoita isu kunemi.

28). Zvirevo 21:21:
21 Anotevera kururama netsitsi, anowana hupenyu, Kururama, nokukudzwa.

29). Nziyo dzenziyo 8: 6:
Ndisimbise sechisimbiso pamoyo pako, sechisimbiso paruoko rwako, nekuti rudo rwakasimba sorufu; godo rinokuvadza seguva: Mazimbe awo amazimbe omoto, ine murazvo wemoto wakanyanya.

30). Zvirevo 10:12:
Ruvengo runomutsa kukakavara; asi rudo runofukidzira zvivi zvese.

31). VaRoma 8: 38-39:
38 Nekuti ndinoziva kwazvo, kuti kunyange rufu, kana hupenyu, kana vatumwa, kana vatungamiriri, kana masimba, kana zviripo, kana zvinhu zvinouya, 39 kana kukwirira, kana kwakadzika, kana chimwe chisikwa, kuchazotiparadzanisa rudo rwaMwari, rwuri muna Kristu Jesu Ishe wedu.

32). VaEfeso 4:15:
15 Asi nokutaura chokwadi murudo, tigokura maari pazvinhu zvose, iye musoro, iye Kristu;

33). 1 Johani 4:8:
8 Iye asingadi haazivi Mwari; nekuti Mwari rudo.

34). Mako 12:31:
31 Wechipiri unofanana nawo, ndiwoyu: Ida umwe wako sezvaunozvida iwe. Hakuna mumwe murairo mukuru kune uyu.

35). Mako 12:30:
30 Uye ida Ishe Mwari wako, nemoyo wako wese, uye nemweya wako wose, uye nefungwa dzako dzose, uye nesimba rako rose. Uyu ndiwo murairo wekutanga.

36). 1 VAKorinde 13: 1:
1 Kunyange ndikataura nendimi dzevanhu nedzevatumwa, asi ndisina rudo, ndakaita sendarira inorira, kana chita chinorira.

37). Mapisarema 116: 1-2:
1 Ini ndinoda Ishe, nekuti akanzwa inzwi rangu nekukumbira kwangu. Nekuti akarerekera nzeve yake kwandiri, Ndichadana kwaari mazuva angu ose.

38). Pisarema 30:5:
5 nekuti kutsamwa kwake kuripo chinguva chiduku; Paari ndipo panofadza hupenyu, kuchema kungaramba kuripo usiku, asi mufaro unouya mangwanani.

39). 1 Pita 3: 10-11:
10 Nekuti iye unoda upenyu, nekuona mazuva akanaka, ngaadzore rurimi rwake pane zvakaipa, nemiromo yake kuti arege kutaura zvinonyengera. 11 Ngaarambe zvakaipa, aite zvakanaka; ngaatsvake rugare, uye auye nazvo.

40). 1 VAKorinde 10: 24:
24 Ngakurege kuva neanozvitsvakira zvake, asi hupfumi hweumwe neumwe.

41). Mariro Mariro 3: 22-23:
22 is 23 Lord's Lord's Lord's Lord's Lord's Lord's Lord's Lord's we we, we,, because because XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX It XNUMX XNUMX XNUMX Mangwanani ose zvava zvitsva; kutendeka kwenyu kukuru.

42). 2 Timotio 1:7:
7 Nekuti Mwari haana kutipa mweya wekutya; asi chesimba, nerudo, nepfungwa dzakanaka.
43). 1 Timotio 4:12:
12 Ngakurege kuva nemunhu unozvidza uduku hwako; asi uve muenzaniso wevatendi, mushoko, mukutaura, murudo, mumweya, mukutenda, mukuchena.

44). Judhasi 1: 2:
2 Ngoni kuwe, nerugare, nerudo, ngazvipamhidzirwe.

45). VaRoma 13:10:
10 Rudo haruitiri muvakidzani zvakaipa, saka rudo kuzadzisika kwemurairo.

46). Revhitiko 19: 17-18:
17 Usavenga hama yako mumoyo mako, unofanira kuraira wokwako, asi usava nemhosva. 18 Usatsiva, uye usatsamwira vana vavanhu vako, asi unofanira kuda wokwako sezvaunozvida iwe; ndini Jehovha.

47). Mateu 5:44:
44 Asi ini ndinoti kwamuri: Idai vavengi venyu, ropafadzai vanokutukai, muitire zvakanaka vanokuvengai, munyengeterere ivo vanokuitirai zvakaipa, vachikushushai.

48). Pisarema 42:8:
8 Asi Ishe acharaira unyoro hwake panguva yemasikati, uye nousiku rwiyo rwake richava neni, uye munyengetero kuna Mwari wupenyu hwangu.

49). VaRoma 8:35:
35 Ndiani achatiparadzanisa nerudo rwaKristu? Kutambudzika, kana kutambudzika, kana kutambudzwa, kana nzara, kana kushama, kana njodzi, kana munondo?

50). 1 Johani 4:10:
10 Urwu ndirwo rudo, kwete kuti isu takada Mwari, asi kuti iye akatida, uye akatuma Mwanakomana wake kuti ave rudzikunuro rwezvivi zvedu.

51). Pisarema 103: 8:
8 Jehovha ane tsitsi nenyasha, anononoka kutsamwa, uye anowedzera tsitsi.

52). 1 VAKorinde 13: 3:
3 uye kunyange ndakapa zvinhu zvangu zvese kuti ndipe varombo, kunyange ndikapa muviri wangu kuti ndipiswe ndisina rudo, hazvindibatsiri chinhu.

53). 1 Timotio 6:11:
新 譯本 Shona / ηβπ Toggle navigation ηβπ Toggle navigation ηβπ Read Compare Video Info uye kutevera kururama, huMwari, kutenda, rudo, kutsungirira, unyoro.

54). VaEfeso 5:2:
2 uye fambai murudo, Kristu sezvaakatidawo, akazvipa iye sechipiriso, uye chibayiro kuna Mwari kuva hwema hwehwendefa.

55). Pisarema 94:18:
18 Panguva yandakati, Rutsoka rwangu rwotedzemuka. Tsitsi dzenyu, Jehovha, dzakanditsigira.

56). 1 Johani 3:11:
11 Nekuti iri ndiro shoko ramakanzwa kubva pakutanga, kuti tidanane.

57). Ruka 10:27:
27 Iye achipindura akati: Ude Ishe Mwari wako nemoyo wako wese, uye nemweya wako wese, uye nesimba rako rose, uye nefungwa dzako dzose. uye wokwako sezvaunozvida iwe.

58). VaHebheru 13: 1-2:
1 rudo rweukama ngarwupfuurire. 2 Musakanganwa kufadza vaeni; nekuti pakudaro vamwe vakagamuchira vatumwa vasingazive.

59). VaGaratiya 5: 22-23:
22 Asi chibereko choMweya ndirwo rudo, mufaro, rugare, moyo murefu, nyoro, kunaka, kutenda, 23 Nyoro, kuzvidzora;

60). Johani 14:21:
21 Iye unemirairo yangu, akaichengeta, ndiye unondida; uye unondida uchafarirwa naBaba vangu, uye ndichamuda, uye ndichazviratidza kwaari.

61). 1 Johani 4:11:
11 Vadiwa, kana Mwari akatida zvakadaro, isu tinofanirawo kudanana.

62). Mapisarema 63: 3-4:
Zvirokwazvo, mweya wangu unongorindira Mwari, Kwaari ndiko kunobva kuponeswa kwangu. 1 Ndiye oga dombo rangu noMuponesi wangu; Ndiye chishamiso changu; Handizozununguswi kwazvo.

63). 1 Johani 2:15:
15 Usada nyika, kana zvinhu zviri munyika. Kana munhu achida nyika, rudo rwaBaba harusi maari.

64). 2 Pita 1: 5-7:
5 Uye kunze kweichi, kupa kushingaira kose, wedzera pakutenda kwako kunaka; nekunaka ruzivo; Napakuziva kuzvidzora; nekuzvidzora moyo; nekutsungirira kweuMwari; 6 nekunamata Mwari huve sauMwari nekune rudo rwehama.
65). Johani 13:34:
34 Ini ndinokupai murairo mutsva, kuti mudanane; sezvo ini ndakakudai, kuti nemi mudanane.

66). 1 Johani 4:9:
9 Naizvozvi rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri, nekuti Mwari wakatumira Mwanakomana wake wakaberekwa mumwechete munyika, kuti tirarame kubudikidza naye.

67). Pisarema 86:5:
5 Nekuti imi, Ishe makanaka, munogadzirira kukangamwira; uye ane tsitsi zhinji kuna vese vanodana kwamuri.

68). Zvakazarurwa 3:19:
19 Vose vandinoda ini ndinotsiura nekuranga; saka shingairira, utendeuke.

69). Johani 14:23:
23 Jesu achipindura akati kwaari: Kana munhu achindida, achachengeta mazwi angu, uye Baba vangu vachamuda, uye tichauya kwaari, tikaita ugaro hwedu.

70). Zvirevo 3: 11-12:
Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaIshe; kana kuneta nekuraira kwake. 11 Nekuti iye waanoda Ishe unomutsiura; sababa mwanakomana wavanofarira.

71). Pisarema 103:13:
Sokunzwira baba tsitsi vana vavo, saizvozvo Ishe vanonzwira tsitsi vanomutya.

72). Vagaratia 5: 13:
13 Nekuti, hama, makadanirwa kurusununguko; Asi musasunungura mukana kune mukana wenyama, asi nerudo shumiranai.

73). VaRoma 8:28:
28 Uye isu tinoziva kuti zvinhu zvese zvinoshanda pamwe kuti zviitire zvakanaka ivo vanoda Mwari, kune ivo vakadamwa maererano nechinangwa chake.

73). VaEfeso 2: 4-5
4 Asi Mwari, iye mupfumi netsitsi, nekuda kwerudo rwake rukuru rwaakatida narwo, 5 kunyangwe pataive takafa muzvivi, akatimutsa pamwe naKristu, (makaponeswa nenyasha).

74). Vagaratia 5: 14:
14 Nekuti murairo wose unozadziswa mushoko rimwe, kunyange mune izvi; Ida wokwako sezvaunozvida iwe.

75). Johani 13:35:
35 Neizvozvi vanhu vese vachaziva kuti muri vadzidzi vangu, kana mune rudo umwe kune umwe.

76). VaRoma 13:9:
9 Naizvozvo, usaita upombwe, usauraya, usaba, usapupura nhema, usachiva; uye kana paine chero mimwe mirairo, inonzwisiswa muchidimbu neshoko iri, rinoti: Ida wokwako sezvaunozvida iwe.

77). 2 VaTesaronika 1:3:
3 Isu tinofanirwa kutenda Mwari nguva dzose nekuda kwenyu, hama, sezvo zvakafanira, nekuti rutendo rwako runokura kwazvo, nerudo rwemumwe neumwe kune umwe neumwe unowanda.

78). 1 Johani 4:7:
Vadiwa, ngatidanane; nekuti rudo runobva kuna Mwari. Uye umwe neumwe unoda wakazvarwa naMwari, uye unoziva Mwari.

78). Pisarema 33:5:
5 Iye anoda kururama nokururamisa; Nyika izere nokunaka kwaJehovha.

79). Johani 14:15:
15 Kana muchindida, chengetedza mirairo yangu.

80). Dheuteronomio 6: 4-5:
4 Inzwa, iwe Israeri: Ishe Mwari wedu ndiIshe mumwe chete. 5 Uye ida Ishe Mwari wako nemoyo wako wese uye nemweya wako wese uye nesimba rako rose.

81). Johani 17:26:
26 Uye ndakavazivisa zita renyu, uye ndichazvidudzira, kuti rudo rwamakandida narwo ruve mavari, neni mavari.

82). 1 Johani 4:21:
21 Uye uyu murairo tinawo unobva kwaari, kuti iye unoda Mwari anodawo hama yake.

83). Pisarema 27:4:
4 Chinhu chimwe chete chandakakumbira kuna Ishe, chandichatsvaga; kuti ndigare mumba maIshe mazuva ese ehupenyu hwangu, Kuti ndione kunaka kwaJehovha, nekubvunza mutembere yake.

84). 2 VAKorinde 5: 14-15:
14 Nekuti rudo rwaKristu runotimanikidza; nekuti ndizvo zvatino tarisa, kuti kana mumwe akafira vese, saka vese vakafa. 15 Uye kuti iye akafira vese, kuti avo vanorarama havafanire kuzviraramira ivo, asi iye wakavafira, akamukazve.
85). Pisarema 44:3:
3 nekuti ivo havana kutora nyika neminondo yavo, kana ruoko rwavo haruna kuvaponesa, asi ruoko rwako rworudyi, ruoko rwako, nechiedza chechiso chako, nekuti iwe ukavafarira.

86). VaRoma 8:37:
37 Kwete, mune izvi zvose zvinhu isu tiri vanopfuura vanokunda kuburikidza naiye wakatida.

87). 1 Johani 3:16:
16 Izvi ndizvo zvatinoziva nazvo rudo rwaMwari, nekuti akapa upenyu hwake nekuda kwedu, uye isu takafanira kupa hupenyu hwedu nekuda kwehama.

88). Pisarema 115:1:
1 Kwete kwatiri, Ishe, kwete kwatiri, asi kune zita renyu kudzai nekuda kwetsitsi, uye nekuda kwechokwadi chenyu.

89). VaRoma 5:5:
5 Uye tariro hainyadzisi; nekuti rudo rwaMwari rwakadururwa mumoyo yedu neMweya Mutsvene watakapiwa.

90). Pisarema 112:1:
Rumbidzai Ishe. Akaropafadzwa munhu anotya Jehovha, anofarira zvikuru mirairo yake.

91). Pisarema 40:11:
11 Musandinyima tsitsi dzenyu, Ishe, Tsitsi dzenyu nechokwadi chenyu ngazvindichengete.

92). 2 VAKorinde 13: 11:
11 Pakupedzisira, hama, farai. Iva vakakwana, ivave vanofara moyo, muve nemoyo mumwe, garai murugare; Mwari werudo nerunyararo ngaave nemwi.

93). Joeri 2:13:
13 Bvarura moyo wako, urege kuva nguo dzako, utendeukire kuna Jehovha Mwari wako, nekuti iye ane tsitsi nenyasha, anononoka kutsamwa, uye ane tsitsi zhinji, uye anozvidemba pane zvakaipa.

94). Johani 15:10:
10 Kana muchichengeta mirairo yangu, muchagara murudo rwangu; seni ndakachengeta mirairo yaBaba vangu, uye ndinogara murudo.

95). Vagaratia 5: 6:
6 Nekuti muna Jesu Kristu kudzingiswa kana kusadzingiswa hakuna chinhu; asi kutenda kunobata nerudo.

96). Pisarema 31:16:
16 Vhenekesai chiso chenyu pamusoro pomuranda wenyu, Ndiponesei nokuda kwetsitsi dzenyu.

98). Johani 3:16:
16 Nekuti Mwari unoda nyika nokudaro, kuti wakapa Mwanakomana wake wakazvarwa ega, kuti ani nani unotenda kwaari, arege kufa, asi ave neupenyu hwusingaperi.

99). Judhasi 1: 20-21:
20 Asi imi, vadiwa, muchizvivaka parutivi rwekutenda kutsvenetsvene, munyengetere muMweya Mutsvene, 21 muzvichengete murudo rwaMwari, muchitarisira tsitsi dzaIshe wedu Jesu Kristu, kuupenyu hwusingaperi.

100). Mateu 19:19:
19 Kudza baba vako naamai vako, uye, 'Ida wokwako sezvaunozvida iwe.'

 


1 Comment

  1. Bonjou mwen se pasteur prophete Charles peguy mwn di nou mesi pou gran konsey sa yo mwn ta renmen gen kontak nou pou nou fe yon sel nn Bondye watsap mwen se 50940980777 mesi

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.